Neoweb.nl

lichtsnelheid...0?

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
lichtsnelheid...0?
« on: April 02, 2005, 06:23:41 PM »
De volgende 4 posts zijn mijn theorie betreft de lichtsnelheid..


Lichtsnelheid….. 0.

Hoewel de natuurkunde er nog altijd vanuit gaat dat de lichtsnelheid de hoogst haalbare snelheid is vermoed ik juist het tegenovergestelde. Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging. Hoewel ik zelf absoluut geen natuurkunde heb gestudeerd, denk ik dat ik een aantal sterke argumenten heb om de (on)juistheid van de huidige wetenschap ter discussie te stellen. Mijn kennis heb ik opgedaan uit losse artikelen betreft de relativiteitstheorie en discussies welke ik tot op heden op het Internet voer.
Ondanks het feit dat ik weinig steun krijg van anderen in het verdedigen van mijn theorie raak ik zelf echter steeds meer overtuigt van mijn idee omdat bepaalde zaken voor mij heel logisch zijn daar waar anderen er juist van overtuigt zijn dat ik het onjuist heb.


1) Tijd en ruimte.

Een van de eerste dingen die je moet zien te begrijpen is het fenomeen tijd en ruimte. Men ziet deze 2 over het algemeen als 2 afzonderlijke dimensies waarbij ruimte 3 dimensionaal is en tijd slechts 1 dimensionaal. In zekere mate klopt dit wel omdat een ruimte volgens onze manier van kijken slechts 3 dimensies kent. De 4e dimensies ( tijd) is dan niets anders als het tijdstip waarop iets bestaat en staat zodoende los van de 3 andere dimensies. De grote vraag is nu… Bestaat er ook tijd als het heelal volledig leeg zou zijn?

Duidelijk mag zijn dat er in een volledig leeg heelal niets of niemand is om tijd te kunnen constateren. Maar betekent dit dan ook de afwezigheid van tijd? Neem bijvoorbeeld een bal. Een bal is een lege ruimte met een omhulsel. Wanneer de bal ouder wordt, en dat doet hij op het moment dat hij bestaat, dan wordt de ruimte in de bal vanzelfsprekend ook ouder.
Vergeet nu dat deze lege ruimte wordt omringd door de bal en focus je alleen op de ruimte in de bal. Zou tijd dan alleen maar hebben bestaan op het moment dat de ruimte was omhuld door een bal? Dat lijkt mij niet. Op het moment dat er ruimte is, dan is er ook tijd waarin deze ruimte zich bevindt. Tijd en ruimte bestaan dus eigenlijk gelijktijdig. Nu is de vraag, zijn tijd en ruimte dan misschien dezelfde?

Iedereen weet dat ruimte niets anders is als een afstand. Wij meten over het algemeen afstanden van a naar b waarbij Ab de afstand is tussen 2 punten. Deze punten zijn dan b.v. verschillende massa´s. Een afstand vanaf jou huis tot aan de supermarkt is in wezen niets anders als de afstand tussen jou voordeur en de voordeur van de supermarkt.
Op het moment dat jij vanuit jou huis naar de supermarkt wilt gaan heb je een bepaalde weg af te leggen. Zonder dat men hierbij stil staat bestaat een afgelegde weg uiteindelijk alleen maar uit afgelegde tijd. Zonder tijd kun je immers geen weg afleggen. Jij verplaatst je weliswaar over een weg, maar de ruimte tussen jou en de supermarkt is eigenlijk niets anders als tijd die je kunt afleggen. Of je dit ook daadwerkelijk gaat doen is niet van belang. Op het moment dat er afstanden bestaan, bestaat er ook tijd. De afstand vanaf de aarde tot aan de maan bestaat uiteindelijk alleen maar uit tijd welke je nodig hebt om op de maan te komen.
Hieruit zou je kunnen concluderen dat tijd en ruimte eigenlijk dezelfde zijn. Elke afstand vertegenwoordigt een stukje tijd waarbij jij zelf bepaald hoeveel tijd jij nodig hebt om deze afstand af te leggen. Op dit moment geldt dat de lichtsnelheid ( ongeveer 300.000km/sec) de hoogst haalbare snelheid is, waaruit je kunt afleiden dat de minimale tijd tussen ons en de maan, welke ook ongeveer 300.000km is, 1sec is. Zou je dus met de snelheid van het licht naar de maan vliegen dan zou je daar 1sec over doen en jij bent dan dus eigenlijk 1sec ouder.
Jouw totale afgelegde weg is dan eigenlijk 300.000km en 1 sec.

Nou bewegen wij continue met verschillende snelheden of staan stil, de tijd lijkt altijd met een vaste snelheid voorbij te tikken. Gevoelsmatig kan een uur wel langer of korter duren, maar jou klokje trekt zich weinig aan van jou emotie. Toch kan de tijd inderdaad sneller of langzamer verlopen. Dit is al gebleken uit diverse experimenten. Tijd is gekoppeld aan een afgelegde weg. Uit een test met 3 atoomklokken is gebleken dat deze uit elkaar gaan lopen op het moment dat zij alle 3 een andere weg afleggen. Men heeft 1 klok op een vaste locatie neer gezet en vervolgens 2 andere klokken in tegengestelde richting om de aarde gevlogen.
Wat bleek nu? De klok welke met de draairichting van de aarde mee vloog liep voor op de vaste klok, en de klok welke tegen de draairichting van de aarde in werd gevlogen liep achter op de vaste klok. Stel je nou de aarde eens voor als een draaiende schijf en beeld je een vast punt voor ergens op de rand van de schijf. 1 omwenteling van de schijf stelt dan 40.000km voor.

Nu duurt 1 omwenteling precies 24 uur en laat je t.o.v. de vaste klok 2 klokken tegen elkaars richting invliegen. Deze klokken bewegen precies met dezelfde snelheid en doen beide ook 24 uur over het afleggen van 40.000km. De klok die met de draairichting van de schijf beweegt legt in 24uur dan 40.000km af ten opzichte van de vaste klok plus de 40.000km die de vaste klok zelf aflegde. Wat totaal dus 80.000km is. De andere klok legde 40.000km af ten opzichte van de vaste klok en legde 40.000km af min de afgelegde weg van de vaste klok. En heeft dan dus eigenlijk 0km afgelegd.

Hieruit blijkt dus dat de tijd minder snel voorbij gaat op het moment dat je minder kilometers aflegt. Tijd en afgelegde weg zijn dus nauw met elkaar verbonden. Des te minder kilometers je maakt, des te langzamer gaat jou tijd. Dit is in tegenspraak met de relativiteitstheorie omdat deze juist bepaalt dat hoe meer kilometers je aflegt hoe langzamer de tijd gaat. Bij de lichtsnelheid, waarbij je heel veel kilometers per seconde aflegt, zou jou tijd juist nagenoeg stil blijven staan. Daarbij vraag ik mij af wat een foton voor snelheid zou meten omdat er bij een foton na 300.000km nog helemaal geen tijd is verstreken. Wanneer er voor een foton een seconde voorbij zou zijn gegaan, dan had deze al oneindig veel kilometers afgelegd. Wat weer zou betekenen dat de werkelijke lichtsnelheid veel hoger zou moeten zijn als dat wij denken te meten.
« Last Edit: April 02, 2005, 06:32:32 PM by rudeonline »

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #1 on: April 02, 2005, 06:24:54 PM »
2) Lengte contractie.

Een ander punt waar ik het niet mee eens ben is het fenomeen lengtecontractie. Wanneer voorwerpen een snelheid hebben of versnellen dan zouden deze korter worden in hun bewegingsrichting waarbij zij zelfs compleet zouden verdwijnen bij het halen van de lichtsnelheid. Ik denk dat dit maar deels waar is omdat een voorwerp namelijk niet zomaar in het niets kan verdwijnen. Misschien kunnen voorwerpen wel iets korter worden, maar dat heeft te maken met het steeds minder afleggen van ruimte. Hier kom ik later op terug. Eerst zou ik duidelijk willen maken waarom bewegende voorwerpen korter lijken op het moment dat zij bewegen.

Als voorbeeld zou ik een balk van 300.000km lengte willen nemen. We weten al dat licht er 1sec over doet om 300.000km af te leggen dus kun je stellen dat als je een balk van bovengenoemde lengte neemt, je deze balk over meerdere tijdstippen waarneemt. Wanneer je als waarnemer bij punt a staat, dan neem je punt b waar met 1 sec vertraging. Je kijkt dus eigenlijk in het verleden. Waarnemen is dus eigenlijk kijken in de tijd.
Als deze balk nu beweegt met een bepaalde snelheid dan zul je het uiterste einde van de balk stil zien staan op het moment dat punt a begint te bewegen, pas na 1sec zul je punt b zien bewegen waardoor de balk eigenlijk iets korter lijkt. Als punt b immers begint te bewegen is punt a al een stukje van jou verwijderd. Over de gehele lengte zie je de balk dus korter worden, en des te verder je kijkt hoe korter hij lijkt. Stel dat de balk met 100km/sec beweegt, op het moment dat punt b begint te bewegen is punt a al 100km van jou verwijderd. De balk lijkt dus 100km korter. Dit is dus de reden van het optische bedrog van korter wordende lengtes.

