Neoweb.nl

Neoweb wetenschapsforum. Duurzame technologie en innovatieve wetenschappelijke onderwerpen. => Theorien, ideeën, denkbeelden, gedachtenexperimenten en vernieuwende inzichten => Topic started by: rudeonline on April 02, 2005, 06:23:41 PM

Title: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 02, 2005, 06:23:41 PM
De volgende 4 posts zijn mijn theorie betreft de lichtsnelheid..


Lichtsnelheid….. 0.

Hoewel de natuurkunde er nog altijd vanuit gaat dat de lichtsnelheid de hoogst haalbare snelheid is vermoed ik juist het tegenovergestelde. Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging. Hoewel ik zelf absoluut geen natuurkunde heb gestudeerd, denk ik dat ik een aantal sterke argumenten heb om de (on)juistheid van de huidige wetenschap ter discussie te stellen. Mijn kennis heb ik opgedaan uit losse artikelen betreft de relativiteitstheorie en discussies welke ik tot op heden op het Internet voer.
Ondanks het feit dat ik weinig steun krijg van anderen in het verdedigen van mijn theorie raak ik zelf echter steeds meer overtuigt van mijn idee omdat bepaalde zaken voor mij heel logisch zijn daar waar anderen er juist van overtuigt zijn dat ik het onjuist heb.


1) Tijd en ruimte.

Een van de eerste dingen die je moet zien te begrijpen is het fenomeen tijd en ruimte. Men ziet deze 2 over het algemeen als 2 afzonderlijke dimensies waarbij ruimte 3 dimensionaal is en tijd slechts 1 dimensionaal. In zekere mate klopt dit wel omdat een ruimte volgens onze manier van kijken slechts 3 dimensies kent. De 4e dimensies ( tijd) is dan niets anders als het tijdstip waarop iets bestaat en staat zodoende los van de 3 andere dimensies. De grote vraag is nu… Bestaat er ook tijd als het heelal volledig leeg zou zijn?

Duidelijk mag zijn dat er in een volledig leeg heelal niets of niemand is om tijd te kunnen constateren. Maar betekent dit dan ook de afwezigheid van tijd? Neem bijvoorbeeld een bal. Een bal is een lege ruimte met een omhulsel. Wanneer de bal ouder wordt, en dat doet hij op het moment dat hij bestaat, dan wordt de ruimte in de bal vanzelfsprekend ook ouder.
Vergeet nu dat deze lege ruimte wordt omringd door de bal en focus je alleen op de ruimte in de bal. Zou tijd dan alleen maar hebben bestaan op het moment dat de ruimte was omhuld door een bal? Dat lijkt mij niet. Op het moment dat er ruimte is, dan is er ook tijd waarin deze ruimte zich bevindt. Tijd en ruimte bestaan dus eigenlijk gelijktijdig. Nu is de vraag, zijn tijd en ruimte dan misschien dezelfde?

Iedereen weet dat ruimte niets anders is als een afstand. Wij meten over het algemeen afstanden van a naar b waarbij Ab de afstand is tussen 2 punten. Deze punten zijn dan b.v. verschillende massa´s. Een afstand vanaf jou huis tot aan de supermarkt is in wezen niets anders als de afstand tussen jou voordeur en de voordeur van de supermarkt.
Op het moment dat jij vanuit jou huis naar de supermarkt wilt gaan heb je een bepaalde weg af te leggen. Zonder dat men hierbij stil staat bestaat een afgelegde weg uiteindelijk alleen maar uit afgelegde tijd. Zonder tijd kun je immers geen weg afleggen. Jij verplaatst je weliswaar over een weg, maar de ruimte tussen jou en de supermarkt is eigenlijk niets anders als tijd die je kunt afleggen. Of je dit ook daadwerkelijk gaat doen is niet van belang. Op het moment dat er afstanden bestaan, bestaat er ook tijd. De afstand vanaf de aarde tot aan de maan bestaat uiteindelijk alleen maar uit tijd welke je nodig hebt om op de maan te komen.
Hieruit zou je kunnen concluderen dat tijd en ruimte eigenlijk dezelfde zijn. Elke afstand vertegenwoordigt een stukje tijd waarbij jij zelf bepaald hoeveel tijd jij nodig hebt om deze afstand af te leggen. Op dit moment geldt dat de lichtsnelheid ( ongeveer 300.000km/sec) de hoogst haalbare snelheid is, waaruit je kunt afleiden dat de minimale tijd tussen ons en de maan, welke ook ongeveer 300.000km is, 1sec is. Zou je dus met de snelheid van het licht naar de maan vliegen dan zou je daar 1sec over doen en jij bent dan dus eigenlijk 1sec ouder.
Jouw totale afgelegde weg is dan eigenlijk 300.000km en 1 sec.

Nou bewegen wij continue met verschillende snelheden of staan stil, de tijd lijkt altijd met een vaste snelheid voorbij te tikken. Gevoelsmatig kan een uur wel langer of korter duren, maar jou klokje trekt zich weinig aan van jou emotie. Toch kan de tijd inderdaad sneller of langzamer verlopen. Dit is al gebleken uit diverse experimenten. Tijd is gekoppeld aan een afgelegde weg. Uit een test met 3 atoomklokken is gebleken dat deze uit elkaar gaan lopen op het moment dat zij alle 3 een andere weg afleggen. Men heeft 1 klok op een vaste locatie neer gezet en vervolgens 2 andere klokken in tegengestelde richting om de aarde gevlogen.
Wat bleek nu? De klok welke met de draairichting van de aarde mee vloog liep voor op de vaste klok, en de klok welke tegen de draairichting van de aarde in werd gevlogen liep achter op de vaste klok. Stel je nou de aarde eens voor als een draaiende schijf en beeld je een vast punt voor ergens op de rand van de schijf. 1 omwenteling van de schijf stelt dan 40.000km voor.

Nu duurt 1 omwenteling precies 24 uur en laat je t.o.v. de vaste klok 2 klokken tegen elkaars richting invliegen. Deze klokken bewegen precies met dezelfde snelheid en doen beide ook 24 uur over het afleggen van 40.000km. De klok die met de draairichting van de schijf beweegt legt in 24uur dan 40.000km af ten opzichte van de vaste klok plus de 40.000km die de vaste klok zelf aflegde. Wat totaal dus 80.000km is. De andere klok legde 40.000km af ten opzichte van de vaste klok en legde 40.000km af min de afgelegde weg van de vaste klok. En heeft dan dus eigenlijk 0km afgelegd.

Hieruit blijkt dus dat de tijd minder snel voorbij gaat op het moment dat je minder kilometers aflegt. Tijd en afgelegde weg zijn dus nauw met elkaar verbonden. Des te minder kilometers je maakt, des te langzamer gaat jou tijd. Dit is in tegenspraak met de relativiteitstheorie omdat deze juist bepaalt dat hoe meer kilometers je aflegt hoe langzamer de tijd gaat. Bij de lichtsnelheid, waarbij je heel veel kilometers per seconde aflegt, zou jou tijd juist nagenoeg stil blijven staan. Daarbij vraag ik mij af wat een foton voor snelheid zou meten omdat er bij een foton na 300.000km nog helemaal geen tijd is verstreken. Wanneer er voor een foton een seconde voorbij zou zijn gegaan, dan had deze al oneindig veel kilometers afgelegd. Wat weer zou betekenen dat de werkelijke lichtsnelheid veel hoger zou moeten zijn als dat wij denken te meten.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 02, 2005, 06:24:54 PM
2) Lengte contractie.

Een ander punt waar ik het niet mee eens ben is het fenomeen lengtecontractie. Wanneer voorwerpen een snelheid hebben of versnellen dan zouden deze korter worden in hun bewegingsrichting waarbij zij zelfs compleet zouden verdwijnen bij het halen van de lichtsnelheid. Ik denk dat dit maar deels waar is omdat een voorwerp namelijk niet zomaar in het niets kan verdwijnen. Misschien kunnen voorwerpen wel iets korter worden, maar dat heeft te maken met het steeds minder afleggen van ruimte. Hier kom ik later op terug. Eerst zou ik duidelijk willen maken waarom bewegende voorwerpen korter lijken op het moment dat zij bewegen.

