Neoweb.nl

Uitgekleed door de Rabobank

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Uitgekleed door de Rabobank
« on: December 15, 2005, 10:51:52 PM »
Wij hebben de vrijheid genomen om u geheel vrijblijvend deze brief te zenden. Het handelt over een ernstig conflict tussen de Rabobank, hun dochteronderneming Schretlen en S., woonachtig te Venray. Na door genoemde bedrijven te zijn geplunderd en beroofd, is een nu al jaren voortdurend juridisch en psychologisch gevecht ontstaan.
In 1959 zoekt S. als beginnend ondernemer toenadering tot de Rabobank om zijn financiële zaken daar onder te brengen. Als eigenaar van een gezond groeiend bedrijf komt gedurende de jaren voldoende geld vrij voor de toekomst van gezin en voorziening voor 'oudedagsreserve' (belegd in aandelen). Wetend dat deze zaken veilig gesteld zijn volgt op kleine schaal minder risicovolle belegging op de optiebeurs, short posities altijd gedekt door long posities, waardoor winstmarges niet spectaculair zijn, echter de verliezen blijven hierdoor ook beperkt van omvang. Tot midden van de jaren 80 blijft de plaatselijke Rabo vestiging alle transacties uitvoeren. In de loop van 1987 verzoekt S. om provisiekorting. Rabo ziet aanleiding volle dochter Schretlen te adviseren als tussenpersoon. Er worden afspraken gemaakt, (de directeur van Rabo was bij deze gesprekken aanwezig) dat het bedrijf hoe dan ook buiten deze beleggingszaken moet worden gehouden. Door de wijze waarop de directeur van de Rabobank de firma Schretlen aanbeveelt, geniet deze het volste vertrouwen van S. De waarde van de aandelen positie bedraagt op 3 augustus 1987 ongeveer f. 500.000=.
DAN BREEKT DE HEL LOS.
De totale periode waarin Schretlen heeft gehandeld bedraagt minder dan 4 maanden. Met een gemiddeld verlies van f. 20.000=. per dag, ziet Schretlen kans om het positieve bedrag om te buigen in een bedrag van ruim f. 900.000=. Verlies van ruim f. 1.400.000=. Na deze onmenselijke teleurstelling en na diverse rechtszaken is S. in een tot op heden durend juridisch en psychologisch gevecht met de Rabobank geraakt. Een aantal medewerkers van Rabobank hebben zich hierbij bepaald niet van hun beste zijde laten zien. Zo ook Schretlen: Na een bezoek van Schretlen en de directeur van RABO aan het bedrijf in 1987 is hen duidelijk gebleken dat er voldoende financiële middelen waren voor het uitvoeren van hun vernietigende strategie. Dit terwijl door de directeur en S. was vastgesteld dat het bedrijf nooit enig risico mocht lopen in de beleggingen. Helaas, het veilige gevoel van de toch aanwezige financiën lokte Schretlen tot de meest waanzinnige en zinloze transacties puur gericht op provisie. Het netto resultaat bedroeg f. 20.000=. gemiddeld verlies per handelsdag! Met als hoogtepunt f. 1.214.000=. te weinig niet geboekte marginplicht, en f. 1.238.000=. onderdekking op de betaalrekening. Dan de klachtencommissie optiebeurs: betiteld als zijnde "onafhankelijk". Echter deze commissie nam alle uitspraken, alle leugens en verdraaiingen van feiten zonder slag of stoot voor waarheid aan, en oordeelde Schretlen f. 400.000=. Schuldig. Het resterende verlies, rond f. 1.000.000=. was voor de leek, die op de ingehuurde deskundigheid vertrouwde. Deze gekochte uitspraak zou bindend zijn. Uit angst voor de latere dreigingen met faillissement aanvragen door Rabobank Nederland zijn de nog in bezit zijnde financiën met medeweten van de belastingdienst legaal verwijdert, en voorziet S. momenteel van een A.O.W.uitkering minus 4% (belasting maatregel) in zijn levensbehoefte. Voor de overgang naar Schretlen had ook de Rabobank marginplichten. Hierover heeft de rechter nooit
eerder geoordeeld. Het begrip en doel van margin werd S. pas na de Schretlen catastrofe bekend. Nooit eerder is over marginplicht, zowel mondeling als schriftelijk mededeling gedaan. Doel van dit schrijven: De persoon treffen die deze zaak kan en wil aanpakken, en communiceren over het gebeurde. Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. Wij zijn graag bereid u nadere informatie te verstrekken. Hartelijk dank.