De reden waarom een massa bij hoge snelheid echt een beetje korter wordt heeft te maken met het feit dat atomen dichter op elkaar komen te zitten op het moment dat je denkt te versnellen. Hoe lastig het ook lijkt, versnellen richting lichtsnelheid is eigenlijk vertragen.
Dat heb ik al uitgelegd middels het voorbeeld met de atoomklokken, waarbij de tijd langzamer gaat op het moment dat je vertraagt. Ik ga er nog steeds van uit dat de tijd het langzaamst gaat bij de lichtsnelheid. Ruimte en tijd weren als een soort harmonica. Waneer je versnelt trek je de harmonica uit elkaar waardoor de ruimte toeneemt. Op het moment dat je vertraagt druk je de harmonica in elkaar waardoor de ruimte afneemt. Bij maximale vertraging is de harmonica op zijn kleinst en neemt zodoende ook de minste ruimte in. Ditzelfde principe geldt voor massa´s die de lichtsnelheid naderen. Bij de lichtsnelheid is de tussenliggende afstand tussen de atomen in de bewegingsrichting minimaal. Een massa wordt hierdoor dus korter. Bij het versnellen neemt deze onderlinge afstand weer toe en wordt de massa weer langer in zijn bewegingsrichting. Om deze reden gaat de impuls/massa van een voorwerp ook naar oneindig bij de lichtsnelheid. Bij de lichtsnelheid staat de tijd stil en bestaat er ook geen ruimte meer tussen de atomen. Bij lichtsnelheid is de afgelegde weg 0 en bestaat er voor een atoom ook geen ruimte meer om te bewegen. Hierdoor wordt een massa dus kleiner bij versnellen richting de lichtsnelheid. Vergeet niet dat als ik het over de lichtsnelheid heb ik daar mee bedoel het absolute nulpunt van beweging, en dat elke beweging t.o.v. onszelf weliswaar een snelheid lijkt maar eigenlijk afremmen is.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #2 on: April 02, 2005, 06:25:35 PM »
3) Snelheid van tijd.

Wat is snelheid? Op het moment dat men het over snelheid heeft denkt men al gauw aan een afgelegde afstand per tijdseenheid en dit is niet geheel onbegrijpelijk. Als ik het dus heb over de snelheid van tijd zal men in eerste instantie zeggen dat dat niet kan omdat tijd zelf geen snelheid is. Toch berust dit op een groot misverstand omdat tijd rechtstreeks is terug te voeren naar een afgelegde weg. Waardoor de sec niets anders is als een vast aantal km per periode. Eerst zal ik proberen duidelijk te maken waar de oorsprong van onze klok vandaan komt omdat niemand zich meer schijnt te realiseren dat de seconde rechtstreeks is afgeleid van de omwenteling van de aarde om de zon. Het is geen toeval dat een jaar 12 maanden heeft en onze klok is gebaseerd op etmalen van 24 uur. Als je bedenkt dat een jaar 12maanden dag heeft en 12 maanden nacht kun je je makkelijk voorstellen waarom een volle dag 24 uur heeft.
Elke dag bestaat immers uit 12 uren dag en 12 uren nacht. Men heeft ooit de cyclus van de aarde afgeleid van de 12 sterrenbeelden van de dierenriem. Per sterrenbeeld ging er 1 maand cyclus voorbij waarna men na 12 maanden op 12 periodes van de maan kwam. Als je het zonnestelsel als een klok beschouwt dan kun je de maan als de kleine wijzer nemen. De rotaties van de aarde kun je dan zien als de seconde wijzer. Waarbij de jaren de grote wijzere voorstelt. Vroeger telde een jaar 360 dagen welke onderverdeelt werden in 12 maanden. Een maand bestaat zodoende uit ongeveer 30 dagen ( dit is later bijgesteld) waarbij er 30 dagen en 30 nachten zijn. Zodoende kom je uit op 60 periodes per maand. Op de universele klok gelden de jaren dus voor de dagen, de maanden voor de uren en de dagen voor de minuten.

Het is natuurlijk duidelijk dat een jaar een bepaalde afgelegde weg is. In 1 jaar tijd draaien wij 1 maal om de zon en hierbij leggen wij ook een aantal kilometers af. Op dit moment gaan wij ervan uit dat wij t.o.v. de zon elke seconde 30km afleggen. Een seconde staat dus eigenlijk voor 30km afgelegde weg door de ruimte. Wanneer men dus over een snelheid spreekt van m/sec betekend dat eigenlijk meters/30km. Waarbij 30km staat voor 1sec.
Dit is een beetje lastig, maar stel dat de aarde sneller zou gaan draaien om de zon dan leggen we deze 30km af in een kortere periode en worden de secondes uiteindelijk korter. Omdat een seconde staat voor 30km zouden wij door te versnellen of vertragen langer of korter over deze seconde kunnen doen. Dit zou je kunnen zien als de snelheid van tijd. De tijd is eigenlijk niets anders als een trein welke met snelheid door de ruimte gaat waarbij wij om de 30km een impuls achterlaten. Alle beweging op aarde kun je zien als beweging binnen in de trein waardoor een afgelegde weg in de trein een afgelegde weg per 30km is. Nooit zullen wij merken of de trein versnelt of vertraagt omdat alles met de trein mee versnelt of vertraagt. De tijd werkt als een grote machine waarmee wij allemaal in contact staan. Gaat de trein langzamer, dan gaan wij ook langzamer en lopen onze klokjes ook langzamer. Een bewijs wat aantoont dat wij nauw in verband staan met deze universele klok is de maandelijkse periode van een vrouw. Het is geen toeval dat deze cyclus ook eens per maand is. Alles staat in verbinding met elkaar en wij zijn slechts de radertjes in een enorme klok.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #3 on: April 02, 2005, 06:26:06 PM »

4) Hoe ontstaat tijdsverschil?

Deze vraag is misschien al een beetje duidelijk geworden d.m.v. mijn voorbeeld met de atoomklokken, maar ik zal hier een iets duidelijker voorbeeld van proberen te geven. Het is belangrijk om te begrijpen dat tijd letterlijk een afgelegde weg is en dat wij ons dus met een bepaalde snelheid door de tijd begeven. Wat wij meten als lichtsnelheid is eigenlijk de snelheid waarmee wij ons door de tijd begeven. Licht blijft slechts achter als spoor van energie en kan dit in alle richtingen tegelijk doen omdat tijd maar 2 richtingen kent. De richting van tijd gaat altijd van heden richting toekomst. Verleden is afgelegde ruimte waardoor licht achterblijft in de ruimte om ons heen. Dit is weliswaar een dimensie die ons nu nog vreemd is, maar uiteindelijk zal het allemaal veel eenvoudiger worden om te begrijpen als men zich bewust wordt van de dimensie tijd als ruimtelijke dimensie.

Al eerder stelde ik de tijd voor als een trein welke met snelheid door de ruimte beweegt. De afgelegde weg van de trein is afgelegde ruimte/tijd. Wij zitten met z´n allen in deze trein en bewegen met dezelfde snelheid als de trein op het moment dat wij stilzitten. We kunnen iets versnellen of vertragen t.o.v. de trein door naar voren of achteren te bewegen. Dit is ook het gene wat men deed met de proef met 3 atoomklokken, waarbij het tijdsverloop sneller of langzamer ging afhankelijk van de richting waarin de klok werd bewogen.
Net als dat alle planeten zich in een kromme baan om de zon begeven zo leggen wij door de tijd ook een zekere kromme baan af. Het spoor waar de trein over rijdt gaat dus in een bepaalde bocht. De tijd is krom zou je kunnen zeggen. Nu kunnen we sneller of langzamer als de trein bewegen waardoor we per sec (nu nog gesteld op 30km) meer of minder kilometers kunnen afleggen. Wanneer wij sneller als de trein gaan dan zal ons klokje voor gaan lopen, wanneer wij vertragen dan zal ons klokje langzamer gaan lopen t.o.v. de personen welke stilzitten in de trein. Wanneer wij nu met lichtsnelheid bewegen dan staan wij eigenlijk stil t.o.v. de trein en zouden wij er oneindig lang over doen om 30km af te leggen. In werkelijkheid is de snelheid van de trein veel hoger waardoor wij per seconde 300.000km af leggen. Licht is slechts het spoor waar de trein over rijdt. Bij het overschrijden van de lichtsnelheid gaan wij eigenlijk achteruit over het spoor en belanden we in het licht van het verleden.