Als voorbeeld zou ik een balk van 300.000km lengte willen nemen. We weten al dat licht er 1sec over doet om 300.000km af te leggen dus kun je stellen dat als je een balk van bovengenoemde lengte neemt, je deze balk over meerdere tijdstippen waarneemt. Wanneer je als waarnemer bij punt a staat, dan neem je punt b waar met 1 sec vertraging. Je kijkt dus eigenlijk in het verleden. Waarnemen is dus eigenlijk kijken in de tijd.
Als deze balk nu beweegt met een bepaalde snelheid dan zul je het uiterste einde van de balk stil zien staan op het moment dat punt a begint te bewegen, pas na 1sec zul je punt b zien bewegen waardoor de balk eigenlijk iets korter lijkt. Als punt b immers begint te bewegen is punt a al een stukje van jou verwijderd. Over de gehele lengte zie je de balk dus korter worden, en des te verder je kijkt hoe korter hij lijkt. Stel dat de balk met 100km/sec beweegt, op het moment dat punt b begint te bewegen is punt a al 100km van jou verwijderd. De balk lijkt dus 100km korter. Dit is dus de reden van het optische bedrog van korter wordende lengtes.

De reden waarom een massa bij hoge snelheid echt een beetje korter wordt heeft te maken met het feit dat atomen dichter op elkaar komen te zitten op het moment dat je denkt te versnellen. Hoe lastig het ook lijkt, versnellen richting lichtsnelheid is eigenlijk vertragen.
Dat heb ik al uitgelegd middels het voorbeeld met de atoomklokken, waarbij de tijd langzamer gaat op het moment dat je vertraagt. Ik ga er nog steeds van uit dat de tijd het langzaamst gaat bij de lichtsnelheid. Ruimte en tijd weren als een soort harmonica. Waneer je versnelt trek je de harmonica uit elkaar waardoor de ruimte toeneemt. Op het moment dat je vertraagt druk je de harmonica in elkaar waardoor de ruimte afneemt. Bij maximale vertraging is de harmonica op zijn kleinst en neemt zodoende ook de minste ruimte in. Ditzelfde principe geldt voor massa´s die de lichtsnelheid naderen. Bij de lichtsnelheid is de tussenliggende afstand tussen de atomen in de bewegingsrichting minimaal. Een massa wordt hierdoor dus korter. Bij het versnellen neemt deze onderlinge afstand weer toe en wordt de massa weer langer in zijn bewegingsrichting. Om deze reden gaat de impuls/massa van een voorwerp ook naar oneindig bij de lichtsnelheid. Bij de lichtsnelheid staat de tijd stil en bestaat er ook geen ruimte meer tussen de atomen. Bij lichtsnelheid is de afgelegde weg 0 en bestaat er voor een atoom ook geen ruimte meer om te bewegen. Hierdoor wordt een massa dus kleiner bij versnellen richting de lichtsnelheid. Vergeet niet dat als ik het over de lichtsnelheid heb ik daar mee bedoel het absolute nulpunt van beweging, en dat elke beweging t.o.v. onszelf weliswaar een snelheid lijkt maar eigenlijk afremmen is.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 02, 2005, 06:25:35 PM
3) Snelheid van tijd.

Wat is snelheid? Op het moment dat men het over snelheid heeft denkt men al gauw aan een afgelegde afstand per tijdseenheid en dit is niet geheel onbegrijpelijk. Als ik het dus heb over de snelheid van tijd zal men in eerste instantie zeggen dat dat niet kan omdat tijd zelf geen snelheid is. Toch berust dit op een groot misverstand omdat tijd rechtstreeks is terug te voeren naar een afgelegde weg. Waardoor de sec niets anders is als een vast aantal km per periode. Eerst zal ik proberen duidelijk te maken waar de oorsprong van onze klok vandaan komt omdat niemand zich meer schijnt te realiseren dat de seconde rechtstreeks is afgeleid van de omwenteling van de aarde om de zon. Het is geen toeval dat een jaar 12 maanden heeft en onze klok is gebaseerd op etmalen van 24 uur. Als je bedenkt dat een jaar 12maanden dag heeft en 12 maanden nacht kun je je makkelijk voorstellen waarom een volle dag 24 uur heeft.
Elke dag bestaat immers uit 12 uren dag en 12 uren nacht. Men heeft ooit de cyclus van de aarde afgeleid van de 12 sterrenbeelden van de dierenriem. Per sterrenbeeld ging er 1 maand cyclus voorbij waarna men na 12 maanden op 12 periodes van de maan kwam. Als je het zonnestelsel als een klok beschouwt dan kun je de maan als de kleine wijzer nemen. De rotaties van de aarde kun je dan zien als de seconde wijzer. Waarbij de jaren de grote wijzere voorstelt. Vroeger telde een jaar 360 dagen welke onderverdeelt werden in 12 maanden. Een maand bestaat zodoende uit ongeveer 30 dagen ( dit is later bijgesteld) waarbij er 30 dagen en 30 nachten zijn. Zodoende kom je uit op 60 periodes per maand. Op de universele klok gelden de jaren dus voor de dagen, de maanden voor de uren en de dagen voor de minuten.

Het is natuurlijk duidelijk dat een jaar een bepaalde afgelegde weg is. In 1 jaar tijd draaien wij 1 maal om de zon en hierbij leggen wij ook een aantal kilometers af. Op dit moment gaan wij ervan uit dat wij t.o.v. de zon elke seconde 30km afleggen. Een seconde staat dus eigenlijk voor 30km afgelegde weg door de ruimte. Wanneer men dus over een snelheid spreekt van m/sec betekend dat eigenlijk meters/30km. Waarbij 30km staat voor 1sec.
Dit is een beetje lastig, maar stel dat de aarde sneller zou gaan draaien om de zon dan leggen we deze 30km af in een kortere periode en worden de secondes uiteindelijk korter. Omdat een seconde staat voor 30km zouden wij door te versnellen of vertragen langer of korter over deze seconde kunnen doen. Dit zou je kunnen zien als de snelheid van tijd. De tijd is eigenlijk niets anders als een trein welke met snelheid door de ruimte gaat waarbij wij om de 30km een impuls achterlaten. Alle beweging op aarde kun je zien als beweging binnen in de trein waardoor een afgelegde weg in de trein een afgelegde weg per 30km is. Nooit zullen wij merken of de trein versnelt of vertraagt omdat alles met de trein mee versnelt of vertraagt. De tijd werkt als een grote machine waarmee wij allemaal in contact staan. Gaat de trein langzamer, dan gaan wij ook langzamer en lopen onze klokjes ook langzamer. Een bewijs wat aantoont dat wij nauw in verband staan met deze universele klok is de maandelijkse periode van een vrouw. Het is geen toeval dat deze cyclus ook eens per maand is. Alles staat in verbinding met elkaar en wij zijn slechts de radertjes in een enorme klok.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 02, 2005, 06:26:06 PM

4) Hoe ontstaat tijdsverschil?

Deze vraag is misschien al een beetje duidelijk geworden d.m.v. mijn voorbeeld met de atoomklokken, maar ik zal hier een iets duidelijker voorbeeld van proberen te geven. Het is belangrijk om te begrijpen dat tijd letterlijk een afgelegde weg is en dat wij ons dus met een bepaalde snelheid door de tijd begeven. Wat wij meten als lichtsnelheid is eigenlijk de snelheid waarmee wij ons door de tijd begeven. Licht blijft slechts achter als spoor van energie en kan dit in alle richtingen tegelijk doen omdat tijd maar 2 richtingen kent. De richting van tijd gaat altijd van heden richting toekomst. Verleden is afgelegde ruimte waardoor licht achterblijft in de ruimte om ons heen. Dit is weliswaar een dimensie die ons nu nog vreemd is, maar uiteindelijk zal het allemaal veel eenvoudiger worden om te begrijpen als men zich bewust wordt van de dimensie tijd als ruimtelijke dimensie.