Offline sparky

 • *****
 • 323
 • +46/-4
 • Gender: Male
 • Techniek is voor iedereen!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #1 on: December 15, 2005, 11:10:20 PM »
Als er een jurist is die hier iets mee kan! help deze S.

De vraag is wel, wat staat er op papier, wat is er mondeling overééngekomen, etc.
bewijslast zal dus substantieel moeten zijn.

Daarnaast kan er gerefereerd worden aan lopende zaken tegen de zgn. aandelenlease constructies, waarbij mensen het schip in gegaan zijn.

Verder er gekeken kunnen worden naar transacties in die periode door 'nauw' betrokkenen van de Rabobank en de firma Schretlen. Want ergens moet er iemand 'beter' van geworden zijn.

Tevens lijkt het mij een vorm van grof wanbeleid.
Is er tijdens het oplopende verlies contact geweest met S. om extra risico's verder niet meer te nemen? Of is er eigenhandig besloten om het geld te 'verbrassen'?


Offline Peter

 • *****
 • 423
 • +37/-7
 • Gender: Male
 • Meten = Weten
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #2 on: December 16, 2005, 10:48:00 AM »
best wel lig...

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Geen bevoegdheid
« Reply #3 on: July 28, 2006, 09:39:53 PM »
Onderwerp:        Fw:Krachtdadig richting anderhalf miljoen verlies!!!

Rabobank,Schretlen:Plundertocht op de beurs.

Open               16-10-87. 20 contracten EOE Put Nov 87 265. Credit F.32.110.88, Valuta 16-10-87.

                                                                                                                                             

Sluiten            30-10-87. 8 contracten EOE Put nov 87 265. Debet F.60.942.90, Valuta 30-10-87.

                                                                                                                                             

Sluiten            02-11-87. 2 contracten EOE Put nov 87 265. Debet F.15.248.24, Valuta 02-11-87.

                                                                                                                                             

Sluiten            04-11-87. 10 contracten EOE Put nov 87 265. Debet F.94.513.10, Valuta 04-11-87.

 

Verlies van deze handeling:F. 138.593.36. Waarvan:F. 998.06. PROVISIE.

16-10. marginverplichting: f. 591.000- onderdekking op betaalrekening: f. 488.000. ­19-10. marginverplichting: f. 717.000- onderdekking op betaalrekening: f. 661.000. ­20-10. marginverplichting: f.1.214.000- onderdekking op betaalrekening: f.1.238.000 ­Afspraak was, altijd dekking creëren!
Zie ook post 16-12-05.

~

 

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #4 on: July 28, 2006, 09:44:33 PM »
Eerder melden we u over het conflict RABO/SCHRETLEN/Stiphout.

Een bijzonder ernstige zaak!! Waarbij Stiphout door RABO/SCHRETLEN op een schandelijke wijze beroofd is, en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door rechtssprekers van de klachtencommissie optiebeurs gesjoemeld is, dan wel dat deze commissie volledig ondeskundig was. Verder werden grote advocaten kantoren, allerlei instanties, een politiefunctionaris, journalisten, p.t.t.post, e.a. met zekerheid benadert deze zaak onder de bekende pet  te houden. A..U. B. uw medewerking voor gerechtigheid

Rabobank SprundeI. F. 500.000-. Rabobank Venray/Schretlen tilde een belegger voor F. 1.400.000 –

­NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 1998

Nr.660

HOGE RAAD

26jnni 1998,nr, 16621.C971l00

(Mrs. Roelvink, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Hemnann: A-G Mok: m.nt. prof. mr. CL. van Zeben) RvdW 1998,138