Wat er nu gebeurt als een persoon vertraagt richting de lichtsnelheid. Hij versnelt t.o.v. de trein (dus ons), waardoor hij afwijkt van de kromming van het spoor doordat hij minder naar buiten wordt geslingerd. Doordat de trein (tijd) immers met hoge snelheid in een kromming beweegt wordt iedereen immers een beetje naar buiten geslingerd.  Ik vermoed dat deze kracht verband houdt met de zwaartekracht, maar ben hier nog niet helemaal uit.
Maar door te bewegen verplaatst een persoon zich dus naar de tragere binnenzijde van de trein. Ten opzichte van de personen die zich niet bewegen legt hij dus eigenlijk een iets kortere weg af. Dat kun je zien als dat je in een enorme centrifuge zit waarbij alles wat zich meer naar binnen bevindt per omwenteling een kortere weg aflegt.
Op het moment dat de persoon weer stopt met bewegen wordt hij weer maximaal naar buiten geslingerd, maar heeft dan tijdens zijn beweging iets minder afstand afgelegd. Hierdoor loopt zijn klokje dan dus een beetje achter. Een seconde stond immers voor 30km en hij had tijdelijk een kleinere omloopsnelheid.


Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #4 on: April 02, 2005, 06:26:39 PM »

5) Waarnemen bij stilstaand licht.

Dit is denk ik wel het moeilijkste gedeelte van mijn theorie en heb het daarom ook maar tot het eind bewaart. Hoe kun je nou iets zien als het licht stil blijft staan? Dit is natuurlijk geen onbegrijpelijke vraag. Dit zal menig persoon zijn verstand te boven gaan, en vreemd is dat niet. Was de aarde vroeger plat en waren de sterren gaten in een gordijn. Ons idee van tijd en ruimte zal voorgoed veranderen, hoe lang dat nog gaat duren weet ik niet, maar dat het gaat veranderen weet ik zeer zeker.

Eigenlijk is het heel simpel, maar we kunnen ons hier nog geen goede voorstelling van maken. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Ik zal toch proberen uit te leggen hoe de dimensie tijd eigenlijk in elkaar zit. Men heeft het tegenwoordig over 13 opgerolde dimensies in de string theorie. Dat is nog niets vergeleken met het aantal werkelijke dimensies. Er zijn namelijk net zoveel dimensies als dat er massa´s zijn. En eigenlijk kom je dan al gauw uit op oneindig veel dimensies. Ik zal trachten uit te leggen hoe je deze dimensies dan kunt zien. Een dimensie moet immers wel zichtbaar zijn, en opgerold is een dimensie geen dimensie.
Om te beginnen moet je je bewust zijn van de tijd en het absolute moment nu. Ieder mens bevindt zich op een andere plaats waardoor ook het absolute moment nu voor ieder persoon op een andere plek is. Er zijn dus eigenlijk meerdere momenten nu en deze gaan razendsnel voorbij. Ik zou willen zeggen dat deze momenten voorbij gaan met de lichtsnelheid, omdat je bij de lichtsnelheid stil blijft staan in het nu.

Ten opzichte van jezelf bevindt alles zich eigenlijk in de toekomst. Om ergens naar toe te gaan moet je immers tijd afleggen waardoor elke afstand een stukje tijd vertegenwoordigt.
Neem nogmaals de supermarkt als voorbeeld, als het voor jou 5 minuten fietsen is naar de supermarkt bevindt de supermarkt zich t.o.v. jou 5 minuten in de toekomst. Het woord toekomst zegt het eigenlijk al, het komt naar je toe. Nu kun je natuurlijk heel lang wachten totdat de supermarkt naar je toe is gekomen, maar helaas. Net als dat jij per seconde 300.000km aflegt, zo legt de supermarkt ook elke seconde 300.000km af en zal zodoende nooit naar jou toe komen. Op een tijdslijn bevindt alles zich om jou heen in de toekomst en beweegt ook alles tegelijk met jou mee. Alles wat stilstaat t.o.v. jou heeft dezelfde snelheid als jou en komt dus niet naar jou toe. Wat is nu het geval met licht. Licht is niets anders als verbruikte energie en laat een spoor achter welke stil blijft staan in de tijd. Stel je eigen tijd, het moment nu, op tijdtip 0 minuten. Als jij er minimaal 5 minuten over kunt doen om bij de supermarkt te komen dan kun je de supermarkt op tijdstip 5 minuten plaatsen. Dat is de snelste tijd die jij kunt maken om bij de supermarkt te komen.

Onze werkelijke snelheid door de tijd is de lichtsnelheid. Stel dat wij een lichtsnelheid zouden meten van 100m/sec, dan zou dat onze snelheid door de tijd zijn. Als een lamp bij de supermarkt nu aan zou gaan en deze is b.v. 1 kilometer bij jou vandaan, dan reis jij met 100m/sec richting de toekomst en zal het licht dan na 10sec waarnemen. Het licht zelf heeft geen enkele meter afgelegd, maar is gewoon stil blijven staan in de tijd.

De reden dat dit moeilijk te begrijpen is dat dit zou betekenen dat wij in alle richtingen tegelijk zouden moeten bewegen. Dat strookt niet met onze huidige gedachte wat dimensies betreft. Als men in gaat zien dat de dimensie tijd wel in alle richtingen tegelijk gaat, dan zal dit veel beter te begrijpen zijn. Door dit te begrijpen zal men in gaan zien dat verleden en toekomst een cirkel vormen waarbij licht eerst richting verleden gaat, waarna verleden weer toekomst wordt. Een lichtstraal welke b.v. richting de maan gaat is een lichtstraal richting het verleden, en kan men ook niet zien. Echter wanneer deze lichtstraal is aangekomen en zichzelf weerspiegelt zal deze weerspiegeling zich t.o.v. ons in de toekomst bevinden en naar ons toekomen doordat wij verder gaan in de tijd.


Tot zover mijn gedachte,

Misschien ben je het er totaal niet mee eens, dat kan. Maar toch zou het je aan het denken moeten zetten omdat er dus ook mensen zijn met een ander wereldbeeld. Ben jij zo zeker dat je het bij het juiste eind hebt? Ik heb natuurlijk ook mijn twijfels, maar denk dat dit stuk kan aanzetten tot een discussie waarbij de wetenschap en filosofie een stukje dichter bij elkaar kunnen komen.             


Offline dekeizjer

 • *
 • 5
 • +5/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #5 on: April 07, 2005, 05:48:14 PM »
Quote
Hoewel de natuurkunde er nog altijd vanuit gaat dat de lichtsnelheid de hoogst haalbare snelheid is vermoed ik juist het tegenovergestelde. Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging. Hoewel ik zelf absoluut geen natuurkunde heb gestudeerd, denk ik dat ik een aantal sterke argumenten heb om de (on)juistheid van de huidige wetenschap ter discussie te stellen. Mijn kennis heb ik opgedaan uit losse artikelen betreft de relativiteitstheorie en discussies welke ik tot op heden op het Internet voer.

Daar zit nou het probleem. Als je Natuurkunde les had gehad op VWO niveau, had je geweten dat er een paar dingen niet kloppen:

Als je met de snelheid van het licht gaat, staat de tijd stil. En hoe sneller je gaat, hoe langzamer de tijd van jou, voor een buitenstaander, gaat. Als je diep nadenkt kan dit ook het atoomklok probleem oplossen

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #6 on: April 08, 2005, 03:41:54 PM »
Quote

Daar zit nou het probleem. Als je Natuurkunde les had gehad op VWO niveau, had je geweten dat er een paar dingen niet kloppen:

Als je met de snelheid van het licht gaat, staat de tijd stil. En hoe sneller je gaat, hoe langzamer de tijd van jou, voor een buitenstaander, gaat. Als je diep nadenkt kan dit ook het atoomklok probleem oplossen

Als de tijd stil staat, kan er helemaal geen sprake van beweging zijn. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Stel je voor dat met 10m/sec over een weg rijdt. Ongemerkt duurt de seconde steeds langer terwijl jou snelheidmeter 10m/sec blijft aangeven. Als de seconde dan op een gegeven moment heel lang duurt, dan doe jij ook veel langer over die 10 meter. Staat de tijd stil, dan beweeg je helemaal niet meer. Bij de lichtsnelheid duurt de seconde een eeuwigheid. Het licht doet er dus een eeuwigheid over om 300.000km af te leggen. Ik zou dan willen spreken van stilstand. Het is juist de massa die met 300.000km/sec door de tijd beweegt. Door te versnellen naar de lichtsnelheid rem je eigenlijk af naar 0. De moeilijkheid om dit te begrijpen is dat wij in 3 dimensies waarnemen. Voor licht bestaat er maar 1 richting, en dat is de richting van verleden tijd. De ruimte om ons heen is eigenlijk afgelegde tijd. Licht blijft daarom achter in alle richtingen tegenlijk. Wij bevinden ons op de grens van verleden en toekomst en bevinden ons eigenlijk op de grens van het heelal. Voorbij de grens is de toekomst en deze bestaat nog niet. Daarom is er ook niets voorbij de grens van het heelal.

Het is even wennen. Maar eigenlijk is het heel logisch...