Al eerder stelde ik de tijd voor als een trein welke met snelheid door de ruimte beweegt. De afgelegde weg van de trein is afgelegde ruimte/tijd. Wij zitten met z´n allen in deze trein en bewegen met dezelfde snelheid als de trein op het moment dat wij stilzitten. We kunnen iets versnellen of vertragen t.o.v. de trein door naar voren of achteren te bewegen. Dit is ook het gene wat men deed met de proef met 3 atoomklokken, waarbij het tijdsverloop sneller of langzamer ging afhankelijk van de richting waarin de klok werd bewogen.
Net als dat alle planeten zich in een kromme baan om de zon begeven zo leggen wij door de tijd ook een zekere kromme baan af. Het spoor waar de trein over rijdt gaat dus in een bepaalde bocht. De tijd is krom zou je kunnen zeggen. Nu kunnen we sneller of langzamer als de trein bewegen waardoor we per sec (nu nog gesteld op 30km) meer of minder kilometers kunnen afleggen. Wanneer wij sneller als de trein gaan dan zal ons klokje voor gaan lopen, wanneer wij vertragen dan zal ons klokje langzamer gaan lopen t.o.v. de personen welke stilzitten in de trein. Wanneer wij nu met lichtsnelheid bewegen dan staan wij eigenlijk stil t.o.v. de trein en zouden wij er oneindig lang over doen om 30km af te leggen. In werkelijkheid is de snelheid van de trein veel hoger waardoor wij per seconde 300.000km af leggen. Licht is slechts het spoor waar de trein over rijdt. Bij het overschrijden van de lichtsnelheid gaan wij eigenlijk achteruit over het spoor en belanden we in het licht van het verleden.

Wat er nu gebeurt als een persoon vertraagt richting de lichtsnelheid. Hij versnelt t.o.v. de trein (dus ons), waardoor hij afwijkt van de kromming van het spoor doordat hij minder naar buiten wordt geslingerd. Doordat de trein (tijd) immers met hoge snelheid in een kromming beweegt wordt iedereen immers een beetje naar buiten geslingerd.  Ik vermoed dat deze kracht verband houdt met de zwaartekracht, maar ben hier nog niet helemaal uit.
Maar door te bewegen verplaatst een persoon zich dus naar de tragere binnenzijde van de trein. Ten opzichte van de personen die zich niet bewegen legt hij dus eigenlijk een iets kortere weg af. Dat kun je zien als dat je in een enorme centrifuge zit waarbij alles wat zich meer naar binnen bevindt per omwenteling een kortere weg aflegt.
Op het moment dat de persoon weer stopt met bewegen wordt hij weer maximaal naar buiten geslingerd, maar heeft dan tijdens zijn beweging iets minder afstand afgelegd. Hierdoor loopt zijn klokje dan dus een beetje achter. Een seconde stond immers voor 30km en hij had tijdelijk een kleinere omloopsnelheid.

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 02, 2005, 06:26:39 PM

5) Waarnemen bij stilstaand licht.

Dit is denk ik wel het moeilijkste gedeelte van mijn theorie en heb het daarom ook maar tot het eind bewaart. Hoe kun je nou iets zien als het licht stil blijft staan? Dit is natuurlijk geen onbegrijpelijke vraag. Dit zal menig persoon zijn verstand te boven gaan, en vreemd is dat niet. Was de aarde vroeger plat en waren de sterren gaten in een gordijn. Ons idee van tijd en ruimte zal voorgoed veranderen, hoe lang dat nog gaat duren weet ik niet, maar dat het gaat veranderen weet ik zeer zeker.

Eigenlijk is het heel simpel, maar we kunnen ons hier nog geen goede voorstelling van maken. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Ik zal toch proberen uit te leggen hoe de dimensie tijd eigenlijk in elkaar zit. Men heeft het tegenwoordig over 13 opgerolde dimensies in de string theorie. Dat is nog niets vergeleken met het aantal werkelijke dimensies. Er zijn namelijk net zoveel dimensies als dat er massa´s zijn. En eigenlijk kom je dan al gauw uit op oneindig veel dimensies. Ik zal trachten uit te leggen hoe je deze dimensies dan kunt zien. Een dimensie moet immers wel zichtbaar zijn, en opgerold is een dimensie geen dimensie.
Om te beginnen moet je je bewust zijn van de tijd en het absolute moment nu. Ieder mens bevindt zich op een andere plaats waardoor ook het absolute moment nu voor ieder persoon op een andere plek is. Er zijn dus eigenlijk meerdere momenten nu en deze gaan razendsnel voorbij. Ik zou willen zeggen dat deze momenten voorbij gaan met de lichtsnelheid, omdat je bij de lichtsnelheid stil blijft staan in het nu.

Ten opzichte van jezelf bevindt alles zich eigenlijk in de toekomst. Om ergens naar toe te gaan moet je immers tijd afleggen waardoor elke afstand een stukje tijd vertegenwoordigt.
Neem nogmaals de supermarkt als voorbeeld, als het voor jou 5 minuten fietsen is naar de supermarkt bevindt de supermarkt zich t.o.v. jou 5 minuten in de toekomst. Het woord toekomst zegt het eigenlijk al, het komt naar je toe. Nu kun je natuurlijk heel lang wachten totdat de supermarkt naar je toe is gekomen, maar helaas. Net als dat jij per seconde 300.000km aflegt, zo legt de supermarkt ook elke seconde 300.000km af en zal zodoende nooit naar jou toe komen. Op een tijdslijn bevindt alles zich om jou heen in de toekomst en beweegt ook alles tegelijk met jou mee. Alles wat stilstaat t.o.v. jou heeft dezelfde snelheid als jou en komt dus niet naar jou toe. Wat is nu het geval met licht. Licht is niets anders als verbruikte energie en laat een spoor achter welke stil blijft staan in de tijd. Stel je eigen tijd, het moment nu, op tijdtip 0 minuten. Als jij er minimaal 5 minuten over kunt doen om bij de supermarkt te komen dan kun je de supermarkt op tijdstip 5 minuten plaatsen. Dat is de snelste tijd die jij kunt maken om bij de supermarkt te komen.

Onze werkelijke snelheid door de tijd is de lichtsnelheid. Stel dat wij een lichtsnelheid zouden meten van 100m/sec, dan zou dat onze snelheid door de tijd zijn. Als een lamp bij de supermarkt nu aan zou gaan en deze is b.v. 1 kilometer bij jou vandaan, dan reis jij met 100m/sec richting de toekomst en zal het licht dan na 10sec waarnemen. Het licht zelf heeft geen enkele meter afgelegd, maar is gewoon stil blijven staan in de tijd.

De reden dat dit moeilijk te begrijpen is dat dit zou betekenen dat wij in alle richtingen tegelijk zouden moeten bewegen. Dat strookt niet met onze huidige gedachte wat dimensies betreft. Als men in gaat zien dat de dimensie tijd wel in alle richtingen tegelijk gaat, dan zal dit veel beter te begrijpen zijn. Door dit te begrijpen zal men in gaan zien dat verleden en toekomst een cirkel vormen waarbij licht eerst richting verleden gaat, waarna verleden weer toekomst wordt. Een lichtstraal welke b.v. richting de maan gaat is een lichtstraal richting het verleden, en kan men ook niet zien. Echter wanneer deze lichtstraal is aangekomen en zichzelf weerspiegelt zal deze weerspiegeling zich t.o.v. ons in de toekomst bevinden en naar ons toekomen doordat wij verder gaan in de tijd.


Tot zover mijn gedachte,

Misschien ben je het er totaal niet mee eens, dat kan. Maar toch zou het je aan het denken moeten zetten omdat er dus ook mensen zijn met een ander wereldbeeld. Ben jij zo zeker dat je het bij het juiste eind hebt? Ik heb natuurlijk ook mijn twijfels, maar denk dat dit stuk kan aanzetten tot een discussie waarbij de wetenschap en filosofie een stukje dichter bij elkaar kunnen komen.             

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: dekeizjer on April 07, 2005, 05:48:14 PM
Quote
Hoewel de natuurkunde er nog altijd vanuit gaat dat de lichtsnelheid de hoogst haalbare snelheid is vermoed ik juist het tegenovergestelde. Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging. Hoewel ik zelf absoluut geen natuurkunde heb gestudeerd, denk ik dat ik een aantal sterke argumenten heb om de (on)juistheid van de huidige wetenschap ter discussie te stellen. Mijn kennis heb ik opgedaan uit losse artikelen betreft de relativiteitstheorie en discussies welke ik tot op heden op het Internet voer.