Bijzondere zorgplicht bank bij optie handel cliënten

Bank die bij handel in opties bemiddeling verleent is jegens particuliere cliënten tot bijzondere zorgplicht gehouden als professi­onele en bij uitstek deskundig te achten dienstverlener. Omvang zorgplicht hangt af van omstandigheden geval. Art. 31 f en31 m Reglement voor de handel van de EOE die de bank verplichten toe te zien op naleving margeverplichtingen, strekken mede ter bescherming belangen van cliënt

Onderhavig geschil betreft de vraag of de bank aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat voor haar cliënt als gevolg van optie transacties (geschreven opties waarvoor de margeverplichting niet in acht werd genomen) een negatief saldo is ontstaan van f 500 000 ten tijde van de beurskrach van oktober 1987. Tevens komt aan de orde de omvang van de rechtsstrijd in appel nu volgens eiser tot, cassatie ook in de inleiding op de grieven een klacht tegen het bestreden vonnis moest worden gelezen.

De aan het hof voorbehouden uitleg van de memorie van grieven is in het licht van die memorie en van de overige geding stukken niet on­begrijpelijk.

Nu cliënt en de bank in een contractuele verhouding tot elkaar stonden en de door cliënt aan de bank gemaakte verwijten in feite erop neerkomen dat de bank in de nakoming van haar contractuele verplichtingen toerekenbaar tekortgeschoten is, had het hof geen aanleiding te onderzoeken of de bank, zo van zodanig tekortschieten geen sprake is geweest,niettemin door de aan haar verweten nalatigheid onrechtmatig jegens cliënt heeft gehandeld. Wanneer een bij de handel in opties bemiddeling verlenende bank opdrachten van haar particuliere cliënten tot het uitvoeren van op­tietransacties ontvangt, is de bank als professionele en op dit terrein bij uitstek deskundig te achten dienstverlener tot een bijzondere zorgplicht gehouden, gelet op de zeer grote risico's die aan dergelijke transacties verbonden kunnen zijn (vg! 23 meil997, RvdW 1997, 128 NJ 1998.129 : red) (Deze zorgplicht vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid, naar de aard van de contractuele verhouding tussen een bank en haar particuliere cliënten, meebrengen heeft toegezien)

BOVEN WEERGEGEVEN BETREFT RABOBANK SPRUNDEL !

 

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Onmenselijk !
« Reply #5 on: August 14, 2006, 12:48:57 AM »
Rabobank, wij zijn immers groot!!. Maar wat zegt de rechter..

VONNIS: Van de arrondissementsrechtbank te Roermond in de zaak Rabobank Venray, W.B teH,en J.v.E te Y. tegen  T.S.
Met betrekking tot de in het kort geding gevorderde uitvoerbaarheid van genoemd vonnis bij lijfsdwang overweegt de president het navolgende
Het opleggen van lijfsdwang is een verstrekkende maatregel en bij toewijzing van een dergelijke vordering is de nodige terughoudendheid en een grote mate van zorgvuldigheid op zijn plaats, dit ook gelet op het bepaalde in het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Verdrag van Rome), in het bijzonder de aan de artikelen 4 en 5 van dat Verdrag ten grondslag liggende beginselen.
Ter terechtzitting is ook aannemelijk geworden dat de Rabobank niet geheel vrij uit gaat bij de gedragingen die haar door S. worden verweten.
Gelet op al het vorenstaande en met name de terughoudendheid en zorgvuldigheid die betaamt bij een uitvoerbaarverklaring bij lijfsdwang, is de president van oordeel dat hier voorhands onvoldoende redenen voor zijn, zodat het gevorderde moet worden afgewezen.
Eisers worden als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van gedaagde.

BESLISSING.
De president van de rechtbank:
Weigert de gevraagde voorziening.
Veroordeelt eisers in de kosten van dit kort geding

Rabobank tilde S. voor F.1.400.000=
Zie ook post,25-07-06
Met dank voor uw reacties.