Offline dekeizjer

 • *
 • 5
 • +5/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #7 on: April 09, 2005, 10:53:54 PM »
Hoe wil jij dan verklaren dat bepaalde deeltjes, die uiterst instabiel zijn, vanuit de rand van de atmosfeer op aarde zelf landen?

De tijd die ze afleggen is (voor ons observersatoren) groter is dan de tijd is die ze kunnen bestaan?

voorbeeld (weet de tijden niet meer excact), normaal gesproken bestaan deze deeltjes zo`n 2 microseconden. Maar de tijd die ze vanaf de atmosfeer naar de aarde zelf doorgaan is zo`n 5 microseconden, hoe kan dit dan?

Verklaring: ze gaan met nagenoeg de snelheid van het licht, en kunnen daardoor voor een observator langer dan de 2 microseconden bestaan.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #8 on: April 10, 2005, 11:45:32 AM »
Dit kan ook verklaart worden door te stellen dat de aarde met 300.000km/sec beweegt en dat deze deeltjes een iets lagere snelheid hebben.
Waar het mij om gaat is dat als de tijd langzamer gaat ( een seconde duurt langer bij lichtsnelheid) dan is de beweging ook langzamer. Een waarnemer welke met 99% van de lichtsnelheid zou bewegen meet nog steeds een lichtsnelheid van 300.000km/sec. Het licht doet er in dat geval veel langer over om 300.000km af te leggen.

Bij het bereiken van de lichtsnelheid doet het licht er zelfs een eeuwigheid over om 300.000km af te leggen. Ik zou dat zien als stilstand.

Offline johnG

 • *
 • 3
 • +4/-0
 • Dit forum is het helemaal !
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #9 on: April 17, 2005, 07:10:06 PM »
Daar zit nou het probleem. Als je Natuurkunde les had gehad op VWO niveau, .......

Als je les hebt gehad op VWO niveau zegt dat helemaal niets over je wetenschappelijke kennis, het zegt slechts dat je de basis hebt om een wetenschappelijke studie te volgen. Het maakt je niets slimmer of beter dan iemand die dat papiertje niet heeft. Je voldoet met dat papiertje op zak slechts aan de eisen die gesteld worden om toegelaten te worden voor een universitaire opleiding. Wanneer je zonder enige opleiding een proefschrift kan maken waarin je een stelling kunt bewijzen kun je professor worden. Vervolgens mag je als professor les geven aan een universiteit, waar veelal verwaande figuren rondlopen die menen dat mensen zonder opleiding volkomen nullen op de aardbol zijn. Deze verwaande figuren die vervolgens een titel krijgen hebben slechts kennis genomen van wat vaak door nullen is bewezen.....

Zo, dat moest ik even kwijt.....

Rudeonline, ik vind je stelling briljant! Ik ga er vast nog wel enkele nachten over wakker liggen. En ik kom er zeker nog op terug.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #10 on: May 15, 2005, 05:41:01 PM »
Gelukkig zijn er ook mensen die wel verder denken.
Dat doet me goed.  8)

Ben wel benieuwt of er meer mensen zijn die zich enigzins kunnen vinden in mijn theorie. Ook als je het er totaal mee oneens bent mag je dat natuurlijk zeggen. Ik kan mijn theorie alleen maar "bewijzen" als ik de fout kan ontdekken van de huidige theorie. Mijn inziens is dat gemakkelijk, als bij de lichtsnelheid de tijd stilstaat, dan kan er ook geen sprake zijn van beweging. Beweging is immers afstand per tijdseenheid. Als de tijd 0 is, dan is de beweging ook 0.

Wie heeft daar nog meer een mening over?

Offline Defiant

 • *
 • 4
 • +3/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #11 on: June 13, 2005, 07:14:00 PM »
voor mij is dit nog allemaal heel moeilijk te begrijpen.....
ik ben namelijk niet iemand die dit soort dingen altijd in een keer ziet..
is er geen uitleg voor... umm dom volk :D

zo ie zo vind ik dat het mogelijk moet zijn om sneller dan de lichtsnelheid te gaan... het hangt er in mijn ogen alleen vanaf waar je bent in de ruimte...

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #12 on: June 16, 2005, 09:58:05 PM »
Het lijkt me voor een massa inderdaad heel simpel om de "lichtsnelheid" te halen. Aangezien massa's elkaar aantrekken en er in het heelal geen weerstand is, kan een massa in de ruimte makkelijk versnellen tot 300.000km/sec. Dat is  n.l ook de waarschijnlijke snelheid van de zwaartekracht.
Doordat er zwaartekracht bestaat zou je makkelijk kunnen concluderen dat afremmen energie kost, en niet het versnellen.
Denk maar aan een vallende appel. Hem stil laten hangen in de lucht kost meer energie als dat je hem gewoon naar beneden laat vallen.

Zijn er mensen die zich enigzins een voorstelling kunnen maken bij het idee dat licht stilstaat en eigenlijk niets anders is als een spoor van afgelegde tijd?

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #13 on: September 06, 2005, 04:16:40 PM »
Het lijkt me voor een massa inderdaad heel simpel om de "lichtsnelheid" te halen. Aangezien massa's elkaar aantrekken en er in het heelal geen weerstand is, kan een massa in de ruimte makkelijk versnellen tot 300.000km/sec. Dat is  n.l ook de waarschijnlijke snelheid van de zwaartekracht.
Doordat er zwaartekracht bestaat zou je makkelijk kunnen concluderen dat afremmen energie kost, en niet het versnellen.
Denk maar aan een vallende appel. Hem stil laten hangen in de lucht kost meer energie als dat je hem gewoon naar beneden laat vallen.

Zijn er mensen die zich enigzins een voorstelling kunnen maken bij het idee dat licht stilstaat en eigenlijk niets anders is als een spoor van afgelegde tijd?

Niemand?

Offline Robert

 • *****
 • 3.157
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #14 on: September 07, 2005, 09:47:38 AM »
Ik moet dit even op me in laten werken  ;)

Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #15 on: September 22, 2005, 01:20:59 AM »
Dit is wel een verdomd goede theory. Of het nou waar is of niet, er is goed over nagedacht! Ik kan me er in ieder geval een kleine voorstelling bij maken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan gewichtsloosheid in de ruimte....kan het zo zijn dat de afstand (de tijd) die een planeet erover doet om zich 1 keer om de zon te wentelen, bepalend is voor hoe groot de zwaartekracht op die planeet is? Of is zwaartekracht niks anders dan tijd?...
 
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #16 on: September 22, 2005, 01:39:43 AM »
en daarmee bedoel ik; tijdsverschil...
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline fantamas

 • *
 • 18
 • +10/-1
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #17 on: September 22, 2005, 08:31:46 AM »
@rudeonline
Quote
Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging

Is er in jouw theorie dan ook sprake van positieve en negatieve tijd en beweging?

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #18 on: September 22, 2005, 01:38:01 PM »
@rudeonline
Quote
Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging

Is er in jouw theorie dan ook sprake van positieve en negatieve tijd en beweging?

Ik denk van niet, tijd gaat per defenitie altijd maar 1 kant op. Het wordt alsmaar later en nooit vroeger. Dat bepaalde processen achteruit zouden kunnen gaan ontken ik niet, maar tijd is niets anders als de opeenvolging van reacties, en dat kan maar in 1 richting.

Quote
Dit is wel een verdomd goede theory. Of het nou waar is of niet, er is goed over nagedacht! Ik kan me er in ieder geval een kleine voorstelling bij maken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan gewichtsloosheid in de ruimte....kan het zo zijn dat de afstand (de tijd) die een planeet erover doet om zich 1 keer om de zon te wentelen, bepalend is voor hoe groot de zwaartekracht op die planeet is? Of is zwaartekracht niks anders dan tijd?...