Daar zit nou het probleem. Als je Natuurkunde les had gehad op VWO niveau, had je geweten dat er een paar dingen niet kloppen:

Als je met de snelheid van het licht gaat, staat de tijd stil. En hoe sneller je gaat, hoe langzamer de tijd van jou, voor een buitenstaander, gaat. Als je diep nadenkt kan dit ook het atoomklok probleem oplossen
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 08, 2005, 03:41:54 PM
Quote

Daar zit nou het probleem. Als je Natuurkunde les had gehad op VWO niveau, had je geweten dat er een paar dingen niet kloppen:

Als je met de snelheid van het licht gaat, staat de tijd stil. En hoe sneller je gaat, hoe langzamer de tijd van jou, voor een buitenstaander, gaat. Als je diep nadenkt kan dit ook het atoomklok probleem oplossen

Als de tijd stil staat, kan er helemaal geen sprake van beweging zijn. Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Stel je voor dat met 10m/sec over een weg rijdt. Ongemerkt duurt de seconde steeds langer terwijl jou snelheidmeter 10m/sec blijft aangeven. Als de seconde dan op een gegeven moment heel lang duurt, dan doe jij ook veel langer over die 10 meter. Staat de tijd stil, dan beweeg je helemaal niet meer. Bij de lichtsnelheid duurt de seconde een eeuwigheid. Het licht doet er dus een eeuwigheid over om 300.000km af te leggen. Ik zou dan willen spreken van stilstand. Het is juist de massa die met 300.000km/sec door de tijd beweegt. Door te versnellen naar de lichtsnelheid rem je eigenlijk af naar 0. De moeilijkheid om dit te begrijpen is dat wij in 3 dimensies waarnemen. Voor licht bestaat er maar 1 richting, en dat is de richting van verleden tijd. De ruimte om ons heen is eigenlijk afgelegde tijd. Licht blijft daarom achter in alle richtingen tegenlijk. Wij bevinden ons op de grens van verleden en toekomst en bevinden ons eigenlijk op de grens van het heelal. Voorbij de grens is de toekomst en deze bestaat nog niet. Daarom is er ook niets voorbij de grens van het heelal.

Het is even wennen. Maar eigenlijk is het heel logisch...
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: dekeizjer on April 09, 2005, 10:53:54 PM
Hoe wil jij dan verklaren dat bepaalde deeltjes, die uiterst instabiel zijn, vanuit de rand van de atmosfeer op aarde zelf landen?

De tijd die ze afleggen is (voor ons observersatoren) groter is dan de tijd is die ze kunnen bestaan?

voorbeeld (weet de tijden niet meer excact), normaal gesproken bestaan deze deeltjes zo`n 2 microseconden. Maar de tijd die ze vanaf de atmosfeer naar de aarde zelf doorgaan is zo`n 5 microseconden, hoe kan dit dan?

Verklaring: ze gaan met nagenoeg de snelheid van het licht, en kunnen daardoor voor een observator langer dan de 2 microseconden bestaan.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 10, 2005, 11:45:32 AM
Dit kan ook verklaart worden door te stellen dat de aarde met 300.000km/sec beweegt en dat deze deeltjes een iets lagere snelheid hebben.
Waar het mij om gaat is dat als de tijd langzamer gaat ( een seconde duurt langer bij lichtsnelheid) dan is de beweging ook langzamer. Een waarnemer welke met 99% van de lichtsnelheid zou bewegen meet nog steeds een lichtsnelheid van 300.000km/sec. Het licht doet er in dat geval veel langer over om 300.000km af te leggen.

Bij het bereiken van de lichtsnelheid doet het licht er zelfs een eeuwigheid over om 300.000km af te leggen. Ik zou dat zien als stilstand.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: johnG on April 17, 2005, 07:10:06 PM
Daar zit nou het probleem. Als je Natuurkunde les had gehad op VWO niveau, .......

Als je les hebt gehad op VWO niveau zegt dat helemaal niets over je wetenschappelijke kennis, het zegt slechts dat je de basis hebt om een wetenschappelijke studie te volgen. Het maakt je niets slimmer of beter dan iemand die dat papiertje niet heeft. Je voldoet met dat papiertje op zak slechts aan de eisen die gesteld worden om toegelaten te worden voor een universitaire opleiding. Wanneer je zonder enige opleiding een proefschrift kan maken waarin je een stelling kunt bewijzen kun je professor worden. Vervolgens mag je als professor les geven aan een universiteit, waar veelal verwaande figuren rondlopen die menen dat mensen zonder opleiding volkomen nullen op de aardbol zijn. Deze verwaande figuren die vervolgens een titel krijgen hebben slechts kennis genomen van wat vaak door nullen is bewezen.....

Zo, dat moest ik even kwijt.....

Rudeonline, ik vind je stelling briljant! Ik ga er vast nog wel enkele nachten over wakker liggen. En ik kom er zeker nog op terug.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 15, 2005, 05:41:01 PM
Gelukkig zijn er ook mensen die wel verder denken.
Dat doet me goed.  8)

Ben wel benieuwt of er meer mensen zijn die zich enigzins kunnen vinden in mijn theorie. Ook als je het er totaal mee oneens bent mag je dat natuurlijk zeggen. Ik kan mijn theorie alleen maar "bewijzen" als ik de fout kan ontdekken van de huidige theorie. Mijn inziens is dat gemakkelijk, als bij de lichtsnelheid de tijd stilstaat, dan kan er ook geen sprake zijn van beweging. Beweging is immers afstand per tijdseenheid. Als de tijd 0 is, dan is de beweging ook 0.

Wie heeft daar nog meer een mening over?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Defiant on June 13, 2005, 07:14:00 PM
voor mij is dit nog allemaal heel moeilijk te begrijpen.....
ik ben namelijk niet iemand die dit soort dingen altijd in een keer ziet..
is er geen uitleg voor... umm dom volk :D

zo ie zo vind ik dat het mogelijk moet zijn om sneller dan de lichtsnelheid te gaan... het hangt er in mijn ogen alleen vanaf waar je bent in de ruimte...
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 16, 2005, 09:58:05 PM
Het lijkt me voor een massa inderdaad heel simpel om de "lichtsnelheid" te halen. Aangezien massa's elkaar aantrekken en er in het heelal geen weerstand is, kan een massa in de ruimte makkelijk versnellen tot 300.000km/sec. Dat is  n.l ook de waarschijnlijke snelheid van de zwaartekracht.
Doordat er zwaartekracht bestaat zou je makkelijk kunnen concluderen dat afremmen energie kost, en niet het versnellen.
Denk maar aan een vallende appel. Hem stil laten hangen in de lucht kost meer energie als dat je hem gewoon naar beneden laat vallen.

Zijn er mensen die zich enigzins een voorstelling kunnen maken bij het idee dat licht stilstaat en eigenlijk niets anders is als een spoor van afgelegde tijd?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on September 06, 2005, 04:16:40 PM
Het lijkt me voor een massa inderdaad heel simpel om de "lichtsnelheid" te halen. Aangezien massa's elkaar aantrekken en er in het heelal geen weerstand is, kan een massa in de ruimte makkelijk versnellen tot 300.000km/sec. Dat is  n.l ook de waarschijnlijke snelheid van de zwaartekracht.
Doordat er zwaartekracht bestaat zou je makkelijk kunnen concluderen dat afremmen energie kost, en niet het versnellen.
Denk maar aan een vallende appel. Hem stil laten hangen in de lucht kost meer energie als dat je hem gewoon naar beneden laat vallen.

Zijn er mensen die zich enigzins een voorstelling kunnen maken bij het idee dat licht stilstaat en eigenlijk niets anders is als een spoor van afgelegde tijd?

Niemand?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on September 07, 2005, 09:47:38 AM
Ik moet dit even op me in laten werken  ;)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: energysus on September 22, 2005, 01:20:59 AM
Dit is wel een verdomd goede theory. Of het nou waar is of niet, er is goed over nagedacht! Ik kan me er in ieder geval een kleine voorstelling bij maken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan gewichtsloosheid in de ruimte....kan het zo zijn dat de afstand (de tijd) die een planeet erover doet om zich 1 keer om de zon te wentelen, bepalend is voor hoe groot de zwaartekracht op die planeet is? Of is zwaartekracht niks anders dan tijd?...
 