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #6 on: February 18, 2007, 03:39:27 PM »
Vervolg post boven
Ingehuurde" ondeskundigen" plunderen, en veel deskundigen “zwijgen”
Naar aanleiding van de zaak Rabo/Schretlen/Stiphout schreef een deskundige het navolgende.
Elke bankmedewerker, die optiezaken behandelt, weet en behoort te weten dat er marginverplichtingen zijn en behoort voor het uitvoeren van een optie-transactie de margin te controleren. Is de margin onvoldoende en kan de cliënt de margin niet aanvullen, dan mag de desbetreffende actie niet worden uitgevoerd voor het gedeelte, dat de margin overschrijd.
Een cliënt behoort te weten over de marginverplichtingen en daar ligt dus een taak voor de bankmedewerker. Rabo heeft veel vaker grote steken laten vallen,o.a.in zaken van beleggingsstudieclubs,ze hebben die zaken bij de rechter verloren.
Voorzover ik uit uw tekst kan opmaken,en gezien mijn kennis van deze materie zit Rabo goed fout, dus doorvechten is de enige remedie.
P.s.Op enig moment was er een marginplicht van F.1.214.000= en f.1.234.000= debet (ongedekt)op de betaalrekening, welke in deze periode voor de belegger onvermeld bleven.


Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #7 on: October 26, 2008, 08:14:54 PM »

 
Eerder melden we u over het conflict RABO/SCHRETLEN/Stiphout.Een bijzonder ernstige zaak!! Waarbij Stiphout door RABO/SCHRETLEN op een schandelijke wijze bestolen is,( marginplicht,zorgplicht niet nageleefd) en er met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid door rechtssprekers van de klachtencommissie optiebeurs gesjoemeld is, dan wel dat deze commissie volledig ondeskundig was. Verder werden grote advocaten kantoren, allerlei instanties, een politiefunctionaris, journalisten, p.t.t.post, e.a. Benadert deze zaak onder de bekende pet  te houden. A..U. B. Uw medewerking voor gerechtigheid.?
P.s. Mr.C.L.van Zeben oordeelde bij de hoge raad (zie onder), en was tevens voorzitter van de klachtencommissie, die in de zaak Rabo/Schretlen/Stiphout ( 100% vergelijkbaar met Rabo Sprundel) een  volkomen tegengesteld (oneerlijk) oordeel velde. Zwichtte zelfs deze rechter voor Rabo's  machtsmisbruik?

Rabobank Sprundel F.500.000- verlies. Rabo Venray/Schretlen binnen 4 maanden  F.1.400.000- verlies.Op enig moment was de marginplicht f.1.214.000- en gaf de betaalrekening F.1.238.000- DEBET (ONGEDEKT!)aan

NEDERLANDSE JURISPRUDENTIE 1998

Nr.660

HOGE RAAD

26 juni 1998,nr, 16621.C971100

(Mrs. Roelvink, Mijnssen, Korthals Altes, Heemskerk, Hemnann: A-G Mok: m.nt. Prof. Mr. CL. Van Zeben) RvdW 1998,138

Bijzondere zorgplicht bank bij optie handel cliënten

Bank die bij handel in opties bemiddeling verleent is jegens particuliere cliënten tot bijzondere zorgplicht gehouden als professionele en bij uitstek deskundig te achten dienstverlener. Omvang zorgplicht hangt af van omstandigheden geval. Art. 31 f en31 m Reglement voor de handel van de EOE die de bank verplichten toe te zien op naleving margeverplichtingen,strekken mede ter bescherming belangen van cliënt

Onderhavig geschil betreft de vraag of de bank aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat voor haar cliënt als gevolg van optie transacties (geschreven opties waarvoor de margeverplichting niet in acht werd genomen) een negatief saldo is ontstaan van f 500 000 ten tijde van de beurskrach van oktober 1987. Tevens komt aan de orde de omvang van de rechtsstrijd in appel nu volgens eiser tot, cassatie ook in de inleiding op de grieven een klacht tegen het bestreden vonnis moest worden gelezen.