Dat denk ik niet. Wel is het zo dat zwaartekracht bepalend is voor ons tijdsverloop. Mijn inziens is tijd immers gelijk aan beweging ( ik stel dat 1sec altijd 300.000km duurt) De zwaartekracht zorgt ervoor dat wij in beweging zijn en mogenlijk continue versnellen. Aangezien een seconde altijd 300.000km duurt, licht blijft met deze snelheid achter, zouden we ook niks van deze versnelling of vertraging merken.
Offline waxterzzz

 • *
 • 3
 • +2/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #19 on: November 04, 2005, 01:56:27 AM »
Wie zegt dat tijd bestaat

Heeft er iemand al bewezen dat het wel bestaat?

we zitten met zen allen in 1 ruimte die door allerlei wisselwerkinge met elkaar de indruk wekt dat er inderdaad iets verloopt...
bv snelheid heeft niets met tijd te maken
het is gewoon een deeltje dat energie heeft om zich van A naar B te verplaatse
en hoe meer energie , hoe sneller

en alle klokken zijn onbetrouwbaar , want die lopen onder invloed van energie
en niet door tijd O0 dus drastische wijzigingen van energie(bv gravitatie) =>zogezegde tijd doet vreemd en loopt achteruit sneller of trager of ik kweet niet wat
tis eigenlek niet eens zo onlogisch

Ik ben ervan overtuigd dat tijd niet bestaat , maar het jammerlijke is dat we moeten aannemen van wel , want anders staan we allemaal te laat op
« Last Edit: November 04, 2005, 02:11:57 AM by waxterzzz »

Offline ac

 • *
 • 1
 • +1/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #20 on: November 18, 2005, 09:48:00 PM »
Het is een mooie theorie. Maar ik kom er niet helemaal uit. Volgens mij kan de lichtsnelheid niet gelijk aan 0 staan. Je zegt: "een seconde duurt langer bij lichtsnelheid". Hoezo? Volgens mij doe je gewoon meer in minder tijd. Neem een top sporter die aan sprinten doet. 1 sprinter legt de 100m. in 10 sec. een andere sprinter doet de 100m. in 9 sec. M.a.w. de snellere sprinter maakt die 100m. in mindere tijd, hij maakt meerdere stappen in 1 sec. waardoor hij de 100m in mindere tijd haalt, maar 1 sec. is en blijft 1 sec.
Jij schijft verder: "stel je voor dat met 10m/sec over een weg rijdt. Ongemerkt duurt de seconde steeds langer". Dit snap ik ook niet (ja je hebt gelijk, ik ben geen professor  :)). Het lijkt net of tijd iets subjectief is. Tijd is volgens mij iets wat wij als mens zelf verzonnen hebben om iets vaag als tijd meetbaar te maken.  Wanneer je in een auto zit en je rijdt met 120 km van a naar b doe je misschien 1 uur over. Wanneer je in de zelfde auto 240 km rijdt, dan doe je 30 min. over. Maar het is wel meetbaar. Tijd en lichtsnelheid staan hebben zekers  wel met elkaar te maken maar volgens mij op een andere manier dan zoals jij bedoelt. Je zegt: " Bij de lichtsnelheid duurt de seconde een eeuwigheid". Nee, volgens mij doe je bij lichtsnelheid gewoon veel meer in 1 sec. dat wanneer je 1 km rijdt.
Maar goed, zoals ik al zei, ik ben geen professor

Offline miranda n zwanetta

 • *
 • 1
 • +1/-0
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #21 on: November 24, 2005, 04:49:45 PM »
Heeeey allemaal…!!!!

Wij zijn Zwanetta en Miranda, en we zitten in het 4e jaar van atheneum.
We moesten voor het vak algemene natuur wetenschappen een opdracht maken over hoe het kan dat een atoomklok in een concorde langzamer dan een atoomklok op aarde, en we moesten zeggen hoeveel afwijking er was tussen die 2 atoomklokken.
Dit zijn wij gaan onderzoeken, maar we kwamen er zelf niet uit.
Dus toen zijn wij naar onze natuurkunde leraar gegaan en die heeft ons uitgelegd hoe het zit.

in de bijlage zit een plaatje.

Zoals je kunt zien is de straal van de aarde (ra) 6.378 ∙ 10^6   meter.
In onze berekening zijn we van de maximale hoogte uitgegaan die een concorde kan bereiken, dat is dus 18 km.

6.378 ∙ 10^6  m + 1800 m =  6378001800 m
Dit is de straal van de aarde + die 18 km hoogte van de concorde.

Als je de straal (r) van iets weet kun je de omtrek berekenen van hoeveel de concorde vliegt met de berekening : 2 pi ∙ r.  dus dat wordt 2 pi ∙ 6378001800 m = 40.074269 m.

De afstand die de concorde vliegt is dus 40.074269 m.

De maximale snelheid van een concorde is 2,04 ( afgerond 2 ) mach dus dat wordt:
 2 ∙  330 = 660 meter per seconde.

Als je deze informatie hebt kun je bepalen hoelang de concorde erover doet voordat hij de aarde rond is als hij 18 km boven de aarde vliegt :

T =    40.074269 m   =  60719 seconden.
            660 m/s

Dus de concorde doet er 60719 seconden over om de aarde rond te vliegen.
Om de afwijking tussen de atoomklok op aarde en de atoomklok in de concorde te berekenen kregen we van onze leraar natuurkunde de volgende formule :
     

T =          t’     _       hierin is v²  de snelheid van de concorde en c² de snelheid van het licht.
        √1 -       
                 c²

Als je die formule invult én met kruisproduct berekent krijg je deze formule:

T’= 60719 ∙ √1 - (660 / 3 ∙  10^8) ² =   .....

De uitkomst van deze som is zó klein dat deze niet te berekenen is met een normale rekenmachine.
Hiermee is aangetoond dat de afwijking tussen de atoomklokken bíjna niets is in tegenstelling tot wat op veel sites staat.


Zwanetta en Miranda van het marne college in Bolsward.
Offline Robert

 • *****
 • 3.157
 • +269/-11
 • Gender: Male
 • Neoweb.nl: Als het nieuw is, zie je het op neoweb
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #22 on: November 24, 2005, 05:03:20 PM »
Gelukkig dat de afwijking 'weinig' is, ander zou het tijdsverschil tussen wandelaars en hardlopers al problematisch worden.
Nu is de snelheid van een concorde met mach 2 voor velen best snel, maar het gaat pas echt tellen bij grotere snelheden.
Neem bijvoorbeeld de Voyager I die met 16,5 km/sec door het heelal vliegt.
Hier is het verschil al 'iets' merkbaarder. Maar nog steeds erg klein.

In de toekomst kunnen we wellicht nog veel sneller door het heelal reizen. We moeten dan wel rekening houden dat de tijd in deze ruimteschepen langzamer verloopt dan hier op aarde.
Op een roundtrip van 2x40 jaar van en naar Alpha Centauri, met een snelheid van 95% van de lichtsnelheid scheelt dit wel degelijk significant.Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #23 on: November 29, 2005, 03:55:50 PM »
En volgens mij is er in de berekening van de dames niet rekening gehouden met de draaisnelheid van de aarde.
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #24 on: December 02, 2005, 03:56:30 PM »
Maar als de klok van de concorde lanzamer loopt, waarom stel je dan niet dat hij eigenlijk afremde t.o.v de aarde? Wel zo makkelijk, zijn secondes duurden tijdens de vlucht t.o.v het licht ook steeds 300.000km. Hij mat minder secondes, dus ook minder x 300.000km.

Zijn er nog mensen met creatieve ideeen hierover?

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #25 on: December 16, 2005, 07:31:26 PM »
Ik doe maar gewoon een poging waarmee ik denk dat je je afgelegde weg door het heelal kunt bepalen. Ik zal geen ander topic verstoren met mijn eigen ideeen.

We wisten al dat waarnemers verschillende tijden op hun klok kunnen meten. Een bewegende klok loopt langzamer terwijl de lichtsnelheid altijd gelijk blijft. We kunnen nu een test doen die zo simpel is dat je het niet gaat geloven. Stom dat ik hier niet eerder aan gedacht heb..

1 persoon blijft achter op aarde terwijl een tweede een ruimtereis gaat maken.
Ik wil nu weten wie de meeste km af gaat leggen omdat je niet zomaar kunt stellen dat 1 van de 2 stilstaat en de ander beweegt. Alles beweegt, ook de aarde.

Ze spreken het volgende af..

Iedere seconde rollen ze 1 meter touw af. Nu vertrekt er 1 met 80% van de lichtsnelheid naar een planeet 5 lichtjaar hier vandaan. Als hij terugkomt meten beide waarnemers de lengte van het touw op. Wie heeft het langste stuk touw in handen?

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #26 on: January 06, 2006, 06:07:42 PM »
Heb ik eindelijk een proef bedacht.. blijft het voledig stil..:(

Offline bruno

 • **
 • 95
 • +25/-9
 • Dit forum is het helemaal !
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #27 on: January 06, 2006, 08:20:01 PM »
ja gut...
het lijkt met dat ze allebei evenveel 'tijd' doorbrengen.
Dus ze zullen ook allebei evenveel draad hebben afgerold.

Offline oppenheimer

 • *
 • 15
 • +3/-0
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #28 on: January 09, 2006, 03:09:34 PM »
ja, ik denk ook dat ze allebij even veel meter hebben uitgerold. Dit omdat ik denk dat tijd altijd het zelfde blijft ook als jre met de snelheid van het licht gaat.
Ik vind dat de snelheid van het licht gewoon een snelheid die overschreden zou kunnen worden als er maar genoeg energie wordt toegevoegd aan een massa (of dit mogelijk is weet ik niet).
De tijd is verzonnen door de mens om aan te geven hoe lang iets duurt tussen twee bewustzijns momenten. Dus zonder organismen met bewustzijn geen tijd. Een reis die sneller is dan het licht zou dus eigenlijk heel snel kunnen gaan of heel langzaam net maar hoe je het beleeft. Tijd blijft wel gewoon gelijk. Zo denk ik er maar over.