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: energysus on September 22, 2005, 01:39:43 AM
en daarmee bedoel ik; tijdsverschil...
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: fantamas on September 22, 2005, 08:31:46 AM
@rudeonline
Quote
Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging

Is er in jouw theorie dan ook sprake van positieve en negatieve tijd en beweging?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on September 22, 2005, 01:38:01 PM
@rudeonline
Quote
Mijn inziens is de snelheid van het licht het absolute nulpunt van tijd en beweging

Is er in jouw theorie dan ook sprake van positieve en negatieve tijd en beweging?

Ik denk van niet, tijd gaat per defenitie altijd maar 1 kant op. Het wordt alsmaar later en nooit vroeger. Dat bepaalde processen achteruit zouden kunnen gaan ontken ik niet, maar tijd is niets anders als de opeenvolging van reacties, en dat kan maar in 1 richting.

Quote
Dit is wel een verdomd goede theory. Of het nou waar is of niet, er is goed over nagedacht! Ik kan me er in ieder geval een kleine voorstelling bij maken. Ik denk bijvoorbeeld ook aan gewichtsloosheid in de ruimte....kan het zo zijn dat de afstand (de tijd) die een planeet erover doet om zich 1 keer om de zon te wentelen, bepalend is voor hoe groot de zwaartekracht op die planeet is? Of is zwaartekracht niks anders dan tijd?...


Dat denk ik niet. Wel is het zo dat zwaartekracht bepalend is voor ons tijdsverloop. Mijn inziens is tijd immers gelijk aan beweging ( ik stel dat 1sec altijd 300.000km duurt) De zwaartekracht zorgt ervoor dat wij in beweging zijn en mogenlijk continue versnellen. Aangezien een seconde altijd 300.000km duurt, licht blijft met deze snelheid achter, zouden we ook niks van deze versnelling of vertraging merken.Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: waxterzzz on November 04, 2005, 01:56:27 AM
Wie zegt dat tijd bestaat

Heeft er iemand al bewezen dat het wel bestaat?

we zitten met zen allen in 1 ruimte die door allerlei wisselwerkinge met elkaar de indruk wekt dat er inderdaad iets verloopt...
bv snelheid heeft niets met tijd te maken
het is gewoon een deeltje dat energie heeft om zich van A naar B te verplaatse
en hoe meer energie , hoe sneller

en alle klokken zijn onbetrouwbaar , want die lopen onder invloed van energie
en niet door tijd O0 dus drastische wijzigingen van energie(bv gravitatie) =>zogezegde tijd doet vreemd en loopt achteruit sneller of trager of ik kweet niet wat
tis eigenlek niet eens zo onlogisch

Ik ben ervan overtuigd dat tijd niet bestaat , maar het jammerlijke is dat we moeten aannemen van wel , want anders staan we allemaal te laat op
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: ac on November 18, 2005, 09:48:00 PM
Het is een mooie theorie. Maar ik kom er niet helemaal uit. Volgens mij kan de lichtsnelheid niet gelijk aan 0 staan. Je zegt: "een seconde duurt langer bij lichtsnelheid". Hoezo? Volgens mij doe je gewoon meer in minder tijd. Neem een top sporter die aan sprinten doet. 1 sprinter legt de 100m. in 10 sec. een andere sprinter doet de 100m. in 9 sec. M.a.w. de snellere sprinter maakt die 100m. in mindere tijd, hij maakt meerdere stappen in 1 sec. waardoor hij de 100m in mindere tijd haalt, maar 1 sec. is en blijft 1 sec.
Jij schijft verder: "stel je voor dat met 10m/sec over een weg rijdt. Ongemerkt duurt de seconde steeds langer". Dit snap ik ook niet (ja je hebt gelijk, ik ben geen professor  :)). Het lijkt net of tijd iets subjectief is. Tijd is volgens mij iets wat wij als mens zelf verzonnen hebben om iets vaag als tijd meetbaar te maken.  Wanneer je in een auto zit en je rijdt met 120 km van a naar b doe je misschien 1 uur over. Wanneer je in de zelfde auto 240 km rijdt, dan doe je 30 min. over. Maar het is wel meetbaar. Tijd en lichtsnelheid staan hebben zekers  wel met elkaar te maken maar volgens mij op een andere manier dan zoals jij bedoelt. Je zegt: " Bij de lichtsnelheid duurt de seconde een eeuwigheid". Nee, volgens mij doe je bij lichtsnelheid gewoon veel meer in 1 sec. dat wanneer je 1 km rijdt.
Maar goed, zoals ik al zei, ik ben geen professor
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: miranda n zwanetta on November 24, 2005, 04:49:45 PM
Heeeey allemaal…!!!!

Wij zijn Zwanetta en Miranda, en we zitten in het 4e jaar van atheneum.
We moesten voor het vak algemene natuur wetenschappen een opdracht maken over hoe het kan dat een atoomklok in een concorde langzamer dan een atoomklok op aarde, en we moesten zeggen hoeveel afwijking er was tussen die 2 atoomklokken.
Dit zijn wij gaan onderzoeken, maar we kwamen er zelf niet uit.
Dus toen zijn wij naar onze natuurkunde leraar gegaan en die heeft ons uitgelegd hoe het zit.

in de bijlage zit een plaatje.

Zoals je kunt zien is de straal van de aarde (ra) 6.378 ∙ 10^6   meter.
In onze berekening zijn we van de maximale hoogte uitgegaan die een concorde kan bereiken, dat is dus 18 km.

6.378 ∙ 10^6  m + 1800 m =  6378001800 m
Dit is de straal van de aarde + die 18 km hoogte van de concorde.

Als je de straal (r) van iets weet kun je de omtrek berekenen van hoeveel de concorde vliegt met de berekening : 2 pi ∙ r.  dus dat wordt 2 pi ∙ 6378001800 m = 40.074269 m.

De afstand die de concorde vliegt is dus 40.074269 m.

De maximale snelheid van een concorde is 2,04 ( afgerond 2 ) mach dus dat wordt:
 2 ∙  330 = 660 meter per seconde.

Als je deze informatie hebt kun je bepalen hoelang de concorde erover doet voordat hij de aarde rond is als hij 18 km boven de aarde vliegt :

T =    40.074269 m   =  60719 seconden.
            660 m/s

Dus de concorde doet er 60719 seconden over om de aarde rond te vliegen.
Om de afwijking tussen de atoomklok op aarde en de atoomklok in de concorde te berekenen kregen we van onze leraar natuurkunde de volgende formule :
     

T =          t’     _       hierin is v²  de snelheid van de concorde en c² de snelheid van het licht.
        √1 -       
                 c²

Als je die formule invult én met kruisproduct berekent krijg je deze formule:

T’= 60719 ∙ √1 - (660 / 3 ∙  10^8) ² =   .....

De uitkomst van deze som is zó klein dat deze niet te berekenen is met een normale rekenmachine.
Hiermee is aangetoond dat de afwijking tussen de atoomklokken bíjna niets is in tegenstelling tot wat op veel sites staat.


Zwanetta en Miranda van het marne college in Bolsward.Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on November 24, 2005, 05:03:20 PM
Gelukkig dat de afwijking 'weinig' is, ander zou het tijdsverschil tussen wandelaars en hardlopers al problematisch worden.
Nu is de snelheid van een concorde met mach 2 voor velen best snel, maar het gaat pas echt tellen bij grotere snelheden.
Neem bijvoorbeeld de Voyager I die met 16,5 km/sec door het heelal vliegt.
Hier is het verschil al 'iets' merkbaarder. Maar nog steeds erg klein.

In de toekomst kunnen we wellicht nog veel sneller door het heelal reizen. We moeten dan wel rekening houden dat de tijd in deze ruimteschepen langzamer verloopt dan hier op aarde.
Op een roundtrip van 2x40 jaar van en naar Alpha Centauri, met een snelheid van 95% van de lichtsnelheid scheelt dit wel degelijk significant.


Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: energysus on November 29, 2005, 03:55:50 PM
En volgens mij is er in de berekening van de dames niet rekening gehouden met de draaisnelheid van de aarde.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on December 02, 2005, 03:56:30 PM
Maar als de klok van de concorde lanzamer loopt, waarom stel je dan niet dat hij eigenlijk afremde t.o.v de aarde? Wel zo makkelijk, zijn secondes duurden tijdens de vlucht t.o.v het licht ook steeds 300.000km. Hij mat minder secondes, dus ook minder x 300.000km.

Zijn er nog mensen met creatieve ideeen hierover?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on December 16, 2005, 07:31:26 PM
Ik doe maar gewoon een poging waarmee ik denk dat je je afgelegde weg door het heelal kunt bepalen. Ik zal geen ander topic verstoren met mijn eigen ideeen.

We wisten al dat waarnemers verschillende tijden op hun klok kunnen meten. Een bewegende klok loopt langzamer terwijl de lichtsnelheid altijd gelijk blijft. We kunnen nu een test doen die zo simpel is dat je het niet gaat geloven. Stom dat ik hier niet eerder aan gedacht heb..

1 persoon blijft achter op aarde terwijl een tweede een ruimtereis gaat maken.
Ik wil nu weten wie de meeste km af gaat leggen omdat je niet zomaar kunt stellen dat 1 van de 2 stilstaat en de ander beweegt. Alles beweegt, ook de aarde.

Ze spreken het volgende af..

Iedere seconde rollen ze 1 meter touw af. Nu vertrekt er 1 met 80% van de lichtsnelheid naar een planeet 5 lichtjaar hier vandaan. Als hij terugkomt meten beide waarnemers de lengte van het touw op. Wie heeft het langste stuk touw in handen?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on January 06, 2006, 06:07:42 PM
Heb ik eindelijk een proef bedacht.. blijft het voledig stil..:(
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: bruno on January 06, 2006, 08:20:01 PM
ja gut...
het lijkt met dat ze allebei evenveel 'tijd' doorbrengen.
Dus ze zullen ook allebei evenveel draad hebben afgerold.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: oppenheimer on January 09, 2006, 03:09:34 PM
ja, ik denk ook dat ze allebij even veel meter hebben uitgerold. Dit omdat ik denk dat tijd altijd het zelfde blijft ook als jre met de snelheid van het licht gaat.
Ik vind dat de snelheid van het licht gewoon een snelheid die overschreden zou kunnen worden als er maar genoeg energie wordt toegevoegd aan een massa (of dit mogelijk is weet ik niet).
De tijd is verzonnen door de mens om aan te geven hoe lang iets duurt tussen twee bewustzijns momenten. Dus zonder organismen met bewustzijn geen tijd. Een reis die sneller is dan het licht zou dus eigenlijk heel snel kunnen gaan of heel langzaam net maar hoe je het beleeft. Tijd blijft wel gewoon gelijk. Zo denk ik er maar over.

Ps Opleidingsniveau hoeft niets te maken te hebben met intelligentie niveau. Volgens mij kan je ook veel creatiever zijn zonder opleiding omdat je je nog niet vastzit aan natuurkundige regels dus niet zomaar regels overneemt die een ander heeft bedacht.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on January 10, 2006, 04:12:50 PM
Maar jullie weten toch dat "bewegende" klokken langzamer lopen, je rolt het touw dan toch ook langzamer af? Dat we tijdsverschillen kunnen meten bewijst dat je minder draad zou afleggen in dezelfde "periode".
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: oppenheimer on January 11, 2006, 11:15:08 AM
Ligt dit aan de klok of aan de tijd dat weet je niet. Ik zou eerder zeggen aan de klok, want de aarde gaat niet ineens langzamer om de zon draaien als jij in je ruimtevaartuig heel hard gaat. wat je wel kan hebben als je op de aarde met een snel voertuig rijdt/vliegt dat de tijd langzamer gaat door het tijdverschil van bepaalde plaatsen.
Is dat trouwens wettenschappelijk bewezen dat de klok in een ruimtevoertuig langzamer gaat?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: ekki on January 14, 2006, 08:35:09 PM
Gelukkig zijn er ook mensen die wel verder denken.
Dat doet me goed.  8)

Ben wel benieuwt of er meer mensen zijn die zich enigzins kunnen vinden in mijn theorie. Ook als je het er totaal mee oneens bent mag je dat natuurlijk zeggen. Ik kan mijn theorie alleen maar "bewijzen" als ik de fout kan ontdekken van de huidige theorie. Mijn inziens is dat gemakkelijk, als bij de lichtsnelheid de tijd stilstaat, dan kan er ook geen sprake zijn van beweging. Beweging is immers afstand per tijdseenheid. Als de tijd 0 is, dan is de beweging ook 0.

Wie heeft daar nog meer een mening over?

.
Tijd = gerelateerd aan het willekeurige individu (observator).
Dus voor dat wat gaat met c, staat de tijd NIET stil...
(slechts voor de observator)

MvG
ekki
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: ekki on January 14, 2006, 09:04:20 PM

1) Tijd en ruimte.

Een bal is een lege ruimte met een omhulsel. Wanneer de bal ouder wordt, en dat doet hij op het moment dat hij bestaat, dan wordt de ruimte in de bal vanzelfsprekend ook ouder.

Een bal is LUCHT met een omhulsel...
Ouder wordt ie omdat het heelal ouder wordt...

Quote from: rudeonline
Tijd en ruimte bestaan dus eigenlijk gelijktijdig. Nu is de vraag, zijn tijd en ruimte dan misschien dezelfde?
Ja !!!
(dat heet `ruimtetijd')


Quote from: rudeonline
De afstand vanaf de aarde tot aan de maan bestaat uiteindelijk alleen maar uit tijd welke je nodig hebt om op de maan te komen.
Neen !!!
Afstand bestaat uit AFSTAND (= m)
Tijd bestaat uit TIJD (= s)
Snelheid bestaat uit AFSTAND/TIJD (m/s)

Quote from: rudeonline
Zou je dus met de snelheid van het licht naar de maan vliegen dan zou je daar 1sec over doen en jij bent dan dus eigenlijk 1sec ouder.
Neen !!!
Reizen MET c = ONMOGELIJK !!!
(dus je doet er altijd LANGER over)
Als je reist met 99% van c, dan ben je MINDER ouder geworden dan 1 s !!!

Quote from: rudeonline
Nu duurt 1 omwenteling precies 24 uur en laat je t.o.v. de vaste klok 2 klokken tegen elkaars richting invliegen. Deze klokken bewegen precies met dezelfde snelheid en doen beide ook 24 uur over het afleggen van 40.000km. De klok die met de draairichting van de schijf beweegt legt in 24uur dan 40.000km af ten opzichte van de vaste klok plus de 40.000km die de vaste klok zelf aflegde. Wat totaal dus 80.000km is.
Neen !!!
Stilstaande klok maakt 1 omwenteling per 24h = 40.000km
Meedraaiende klok maakt 1 omwenteling in 24h = 40.000km (!!!)

Quote from: rudeonline
De andere klok legde 40.000km af ten opzichte van de vaste klok en legde 40.000km af min de afgelegde weg van de vaste klok. En heeft dan dus eigenlijk 0km afgelegd.
Tegendraaiende klok maakt 1 omwenteling in 24h = 40.000km (!!!)