De aan het hof voorbehouden uitleg van de memorie van grieven is in het licht van die memorie en van de overige geding stukken niet onbegrijpelijk.

Nu cliënt en de bank in een contractuele verhouding tot elkaar stonden en de door cliënt aan de bank gemaakte verwijten in feite erop neerkomen dat de bank in de nakoming van haar contractuele verplichtingen toerekenbaar tekortgeschoten is, had het hof geen aanleiding te onderzoeken of de bank, zo van zodanig tekortschieten geen sprake is geweest,niettemin door de aan haar verweten nalatigheid onrechtmatig jegens cliënt heeft gehandeld. Wanneer een bij de handel in opties bemiddeling verlenende bank opdrachten van haar particuliere cliënten tot het uitvoeren van optietransacties ontvangt, is de bank als professionele en op dit terrein bij uitstek

Deskundig te achten dienstverlener tot een bijzondere zorgplicht gehouden, gelet op de zeer grote risico's die aan dergelijke transacties verbonden kunnen zijn (vg! 23 mei1997, RvdW 1997, 128 NJ 1998.129: red) (Deze zorgplicht vloeit voort uit hetgeen de eisen van redelijkheid en billijkheid naar de aard van de contractuele verhouding tussen een bank en haar particuliere cliënten, meebrengen heeft toegezien)

BOVEN WEERGEGEVEN BETREFT RABOBANK SPRUNDEL !

P.s. Rabo Sprundel(zie boven) werd door de hoge raad veroordeeld tot vergoeding van de totale schade. RABO/Schretlen mocht het van Mr. Zeben en zijn commissie af doen met F.400.000= schadevergoeding.!!! Dit houdt in dat Stiphout, (die van mening was deskundigheid te hebben ingehuurd)voor een miljoen schuldig zou zijn!!!.Waarom zulke tegenstrijdige beslissingen?Over omkoping, normen en waarden gesproken.??.

 04/01/08. Landelijk dagblad op voorpagina: Onderzoek naar gesjoemel bij Rabo dochter Schretlen.

 


Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #8 on: October 26, 2008, 08:20:26 PM »
 
 
Vertrouwend op begrip en zo mogelijk hulp uwerzijds doen wij u onder weergegeven berichten toekomen. U ontving eerder informatie over deze zaak. Met dank voor uw aandacht.
 
Fam Stiphout
 
 
Zie forum, Tros radar. Rubriek: Banken.
 
Reactie; secretaris van vereniging Pay-Back aan SJZ 05-08-08
 
Nee.Toon is niet de belegger die jij hem toebedeelt (zijn dossier is uit en te na bekend bij de vereniging) Hij heeft inderdaad een zaak waar de honden geen brood van lusten.De zaak van Toon is helaas verjaart en daardoor heeft hij geen schijn van kans meer om via juridische wegen zijn eigenlijke recht nog te behalen,dat is het trieste van het hele verhaal. Zodra je in zijn dossier kijkt heeft de man gelijk en is de Rabobank op alle fronten in de fout gegaan. De Rabobank schuilt zich echter achter het juridische verhaal en dat is.Het is verjaart.U kunt uw geld op uw buik schrijven. Wij houden het gestolen geld daarom rechtsgeldig door de wettelijke regels op onze bankrekening. En dat is iets wat de Rabobank aangerekend kan worden. De Top van de Rabobank weet dat zij in de fout zijn gegaan inzake Toon Stiphout, correspondentie is ons bekend, maar ook de top houden hun hand op de knip omdat het juridisch verjaart is. Dat is wat je noemt klant is koning  Dus niet. Het zou de Rabobank sieren en een stukje van hun blazoen zuiveren als ze Toon eindelijk eens tegemoet komen en hem gerechtigheid bieden door het gestolen geld terug te betalen. Maar ja ook bij Rabobank geldt klant is koning tot het moment dat je klachten hebt en er sprake is van uitbetaling
door de Rabobank.En daarmee hebben zij een van haar klanten wetens en willens,zeggende Toon Stiphout financieel geruïneerd.
 