Ps Opleidingsniveau hoeft niets te maken te hebben met intelligentie niveau. Volgens mij kan je ook veel creatiever zijn zonder opleiding omdat je je nog niet vastzit aan natuurkundige regels dus niet zomaar regels overneemt die een ander heeft bedacht.
There must be no barriers for freedom of inquiry. There is no place for dogma in science. The scientist is free, and must be free to ask any question, to doubt any asssertion, to seek for any evidence, to correct any errors.

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #29 on: January 10, 2006, 04:12:50 PM »
Maar jullie weten toch dat "bewegende" klokken langzamer lopen, je rolt het touw dan toch ook langzamer af? Dat we tijdsverschillen kunnen meten bewijst dat je minder draad zou afleggen in dezelfde "periode".

Offline oppenheimer

 • *
 • 15
 • +3/-0
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #30 on: January 11, 2006, 11:15:08 AM »
Ligt dit aan de klok of aan de tijd dat weet je niet. Ik zou eerder zeggen aan de klok, want de aarde gaat niet ineens langzamer om de zon draaien als jij in je ruimtevaartuig heel hard gaat. wat je wel kan hebben als je op de aarde met een snel voertuig rijdt/vliegt dat de tijd langzamer gaat door het tijdverschil van bepaalde plaatsen.
Is dat trouwens wettenschappelijk bewezen dat de klok in een ruimtevoertuig langzamer gaat?
There must be no barriers for freedom of inquiry. There is no place for dogma in science. The scientist is free, and must be free to ask any question, to doubt any asssertion, to seek for any evidence, to correct any errors.

ekki

Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #31 on: January 14, 2006, 08:35:09 PM »
Gelukkig zijn er ook mensen die wel verder denken.
Dat doet me goed.  8)

Ben wel benieuwt of er meer mensen zijn die zich enigzins kunnen vinden in mijn theorie. Ook als je het er totaal mee oneens bent mag je dat natuurlijk zeggen. Ik kan mijn theorie alleen maar "bewijzen" als ik de fout kan ontdekken van de huidige theorie. Mijn inziens is dat gemakkelijk, als bij de lichtsnelheid de tijd stilstaat, dan kan er ook geen sprake zijn van beweging. Beweging is immers afstand per tijdseenheid. Als de tijd 0 is, dan is de beweging ook 0.

Wie heeft daar nog meer een mening over?

.
Tijd = gerelateerd aan het willekeurige individu (observator).
Dus voor dat wat gaat met c, staat de tijd NIET stil...
(slechts voor de observator)

MvG
ekki
« Last Edit: January 14, 2006, 09:09:10 PM by ekki »

ekki

Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #32 on: January 14, 2006, 09:04:20 PM »

1) Tijd en ruimte.

Een bal is een lege ruimte met een omhulsel. Wanneer de bal ouder wordt, en dat doet hij op het moment dat hij bestaat, dan wordt de ruimte in de bal vanzelfsprekend ook ouder.

Een bal is LUCHT met een omhulsel...
Ouder wordt ie omdat het heelal ouder wordt...

Quote from: rudeonline
Tijd en ruimte bestaan dus eigenlijk gelijktijdig. Nu is de vraag, zijn tijd en ruimte dan misschien dezelfde?
Ja !!!
(dat heet `ruimtetijd')


Quote from: rudeonline
De afstand vanaf de aarde tot aan de maan bestaat uiteindelijk alleen maar uit tijd welke je nodig hebt om op de maan te komen.
Neen !!!
Afstand bestaat uit AFSTAND (= m)
Tijd bestaat uit TIJD (= s)
Snelheid bestaat uit AFSTAND/TIJD (m/s)

Quote from: rudeonline
Zou je dus met de snelheid van het licht naar de maan vliegen dan zou je daar 1sec over doen en jij bent dan dus eigenlijk 1sec ouder.
Neen !!!
Reizen MET c = ONMOGELIJK !!!
(dus je doet er altijd LANGER over)
Als je reist met 99% van c, dan ben je MINDER ouder geworden dan 1 s !!!

Quote from: rudeonline
Nu duurt 1 omwenteling precies 24 uur en laat je t.o.v. de vaste klok 2 klokken tegen elkaars richting invliegen. Deze klokken bewegen precies met dezelfde snelheid en doen beide ook 24 uur over het afleggen van 40.000km. De klok die met de draairichting van de schijf beweegt legt in 24uur dan 40.000km af ten opzichte van de vaste klok plus de 40.000km die de vaste klok zelf aflegde. Wat totaal dus 80.000km is.
Neen !!!
Stilstaande klok maakt 1 omwenteling per 24h = 40.000km
Meedraaiende klok maakt 1 omwenteling in 24h = 40.000km (!!!)

Quote from: rudeonline
De andere klok legde 40.000km af ten opzichte van de vaste klok en legde 40.000km af min de afgelegde weg van de vaste klok. En heeft dan dus eigenlijk 0km afgelegd.
Tegendraaiende klok maakt 1 omwenteling in 24h = 40.000km (!!!)

Quote from: rudeonline
Dit is in tegenspraak met de relativiteitstheorie omdat deze juist bepaalt dat hoe meer kilometers je aflegt hoe langzamer de tijd gaat.
Neen !!!
Hoe groter je SNELHEID hoe `trager' je klok gaat...
(speelt pas echt, wanneer je nadert tot c)

Quote from: rudeonline
Bij de lichtsnelheid, waarbij je heel veel kilometers per seconde aflegt, zou jou tijd juist nagenoeg stil blijven staan.
Neen !!!
(slechts in de ogen van een observator)

Quote from: rudeonline
Daarbij vraag ik mij af wat een foton voor snelheid zou meten omdat er bij een foton na 300.000km nog helemaal geen tijd is verstreken.
Wel !!!
(nl 1 s)

Quote from: rudeonline
Wanneer er voor een foton een seconde voorbij zou zijn gegaan, dan had deze al oneindig veel kilometers afgelegd.
Neen !!!
(`slechts' 3 x 10E8 m)

Quote from: rudeonline
Wat weer zou betekenen dat de werkelijke lichtsnelheid veel hoger zou moeten zijn als dat wij denken te meten.
Neen !!!
(gewoon 3 x 10E8 m/s)

MvG
ekki[/color]
« Last Edit: January 14, 2006, 09:08:13 PM by ekki »

ekki

Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #33 on: January 14, 2006, 09:18:42 PM »
Iedere seconde rollen ze 1 meter touw af. Nu vertrekt er 1 met 80% van de lichtsnelheid naar een planeet 5 lichtjaar hier vandaan. Als hij terugkomt meten beide waarnemers de lengte van het touw op. Wie heeft het langste stuk touw in handen?

Zal niet zo veel verschillen...

Echter als de reiziger met v naderend tot c reist,
DAN is de Aardling misschien al overleden !!!
(twin paradox)

MvG
ekki

p.s: lengte = iets ANDERS dan ruimte !!!

ekki

Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #34 on: January 14, 2006, 09:43:17 PM »
Het lijkt me voor een massa inderdaad heel simpel om de "lichtsnelheid" te halen. Aangezien massa's elkaar aantrekken en er in het heelal geen weerstand is, kan een massa in de ruimte makkelijk versnellen tot 300.000km/sec. Dat is  n.l ook de waarschijnlijke snelheid van de zwaartekracht.

ONMOGELIJK !!!

E=mc2

Om m te versnellen naar c
heb je immer meer E nodig...
Uiteindelijk ONEINDIG veel E...
(dus onmogelijk)

Quote from: rudeonline
Doordat er zwaartekracht bestaat zou je makkelijk kunnen concluderen dat afremmen energie kost, en niet het versnellen.
Denk maar aan een vallende appel. Hem stil laten hangen in de lucht kost meer energie als dat je hem gewoon naar beneden laat vallen.

Alle lichamen blijven in rust TOTDAT er een kracht op wordt uitgeoefend...
(aldus verandering kost altijd E)

Quote from: rudeonline
Zijn er mensen die zich enigzins een voorstelling kunnen maken bij het idee dat licht stilstaat en eigenlijk niets anders is als een spoor van afgelegde tijd?

Licht = (electromagnetische) straling = E
E is iets anders dan ruimtetijd...

MvG
ekki[/color]

Offline energysus

 • **
 • 59
 • +13/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #35 on: January 26, 2006, 04:37:58 PM »
wie zegt dat E=mc2 volledig waar is? Jah Einstein maar die was ook niet helemaal 100. mischien beperken we ons wel door alsmaar door te rekenen met formules die stammen uit de vorige eeuw. Ik bedoel c ligt ommenabij de 3.10^8m/s hoe hebben ze dat gemeten?? het is niet zo dat licht een bepaalde puls afgeeft wardoor wij dus de tijd kunnen berekenen die het erover doet om vn de zon de aarde te bereiken. hoe heeft Einstein dit aangetoont?
don't make too much love because then there are more people who die in war.