Quote from: rudeonline
Dit is in tegenspraak met de relativiteitstheorie omdat deze juist bepaalt dat hoe meer kilometers je aflegt hoe langzamer de tijd gaat.
Neen !!!
Hoe groter je SNELHEID hoe `trager' je klok gaat...
(speelt pas echt, wanneer je nadert tot c)

Quote from: rudeonline
Bij de lichtsnelheid, waarbij je heel veel kilometers per seconde aflegt, zou jou tijd juist nagenoeg stil blijven staan.
Neen !!!
(slechts in de ogen van een observator)

Quote from: rudeonline
Daarbij vraag ik mij af wat een foton voor snelheid zou meten omdat er bij een foton na 300.000km nog helemaal geen tijd is verstreken.
Wel !!!
(nl 1 s)

Quote from: rudeonline
Wanneer er voor een foton een seconde voorbij zou zijn gegaan, dan had deze al oneindig veel kilometers afgelegd.
Neen !!!
(`slechts' 3 x 10E8 m)

Quote from: rudeonline
Wat weer zou betekenen dat de werkelijke lichtsnelheid veel hoger zou moeten zijn als dat wij denken te meten.
Neen !!!
(gewoon 3 x 10E8 m/s)

MvG
ekki[/color]
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: ekki on January 14, 2006, 09:18:42 PM
Iedere seconde rollen ze 1 meter touw af. Nu vertrekt er 1 met 80% van de lichtsnelheid naar een planeet 5 lichtjaar hier vandaan. Als hij terugkomt meten beide waarnemers de lengte van het touw op. Wie heeft het langste stuk touw in handen?

Zal niet zo veel verschillen...

Echter als de reiziger met v naderend tot c reist,
DAN is de Aardling misschien al overleden !!!
(twin paradox)

MvG
ekki

p.s: lengte = iets ANDERS dan ruimte !!!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: ekki on January 14, 2006, 09:43:17 PM
Het lijkt me voor een massa inderdaad heel simpel om de "lichtsnelheid" te halen. Aangezien massa's elkaar aantrekken en er in het heelal geen weerstand is, kan een massa in de ruimte makkelijk versnellen tot 300.000km/sec. Dat is  n.l ook de waarschijnlijke snelheid van de zwaartekracht.

ONMOGELIJK !!!

E=mc2

Om m te versnellen naar c
heb je immer meer E nodig...
Uiteindelijk ONEINDIG veel E...
(dus onmogelijk)

Quote from: rudeonline
Doordat er zwaartekracht bestaat zou je makkelijk kunnen concluderen dat afremmen energie kost, en niet het versnellen.
Denk maar aan een vallende appel. Hem stil laten hangen in de lucht kost meer energie als dat je hem gewoon naar beneden laat vallen.

Alle lichamen blijven in rust TOTDAT er een kracht op wordt uitgeoefend...
(aldus verandering kost altijd E)

Quote from: rudeonline
Zijn er mensen die zich enigzins een voorstelling kunnen maken bij het idee dat licht stilstaat en eigenlijk niets anders is als een spoor van afgelegde tijd?

Licht = (electromagnetische) straling = E
E is iets anders dan ruimtetijd...

MvG
ekki[/color]
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: energysus on January 26, 2006, 04:37:58 PM
wie zegt dat E=mc2 volledig waar is? Jah Einstein maar die was ook niet helemaal 100. mischien beperken we ons wel door alsmaar door te rekenen met formules die stammen uit de vorige eeuw. Ik bedoel c ligt ommenabij de 3.10^8m/s hoe hebben ze dat gemeten?? het is niet zo dat licht een bepaalde puls afgeeft wardoor wij dus de tijd kunnen berekenen die het erover doet om vn de zon de aarde te bereiken. hoe heeft Einstein dit aangetoont?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: droomert on February 19, 2006, 03:35:35 PM
ja sorry ekki, maar ik vind dat je gewoon alles klakeloos overneemt uit bestaande boeken/studies. Je probeert rudeonline te corrigeren met theorieen die nog niet eens feiten zijn. de relativiteits theorie is gewoon nog niet compleet (dus in mijn ogen nog geen feit!) als we niet weten WAT lichtsnelheid nou precies is.

rudeonline je hebt echt goede ideeen. Maar er zullen nog veel knappe koppen over moete denken ;D. En vooral testen en feiten vinden is belangrijk denk ik.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on February 19, 2006, 04:15:34 PM
Dank je, een steuntje in de rug kan ik wel gebruiken.   8)

Ik zou willen weten van jullie of er dingen in mijn theorie staan die jullie niet goed begrijpen of die ik nader zou moeten toelichten. Ik ga er zelf vanuit dat iedereen in staat moet zijn om mijn theorie te begrijpen. Mijn inziens moet het net zo makkelijk kunnen zijn om te begrijpen dat licht zelf niet beweegt als dat de aarde rond is. Ook dat was een feit wat niet in 1 dag werd aangenomen. Begrijpen jullie het principe met die 2 touwen, waarbioj ik stel dat een korter touw een kortere afgelegde weg is?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: loadrunnerste on February 27, 2006, 02:55:52 AM
licht is het snelste deeltje wat wij kennen, er zijn mischien nog vele kleinere en snellere deeltjes, maar die hebben geen invloed op onze"tastbare" materie.

Nu een leuk grapje: Antiematerie.

 -2 x -2 = 4 oftewel het rekenkundige dingetje  min x min = plus
dus dan zou E = -m-c2 ook kloppen???
Als een object sneller dan het licht gaat, dan gaat het niet door de tijd, maar door een demensie heen.
licht(snelheid) = 0
materie = 1
antimaterie = -1

dan zou lichtsnelheid dus een drempelwaarde zijn. omdat animaterie de tegengestelde eigenschappen heeft van materie, zou je bij sneller dan lichtsnelheid, anti-snelheid krijgen. dus kan je niet sneller.
 
Er ontstaat dan antimaterie op de plaats waar het object sneller gaat dan het licht
Er ontstaat dan ook materie op de plaats waar de antimaterie is
hierdoor krijg je een enorme energie vrij(licht?)
het object verdwijnt, -1 en +1 maken 0
lichtsnelheid = 0 

Men is in staat om met een deeltjesversneller enorme snelheden te halen, als dan twee materiedeeltjes allebij met halve lichtsnelheid botsen, er en tegenwerkende kracht  met lichtsnelheid. hier ontstaat antimaterie.

(dit is trouwens alleen maar een hersenspinsel van mij. als iemand leuke formules weet, die hier mee te maken hebben dan zie ik ze graag verschijnen.)

wijziging:

E= 0 (voor materie en antimaterie is er dezelfde energie)
materie = 1
antimaterie = -1
als deze beiden in aanraking met elkaar komen dan ontstaat er licht
licht krijgt dan de waarde 0
lichtsnelheid = 0
met antimaterie zou je dan ook antie snelheid hebben


Steven
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Lowland on March 05, 2006, 01:20:00 PM
Nou wat ik zo lees is Ekki toch wel de enige die dit onderwerp begrijpt (voor zover mogelijk).
Net als Newton gaat rude in de fout door tijd als iets absoluuts te zien in plaats van iets relatiefs. Er zijn twee postulaten waarop Einstein zijn theorie baseerde.
Als eerst moet je begrijpen dat snelheid relatief is, je beweegt altijd ten opzichte van een ander object. De maan draait om de aarde, de aarde om zon, de zon om het midden van de melkweg etc.
Vervolgens moet het begrip referentiekader duidelijk worden, iedere observator heeft zijn eigen referentiekader. In ieder referentiekader gelden dezelfde natuurwetten, dus vanuit ieder perspectief is de lichtsnelheid in alle richtingen 300.000 km/s. Dit is proefondervindelijk vastgesteld voordat einstein met zijn theorieen kwam.
Op basis van deze twee postulaten deed Einstein zijn beroemde gedachte experiment. Een trein schiet voorbij een observator met de helft van de lichtsnelheid (denk eraan beweging is relatief dus je kan net zo goed zeggen dat die observator langs de trein schiet met de helft van de lichtsnelheid. In de trein zijn twee spiegels boven elkaar opgesteld waartussen een lichtstraal heen en weer kaatst. Als de lichtstraal een keer naar boven en beneden gaat, beweegt de trein vooruit en vanuit het perspectief van de observator zal deze op en neer gaande beweging dus ^ deze vorm krijgen. Als je dit fenomeen echter vanuit de trein bekijkt is de vorm  echter een rechte lijn.
Hier komt de clue: de schuine lijn zijn langer dan de rechte lijn, terwijl de lichtsnelheid in beide gevallen 300.000 km/s is. Dat betekent dat als vanuit het perspectief van een observator binnen de trein de lichtstraal al een keer op en neer is geweest, de lichtstraal voor een observator buiten de trein nog niet op en neer is geweest. Dus vanuit de observator buiten de trein gezien verloopt de tijd binnen de trein langzamer!
Dit gedachteexperiment leidde overigens tot de formule die Zwanette en Miranda mee kwamen. (Goed werk dames)
Zeg niet dat een van de twee postulaten niet klopt. Dat de lichtsnelheid altijd 300.000 km/s is is vaak genoeg op de proef gesteld. Het andere postulaat dat beweging relatief is kan je gemakkelijk voor je zien door te denken aan een helemaal leeg heelal waarin alleen jij en ik rond zweven in in elkaar richting, hoe ga je vaststellen wie naar wie toebeweegt? Dit laatste snapte Newton zelfs al back in the days ;p