Met vriendelijke groet.
Pieter Hezemans.
Vereniging Payback
 
 p.s..Verjaard????Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. zie brief H.G.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte geadresseerde,
 
 
Hoe Rabobank ook nu weer de deksel op de beerput wist te houden.
 
In vervolg van het u eerder gezonden bericht doen wij u onder de ingekorte brief van Mr. Hooft Graafland (deskundige beleggingen) toekomen. Het voornemen van  deze advocaat een gesprek met Rabo Venray te hebben heeft om donkere redenen waarschijnlijk geen doorgang gevonden.U ontving eerder  informatie over deze zaak. Hopelijk zien deskundigen de mogelijkheid deze o.i. niet al te moeilijke zaak te klaren. Verjaringstermijnen zijn steeds tijdig gestuit. Bij voorbaat dank voor uw aandacht.
 
 
 
De Directie van de Coöperatieve Rabobank.
 
Mijne heren,
 
Hierdoor deel ik u mede dat de heer A.J.T. Stiphout te Castenray zich tot mij heeft gewend. Hij deelde mij mede dat u een betalingsregeling wenst te treffen ad Fl. 400.000. Zoals u weet is deze schuld ontstaan door de affaire Schretlen. De heer Stiphout heeft zich met recht over het gedrag van Schretlen beklaagd, zoals uit de uitspraak van de klachtencommissie Optiebeurs blijkt.
 
Hij heeft zich echter nooit beklaagd over de handelwijze van uw bank in de periode van voor 29 juli 1987. Ook in deze periode zijn er opties geschreven, zonder dat er aan de marginverplichtingen aandacht is geschonken, hetgeen ook uw bank schadeplichtig maakt. Daarnaast acht mijn cliënt u aansprakelijk voor het advies om naar Schretlen over te stappen. Hij vertrouwde uw bank volledig en heeft derhalve toen uw advies om zijn portefeuille naar Schretlen over te brengen zonder meer opgevolgd.
 
Uit de uitspraak van de Klachtencommissie kunt u zien dat Schretlen op grove wijze wanprestatie jegens mijn cliënt heeft gepleegd. Had u hem niet naar Schretlen verwezen,dan was de schade aanzienlijk minder geweest. Op grond van het bovenstaande zou ik gaarne op niet al te lange termijn een gesprek met u hebben, terzake te bezien of een regeling in der minne tot de mogelijkheden behoort
In afwachting van uw berichten, verblijf ik.
 
                                                                                Hoogachtend.
 
                                                       
 
DOOR TOEDOEN VAN  RABOBANK VENRAY BINNEN 4 MAANDEN VOOR fl. 1.400.000.= getild.
Op enig moment:
Fl. 1.238.000.= DEBET (ongedekt) op de betaalrekening!!         
Fl. 1.214.000.= MARGINPLICHT(onbekend voor cliënt)
04-01-08.Een landelijk dagblad publiceerd; De Nederlandse bank doet onderzoek naar gesjoemel bij Schretlen & Co ( volle dochter van Rabobank )
 
 

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #9 on: October 26, 2008, 08:25:10 PM »
 
 
 
 
 
 
Geachte geadresseerde,

 

LAFHARTIG: Steeds dreiging,maar geen daadkracht !!

 

 

Rabobank Venray zorgde samen met Schretlen er voor, dat in ongeveer 70 dagen beurshandel een zorgvuldig opgebouwde oudedagreserve(aandelen bezit) werd omgezet in een aanzienlijke schuld. Oorzaak : Verzaken van de margin/zorgplicht. Rabobank Nederland( Juridische Dienst) vond dit blijkbaar niet voldoende! Zie onderstaande zinsneden uit een serie van brieven.Gaarne uw hulp voor gerechtigheid?