Offline droomert

 • *****
 • 89
 • +20/-1
 • Gender: Male
 • Logische denker
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #36 on: February 19, 2006, 03:35:35 PM »
ja sorry ekki, maar ik vind dat je gewoon alles klakeloos overneemt uit bestaande boeken/studies. Je probeert rudeonline te corrigeren met theorieen die nog niet eens feiten zijn. de relativiteits theorie is gewoon nog niet compleet (dus in mijn ogen nog geen feit!) als we niet weten WAT lichtsnelheid nou precies is.

rudeonline je hebt echt goede ideeen. Maar er zullen nog veel knappe koppen over moete denken ;D. En vooral testen en feiten vinden is belangrijk denk ik.
Opzoek naar een goede studie voor over 1,5 jaar!

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #37 on: February 19, 2006, 04:15:34 PM »
Dank je, een steuntje in de rug kan ik wel gebruiken.   8)

Ik zou willen weten van jullie of er dingen in mijn theorie staan die jullie niet goed begrijpen of die ik nader zou moeten toelichten. Ik ga er zelf vanuit dat iedereen in staat moet zijn om mijn theorie te begrijpen. Mijn inziens moet het net zo makkelijk kunnen zijn om te begrijpen dat licht zelf niet beweegt als dat de aarde rond is. Ook dat was een feit wat niet in 1 dag werd aangenomen. Begrijpen jullie het principe met die 2 touwen, waarbioj ik stel dat een korter touw een kortere afgelegde weg is?

Offline loadrunnerste

 • *
 • 7
 • +4/-0
 • Neoweb.nl Duurzame Technologie
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #38 on: February 27, 2006, 02:55:52 AM »
licht is het snelste deeltje wat wij kennen, er zijn mischien nog vele kleinere en snellere deeltjes, maar die hebben geen invloed op onze"tastbare" materie.

Nu een leuk grapje: Antiematerie.

 -2 x -2 = 4 oftewel het rekenkundige dingetje  min x min = plus
dus dan zou E = -m-c2 ook kloppen???
Als een object sneller dan het licht gaat, dan gaat het niet door de tijd, maar door een demensie heen.
licht(snelheid) = 0
materie = 1
antimaterie = -1

dan zou lichtsnelheid dus een drempelwaarde zijn. omdat animaterie de tegengestelde eigenschappen heeft van materie, zou je bij sneller dan lichtsnelheid, anti-snelheid krijgen. dus kan je niet sneller.
 
Er ontstaat dan antimaterie op de plaats waar het object sneller gaat dan het licht
Er ontstaat dan ook materie op de plaats waar de antimaterie is
hierdoor krijg je een enorme energie vrij(licht?)
het object verdwijnt, -1 en +1 maken 0
lichtsnelheid = 0 

Men is in staat om met een deeltjesversneller enorme snelheden te halen, als dan twee materiedeeltjes allebij met halve lichtsnelheid botsen, er en tegenwerkende kracht  met lichtsnelheid. hier ontstaat antimaterie.

(dit is trouwens alleen maar een hersenspinsel van mij. als iemand leuke formules weet, die hier mee te maken hebben dan zie ik ze graag verschijnen.)

wijziging:

E= 0 (voor materie en antimaterie is er dezelfde energie)
materie = 1
antimaterie = -1
als deze beiden in aanraking met elkaar komen dan ontstaat er licht
licht krijgt dan de waarde 0
lichtsnelheid = 0
met antimaterie zou je dan ook antie snelheid hebben


Steven
« Last Edit: February 27, 2006, 03:04:19 AM by loadrunnerste »

Lowland

Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #39 on: March 05, 2006, 01:20:00 PM »
Nou wat ik zo lees is Ekki toch wel de enige die dit onderwerp begrijpt (voor zover mogelijk).
Net als Newton gaat rude in de fout door tijd als iets absoluuts te zien in plaats van iets relatiefs. Er zijn twee postulaten waarop Einstein zijn theorie baseerde.
Als eerst moet je begrijpen dat snelheid relatief is, je beweegt altijd ten opzichte van een ander object. De maan draait om de aarde, de aarde om zon, de zon om het midden van de melkweg etc.
Vervolgens moet het begrip referentiekader duidelijk worden, iedere observator heeft zijn eigen referentiekader. In ieder referentiekader gelden dezelfde natuurwetten, dus vanuit ieder perspectief is de lichtsnelheid in alle richtingen 300.000 km/s. Dit is proefondervindelijk vastgesteld voordat einstein met zijn theorieen kwam.
Op basis van deze twee postulaten deed Einstein zijn beroemde gedachte experiment. Een trein schiet voorbij een observator met de helft van de lichtsnelheid (denk eraan beweging is relatief dus je kan net zo goed zeggen dat die observator langs de trein schiet met de helft van de lichtsnelheid. In de trein zijn twee spiegels boven elkaar opgesteld waartussen een lichtstraal heen en weer kaatst. Als de lichtstraal een keer naar boven en beneden gaat, beweegt de trein vooruit en vanuit het perspectief van de observator zal deze op en neer gaande beweging dus ^ deze vorm krijgen. Als je dit fenomeen echter vanuit de trein bekijkt is de vorm  echter een rechte lijn.
Hier komt de clue: de schuine lijn zijn langer dan de rechte lijn, terwijl de lichtsnelheid in beide gevallen 300.000 km/s is. Dat betekent dat als vanuit het perspectief van een observator binnen de trein de lichtstraal al een keer op en neer is geweest, de lichtstraal voor een observator buiten de trein nog niet op en neer is geweest. Dus vanuit de observator buiten de trein gezien verloopt de tijd binnen de trein langzamer!
Dit gedachteexperiment leidde overigens tot de formule die Zwanette en Miranda mee kwamen. (Goed werk dames)
Zeg niet dat een van de twee postulaten niet klopt. Dat de lichtsnelheid altijd 300.000 km/s is is vaak genoeg op de proef gesteld. Het andere postulaat dat beweging relatief is kan je gemakkelijk voor je zien door te denken aan een helemaal leeg heelal waarin alleen jij en ik rond zweven in in elkaar richting, hoe ga je vaststellen wie naar wie toebeweegt? Dit laatste snapte Newton zelfs al back in the days ;p


PS antimaterie is geen negatieve vorm van materie ofzo het heeft gewoon een positieve energie waarde. Nagenoeg het enige verschil ligt in de omgekeerde lading.

Offline loadrunnerste

 • *
 • 7
 • +4/-0
 • Neoweb.nl Duurzame Technologie
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #40 on: March 06, 2006, 03:46:28 PM »
dat laatste is inderdaad duidelijk, de snelheid van licht en dat voorbeeld met die trein klopt ook.

stel er is een ruimte waarin alleen twee objecten bestaan deze staan 6 meter uit elkaar. Als nu deze twee objecten tegelijkertijd naar elkaar toe bewegen. met b.v 3 mp/s dan zouden ze bijelkaar zijn in één seconde, omdat er geen ander punt is waarmee de snelheid is te vergelijken zou dus één object stil kunnen staan, deze zou dan 6 mp/s gaan

twee objecten staan 600.000 kilometer uit elkaar
als beide objecten met een snelheid van 300.000km/s naar elkaar toebewegen dan zijn ze in één seconde bijelkaar, omdat lichtsnelheid de maximale snelheid is, dan is het onmogelijk dat één van de objecten stilstaat.

Als ik dit zo bekijk, dan zouden twee objecten die op elkaar afkomen altijd dezelfde snelheid moeten hebben ten opzichte van elkaar.   alleen de massa, of de energie van de afzonderlijke objecten bepaalt bij botsing, of aanraking welke richting er wordt bepaald( een bowlingbal ketst tegen een knikker)
Je zou dus ook kunnen zeggen: ik meet dat een auto met 50 km/h langs mij rijdt, als de auto voorbij rijdt, dan verwijder ik me net zo snel van de auto, als de auto zich van mij verwijderd.

Nog een voorbeeld. in een lege ruimte bevinden zich een  electrisch aangedreven speelgoedautootje en een bal.  het autootje staat op de bal en begint te rijden. Hoe zou je kunnen bewijzen dat de auto zich over de bal beweegt, ipv dat de bal wordt bewogen door de auto?
In dit geval zouden de bal en het autootje zich  met gelijke snelheid bewegen. Een stip op de balen het autootje zouden zich dan ten opzichte van elkaar met gelijke snelheid bewegen.

ik weet niet de juiste symbolen voor deze formule
maar de legenda maakt t duidelijker.

Hierbij kan elk van beide objecten de waarde 0 hebben

snelheid ten opzichte van elkaar = sx
relatieve snelheid object 1 = sA
relatieve snelheid object 2 = sB
snelheid object = S


sx= sA+sB
 

         sx
S= ----------
          2


Steven
« Last Edit: March 12, 2006, 07:09:09 PM by loadrunnerste »

Florian

Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #41 on: May 10, 2006, 05:37:24 PM »
Zaaaaaaaalig gevonden  :o


Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #42 on: July 11, 2006, 07:57:43 PM »
Beetje nieuw leven inblazen..