31-05-89 Namens Schretlen delen wij u mede dat zij thans te vorderen hebben een bedrag van f. 520.000,­vermeerdert met F. 55.000 =, de lopende rente. Namens voormelde vennootschap sommeren wij u 30 dagen na heden voormeld bedrag over te maken dan wel terzake een voor ons acceptabele betalingsregeling voor te stellen

04-07-89 Met referte aan ons schrijven van 31-05 j.l moeten wij constateren dat wij tot op heden niets van u hebben vernomen.lndien wij thans niet binnen10 dagen een reactie van u hebben ontvangen,dan zullen wij overgaan tot het aanvragen van uw faillissement.

10-10-89 Inmiddels schreven wij u op 31mei en 4juiLTot op heden hebben wij geen reactie van u vernomen Alvorens tot aanvragen van uw faillissement over te gaan stellen wij u voor de laatste maal in de gelegenheid om de vordering aan Schretlen te voldoen.

27-11-89 Met betrekking tot de vordering hebben we met Schretlen overlegd, Schretlen is bereid om na betaling van een bedrag van f 400.000 = haar restant-vordering op u buiten invordering te stellen Voormeld bedrag dient dan wel voor het jaareinde te worden ontvangen.

Hoogachtend Rabobank Nederland

 

Reactie van Jo-Jo op forum: IEX (Koffiekamer) 24-10-08. 00.19.04 uur.

 

Interessant om te zien dat zij menen voor 520.000. rechthebbend te zijn, nou ja als u het wat moeilijk heeft nemen we ook genoegen met 400.000. Fam.S krijgt dus zomaar 120.000.kado, ze lijken wel Sinterklaas bij Rabo. Als dit niet stinkt? Het lijkt wel wat op maffia praktijken. Ook vreemd,in al die jaren heeft Rabo nooit een proces wegens laster aangespannen tegen Fam.s, Ze willen vast de beerput dichthouden.

 

Sterkte Fam.s

mvrgr jo jo

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #10 on: October 26, 2008, 08:29:54 PM »
 
 
 
 
 
 
Geachte geadresseerde,

 

LAFHARTIG: Steeds dreiging,maar geen daadkracht !!

 

 

Rabobank Venray zorgde samen met Schretlen er voor, dat in ongeveer 70 dagen beurshandel een zorgvuldig opgebouwde oudedagreserve(aandelen bezit) werd omgezet in een aanzienlijke schuld. Oorzaak : Verzaken van de margin/zorgplicht. Rabobank Nederland( Juridische Dienst) vond dit blijkbaar niet voldoende! Zie onderstaande zinsneden uit een serie van brieven.Gaarne uw hulp voor gerechtigheid?

31-05-89 Namens Schretlen delen wij u mede dat zij thans te vorderen hebben een bedrag van f. 520.000,­vermeerdert met F. 55.000 =, de lopende rente. Namens voormelde vennootschap sommeren wij u 30 dagen na heden voormeld bedrag over te maken dan wel terzake een voor ons acceptabele betalingsregeling voor te stellen

04-07-89 Met referte aan ons schrijven van 31-05 j.l moeten wij constateren dat wij tot op heden niets van u hebben vernomen.lndien wij thans niet binnen10 dagen een reactie van u hebben ontvangen,dan zullen wij overgaan tot het aanvragen van uw faillissement.

10-10-89 Inmiddels schreven wij u op 31mei en 4juiLTot op heden hebben wij geen reactie van u vernomen Alvorens tot aanvragen van uw faillissement over te gaan stellen wij u voor de laatste maal in de gelegenheid om de vordering aan Schretlen te voldoen.

27-11-89 Met betrekking tot de vordering hebben we met Schretlen overlegd, Schretlen is bereid om na betaling van een bedrag van f 400.000 = haar restant-vordering op u buiten invordering te stellen Voormeld bedrag dient dan wel voor het jaareinde te worden ontvangen.

Hoogachtend Rabobank Nederland

 

Reactie van Jo-Jo op forum: IEX (Koffiekamer) 24-10-08. 00.19.04 uur.

 

Interessant om te zien dat zij menen voor 520.000. rechthebbend te zijn, nou ja als u het wat moeilijk heeft nemen we ook genoegen met 400.000. Fam.S krijgt dus zomaar 120.000.kado, ze lijken wel Sinterklaas bij Rabo. Als dit niet stinkt? Het lijkt wel wat op maffia praktijken. Ook vreemd,in al die jaren heeft Rabo nooit een proces wegens laster aangespannen tegen Fam.s, Ze willen vast de beerput dichthouden.

 

Sterkte Fam.s

mvrgr jo jo

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Offline Fam.s

 • *
 • 10
 • +2/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re:Uitgekleed door de Rabobank
« Reply #11 on: March 07, 2010, 09:21:52 PM »
 Een grote bende,
     
 
Geachte geadresseerde,
 
N.A.V.brief Heer Burggraeve
Dank, aan alle begripvolle forum bezoekers.

Bij deze nemen we de vrijheid onderstaande berichten te plaatsen. Vertrouwend op begrip, en zo mogelijk hulp uwerzijds?
Verjaard? Andermaal een walgelijke conclusie. U, (Burggraeve) AFM, Mr. Bosman, Pay-back, Mr. aan de Kerk, Derks Star Busman advocaten, Mr. Hooft Graafland, stichting benadeelden Rabobank, Santema&Blonz, MrZeben, (hoge raad) dezelfde Mr.Zeben, (klachtencommissie)die tegenstrijdige uitspraken deed m.b.t. Marginplichten, advocaat Mr.P. Garretsen welke de affaire Rabobank Sprundel bij de hoge raad, zaak: 660 hoge raad 26-06-1998(zorgplicht banken) behandelde, AKD Princen Van Wijnen, v.Straaten, (vermogensmonitor) Iwecom, de Rabo machthebbers: Timmermans,(IJsselstein.U.) Bens, (Heesch)en Janssen(Venray), een politiefunctionaris van post Venray (die valsheid in geschrifte pleegde), en vele anderen weten dat Rabobank Venray op grove wijze de marginplicht verzaakte,(de oorzaak van alle ellende) waarover nooit is geprocedeerd. Allen kennen de Schretlen misdaden, en Rabo/Schretlens strafbare feiten, allen weten dat er steeds tijdig en op wettelijke wijze stuiting's brieven zijn gezonden, allen weten, dat een gang naar de rechter met zekerheid succesvol zou verlopen, en waren aanvankelijk bereid hulp te verlenen, maar haakten korte tijd later zonder opgaaf van reden af.

 Zelfs van Straaten ( vermogens monitor) durft kort geleden nog een aanbod ( tegen betaling) te doen de zaak nogmaals te onderzoeken, terwijl ook hij bijzonder goed weet hoe een vertrouwvolle Rabo cliënt werd bestolen, en Van Straaten zelfs in 1990 al had moeten ingrijpen, maar samen met de grote? Mr. Hooft.Graafland lieten ze het slachtoffer van oplichting, misleiding en bedrog na aanbieding van een gepeperde nota aan zijn lot over.

Een rechter bij het hof in s'Hertogenbosch , die aangifte van telefonische overlast door zeven Rabo beheerders behandelde,(onware rapportage van politiefunctionaris) stelde de vraag: ben je nu alles kwijt. Na het "JA"antwoord merkte deze rechter op: men zal intussen begrip krijgen voor de acties van Stiphout.

De rechtbank in Roermond bepaalde afwijzend over de eis van Rabo medewerkers tot lijfsdwang, en deed in het vonnis de mededeling dat Rabo ook niet vrijuit ging aangaande de beschuldigingen door Stiphout.

Durf heer Burggraeve met alle anderen de waarheid onder ogen te zien, en zet je geweten op de juiste koers?

 

Gaarne uw onderzoek naar het handelen van Mr.Zeben ?

 

P.S. Stiphout werd door Rabo/Schretlen voor FI. 1.400.000.= getild. Rabo/Schretlen hadden op enig moment een marginplicht (de kern van alle ellende) van F.1.214.000=  en creëerden een ongedekt debetbedrag op de betaalrekening van F.1.238.000=   

Boven omschreven is de volledige waarheid.!
Zouden Rabobank, of politieman of anderen nu optreden ?
 
Fam Stiphout