Since the mind and life institute is trying to explain more about science and spiritualism I would like to tell you my idea about consciousness. The thing is that men is looking in the wrong direction with A. Einsteins relativity theory. Not light itself is moving, we are moving true time and space with the speed of light. Light is only an energy leaving his source as a trail.

At the speed of light there is no time. So nothing can move.
From the point of view from a person each distance is a possibility into the future. While we travel true time we are able to see all options what the light is showing us.

To prove my idea I wrote the following text...

I can prove that the relativity theory of Einstein is wrong. The good point is that I can make this understandable for many people in a very simple way. The issue I try to prove with my idea is that our own consciousness is the absolute border of the universe. To prove this I have to prove that the speed of light is not 300.000km/sec but actually zero. I know that this sounds completely strange but read on and I will try to explain you in a short way how I think to prove this.

The first thing to know is that there is no time at light speed. How can something move if there is no time to move? Looking to the twin paradox a traveler true space leaves the earth and comes back and is only 1 second older. The person on Earth is than for example 2 years older.

If the traveler true space only became one second older, he never could make a longer trip than 300.000km. He had only 1sec to travel! The person on earth was traveling in the same "period" at least 30km/sec, because that is the speed of earth around the sun. Well, 2 years x 30km/sec is a lot more than 300.000km.

Off course I have to explain you a lot more than this, I just hope that I can open some eyes of the scientists working with this theory. If the theory is relative, you also should put it upside down. If light moves with 300.000km/sec one way, we are moving with the same speed the other way. Notice that we measure seconds, not the photon. You need time to move.

I would like to tell you a lot more about the way it is possible that we can "see" things if light is not moving, also this is not to difficult to understand. From the point of view from the individual all other positions are possibility's in the future. The person travels true time ( to tomorrow and so on..) while light leaves a trail into the past from the point of view where it comes from.

I hope that you understand my idea what I would like to show to the people. The idea of a multiversum is so a lot closer to mankind ( everyone is the middle of his own universe) ans consciousness is the border of the universe. We can chose our own future.

Misschien willen jullie deze discussie voortzetten op www.rudolfhendriques.forumup.nl ?

Offline dick van dijk

 • *
 • 1
 • +1/-0
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #43 on: July 14, 2006, 10:18:22 AM »
De lichtsnelheid is inderdaad wel gebonden aan een maximum, zoals trouwnes alles in de schepping een verzameling eindige dimensies heeft. De kernfout die echter gemaakt wordt ligt in het laatste theorema van Fermat 1637 met zijn derde machten , dat in absolute tegenstelling staat tot de bekende formule van Pythogoras met zijn tweede machten.
Dus de sprong van een  vlak naar de ruimte en daar hoort dus een wiskundige bewerking bij die altijd verdonkeremaand wordt.

Daarom wordt de Lorentz transformatie ook verkeerd  begrepen
en toegepast op  "lengte contractie" en dus ook "tijdverlenging" hetgeen natuurlijk beide onzin is. Lorentz transformatie heeft alleen betrekking op massa. Bovendien wordt steeds vergeten dat er twee soorten krachten zijn, namelijk krachten die vanaf het begin van de schepping werken, eeuwig, dus tijdloos en andere krachten die een "decison making unit" nodig hebben, zoals bij autorijden iemand besluit om gas te geven of te remmen.

Als die door elkaar gemengd worden krijg je dus de huidige chaos in de wetenschap. 

Al of niet "alléén maar VWO" mag overigens nooit een beletsel zijn om fundamentele vragen aan de orde te stellen en dat levert vaak meer inzicht op dan klakkeloos herkauwen van wat papagaaiende leermeesters ook nooit  begrepen hebben...
Ik ben zelf heel lang geleden -na zes jaar- uit Delft vrijgelaten en begin nu pas in te zien dat alleen westers weten onvoldoende is omdat er ook geloof bij hoort als het imaginaire deel. Immers mijn nieuwe natuurwet is de laatste ontwikkeling van de oude behoudswet van massa die sinds Einstein ontwikkeld is tot een wet van behoud van energie. Deze nieuwe wet luidt dan ook dat de som van (geloof +weten)  een constante is, tenminste als je je niet verder ontwikkelt:  wat je gelooft wéét  je niet en wat je weet hoef je niet langer te geloven.
Dus door tot weten te komen kan je een groot deel van het geloof als afgedaan ter zijde schuiven, reden waarom bijv. de kerken leeg lopen.

De beste manier om over lichtsnelheid na te denken is om helemaal opnieuw met niets te beginnen en bij alles je af te vragen of het wel aansluit bij wat je zelf eerder bent komne te weten.

Sterkte...
 
Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #44 on: July 15, 2006, 03:03:50 PM »
Bedankt voor uw reactie. Zou ik u mogen vragen om deze op mijn eigen forum te plaatsen. Ik tracht op www.rudolfhendriques.forumup.nl een discussie forum op gang te brengen welke uitsluitend over de lichtsnelheid gaat. Wat vindt u overigens van mijn idee? Ziet u er een mogelijkheid in of is dit ondenkbaar voor u?

Offline rudeonline

 • **
 • 69
 • +17/-11
 • Neoweb is Hét Technologie Forum!
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #45 on: September 18, 2006, 08:31:59 PM »
Morgen op de wereldomroep te horen...

http://www.wereldomroep.nl/gids/internet/luisterlive_nederlands

http://www.wereldomroep.nl/gids/radio/frequenties/frequentie_zoeken

Het programma wordt om 19.35 uur uitgezonden.


Ik dacht dat jullie dat wel zouden willen horen..
_________________
www.rudolfhendriques.forumup.nl
Bewustzijn is de grens van het universum...

Offline SignX

 • *
 • 6
 • +1/-0
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #46 on: January 08, 2007, 05:37:04 PM »
@rudeonline

Voordat ik begin, ik heb je theorie maar een stukje gelezen en begreep 'm niet.

Toch heb ik een vraag waar ik zelf mee zit en misschien geeft jouw theorie hier wel een antwoord op (waarna ik het graag beter begrijp).

Ik ben zelf ook wel eens (even) met deze materie bezig geweest (niet jouw theorie, maar het zoeken naar een alomvattende theorie op het niveau van energie, licht, materie, zwaartekracht, etc), maar ik stuitte altijd op een probleem met tijd.

Er zijn (volgens mij) twee mogelijkheden om met tijd om te gaan die beide een fundamenteel probleem hebben:
- of er bestaat een absolute tijd die voortduurt en waar je geen vragen over stelt. Dit wil je natuurlijk niet aangezien je alles wilt verklaren.
- of er bestaat geen absolute tijd en daarmee zeg je dat de werkelijkheid (inclusief tijd) al helemaal geschreven is en dat het 'nu'-moment er alleen nog doorheen moet. Je krijgt dan problemen met het verklaren van dit 'nu'-moment dat wij ervaren. Aangezien de werkelijkheid (inclusief tijd) een statisch geheel is, kan er geen 'balkje' door de werkelijkheid lopen die het 'nu'-moment aangeeft.

Ik weet niet in welke categorie jouw theorie zit, maar ik ben benieuwd of jij hier rekening mee gehouden hebt en zoja, hoe jij het opgelost hebt.

Met vriendelijke groet,

SignX

p.s. Dit bericht is gericht aan rudeonline, maar anderen zijn natuurlijk vrij om te reageren.

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #47 on: March 18, 2007, 09:16:26 AM »
De lichtsnelheid is ook relatief net zoals de rest van het heelal.
Wij noemen iets absoluut als 1m = 1m is maat
Absolute waarden kennen we alleen maar van de aarde.
Dus als je buiten de atmosfeer van de aarde is alles relatief.
De absolute waarden van de aarde zijn gewoon relatief net als in de rest van het heelal.
Alleen omdat wij niets anders kennen noemen we ze absoluut.

De tijd kan men vertragen
Het licht kan men bijna doen stilstaan
Dit zijn allemaal bewijzen van de relatieviteit

Als je aan de lichtsnelheid gaat staat de tijd stil.
Maar aan de lichtsnelheid gaan is net zo onmogelijk als het absolute nulpunt bereiken.     

Offline Compact

 • **
 • 53
 • +6/-0
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #48 on: March 28, 2007, 08:45:17 PM »
Waar ik veel moeite mee heb...
Snelheid en verplaatsing is altijd ten opzichte van iets. En tijd is afhankelijk aan de snelheid, dus tijd is ook altijd ten opzichte van iets. Als je over een weg rijdt met 50 km/h dan ga je 50 km/h TEN OPZICHTE VAN de aarde. Maar wat nou als het heelal leeg is? Dan heb je geen 'ten opzichte van' meer, dus ook geen tijd en ruimte meer.

Offline matti

 • ****
 • 278
 • +13/-2
 • Gender: Male
 • Neoweb:Innovatie, Technologie, Duurzaamheid & Milieu
Re: lichtsnelheid...0?
« Reply #49 on: March 28, 2007, 08:55:27 PM »
Ja dat is nu eenmaal zo.
Als je niet t.o.v. iets doet werk je met relatieve maten.