PS antimaterie is geen negatieve vorm van materie ofzo het heeft gewoon een positieve energie waarde. Nagenoeg het enige verschil ligt in de omgekeerde lading.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: loadrunnerste on March 06, 2006, 03:46:28 PM
dat laatste is inderdaad duidelijk, de snelheid van licht en dat voorbeeld met die trein klopt ook.

stel er is een ruimte waarin alleen twee objecten bestaan deze staan 6 meter uit elkaar. Als nu deze twee objecten tegelijkertijd naar elkaar toe bewegen. met b.v 3 mp/s dan zouden ze bijelkaar zijn in één seconde, omdat er geen ander punt is waarmee de snelheid is te vergelijken zou dus één object stil kunnen staan, deze zou dan 6 mp/s gaan

twee objecten staan 600.000 kilometer uit elkaar
als beide objecten met een snelheid van 300.000km/s naar elkaar toebewegen dan zijn ze in één seconde bijelkaar, omdat lichtsnelheid de maximale snelheid is, dan is het onmogelijk dat één van de objecten stilstaat.

Als ik dit zo bekijk, dan zouden twee objecten die op elkaar afkomen altijd dezelfde snelheid moeten hebben ten opzichte van elkaar.   alleen de massa, of de energie van de afzonderlijke objecten bepaalt bij botsing, of aanraking welke richting er wordt bepaald( een bowlingbal ketst tegen een knikker)
Je zou dus ook kunnen zeggen: ik meet dat een auto met 50 km/h langs mij rijdt, als de auto voorbij rijdt, dan verwijder ik me net zo snel van de auto, als de auto zich van mij verwijderd.

Nog een voorbeeld. in een lege ruimte bevinden zich een  electrisch aangedreven speelgoedautootje en een bal.  het autootje staat op de bal en begint te rijden. Hoe zou je kunnen bewijzen dat de auto zich over de bal beweegt, ipv dat de bal wordt bewogen door de auto?
In dit geval zouden de bal en het autootje zich  met gelijke snelheid bewegen. Een stip op de balen het autootje zouden zich dan ten opzichte van elkaar met gelijke snelheid bewegen.

ik weet niet de juiste symbolen voor deze formule
maar de legenda maakt t duidelijker.

Hierbij kan elk van beide objecten de waarde 0 hebben

snelheid ten opzichte van elkaar = sx
relatieve snelheid object 1 = sA
relatieve snelheid object 2 = sB
snelheid object = S


sx= sA+sB
 

         sx
S= ----------
          2


Steven
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Florian on May 10, 2006, 05:37:24 PM
Zaaaaaaaalig gevonden  :o

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on July 11, 2006, 07:57:43 PM
Beetje nieuw leven inblazen..

Since the mind and life institute is trying to explain more about science and spiritualism I would like to tell you my idea about consciousness. The thing is that men is looking in the wrong direction with A. Einsteins relativity theory. Not light itself is moving, we are moving true time and space with the speed of light. Light is only an energy leaving his source as a trail.

At the speed of light there is no time. So nothing can move.
From the point of view from a person each distance is a possibility into the future. While we travel true time we are able to see all options what the light is showing us.

To prove my idea I wrote the following text...

I can prove that the relativity theory of Einstein is wrong. The good point is that I can make this understandable for many people in a very simple way. The issue I try to prove with my idea is that our own consciousness is the absolute border of the universe. To prove this I have to prove that the speed of light is not 300.000km/sec but actually zero. I know that this sounds completely strange but read on and I will try to explain you in a short way how I think to prove this.

The first thing to know is that there is no time at light speed. How can something move if there is no time to move? Looking to the twin paradox a traveler true space leaves the earth and comes back and is only 1 second older. The person on Earth is than for example 2 years older.

If the traveler true space only became one second older, he never could make a longer trip than 300.000km. He had only 1sec to travel! The person on earth was traveling in the same "period" at least 30km/sec, because that is the speed of earth around the sun. Well, 2 years x 30km/sec is a lot more than 300.000km.

Off course I have to explain you a lot more than this, I just hope that I can open some eyes of the scientists working with this theory. If the theory is relative, you also should put it upside down. If light moves with 300.000km/sec one way, we are moving with the same speed the other way. Notice that we measure seconds, not the photon. You need time to move.

I would like to tell you a lot more about the way it is possible that we can "see" things if light is not moving, also this is not to difficult to understand. From the point of view from the individual all other positions are possibility's in the future. The person travels true time ( to tomorrow and so on..) while light leaves a trail into the past from the point of view where it comes from.

I hope that you understand my idea what I would like to show to the people. The idea of a multiversum is so a lot closer to mankind ( everyone is the middle of his own universe) ans consciousness is the border of the universe. We can chose our own future.

Misschien willen jullie deze discussie voortzetten op www.rudolfhendriques.forumup.nl ?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: dick van dijk on July 14, 2006, 10:18:22 AM
De lichtsnelheid is inderdaad wel gebonden aan een maximum, zoals trouwnes alles in de schepping een verzameling eindige dimensies heeft. De kernfout die echter gemaakt wordt ligt in het laatste theorema van Fermat 1637 met zijn derde machten , dat in absolute tegenstelling staat tot de bekende formule van Pythogoras met zijn tweede machten.
Dus de sprong van een  vlak naar de ruimte en daar hoort dus een wiskundige bewerking bij die altijd verdonkeremaand wordt.

Daarom wordt de Lorentz transformatie ook verkeerd  begrepen
en toegepast op  "lengte contractie" en dus ook "tijdverlenging" hetgeen natuurlijk beide onzin is. Lorentz transformatie heeft alleen betrekking op massa. Bovendien wordt steeds vergeten dat er twee soorten krachten zijn, namelijk krachten die vanaf het begin van de schepping werken, eeuwig, dus tijdloos en andere krachten die een "decison making unit" nodig hebben, zoals bij autorijden iemand besluit om gas te geven of te remmen.

Als die door elkaar gemengd worden krijg je dus de huidige chaos in de wetenschap. 

Al of niet "alléén maar VWO" mag overigens nooit een beletsel zijn om fundamentele vragen aan de orde te stellen en dat levert vaak meer inzicht op dan klakkeloos herkauwen van wat papagaaiende leermeesters ook nooit  begrepen hebben...
Ik ben zelf heel lang geleden -na zes jaar- uit Delft vrijgelaten en begin nu pas in te zien dat alleen westers weten onvoldoende is omdat er ook geloof bij hoort als het imaginaire deel. Immers mijn nieuwe natuurwet is de laatste ontwikkeling van de oude behoudswet van massa die sinds Einstein ontwikkeld is tot een wet van behoud van energie. Deze nieuwe wet luidt dan ook dat de som van (geloof +weten)  een constante is, tenminste als je je niet verder ontwikkelt:  wat je gelooft wéét  je niet en wat je weet hoef je niet langer te geloven.
Dus door tot weten te komen kan je een groot deel van het geloof als afgedaan ter zijde schuiven, reden waarom bijv. de kerken leeg lopen.

De beste manier om over lichtsnelheid na te denken is om helemaal opnieuw met niets te beginnen en bij alles je af te vragen of het wel aansluit bij wat je zelf eerder bent komne te weten.

Sterkte...
 Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on July 15, 2006, 03:03:50 PM
Bedankt voor uw reactie. Zou ik u mogen vragen om deze op mijn eigen forum te plaatsen. Ik tracht op www.rudolfhendriques.forumup.nl een discussie forum op gang te brengen welke uitsluitend over de lichtsnelheid gaat. Wat vindt u overigens van mijn idee? Ziet u er een mogelijkheid in of is dit ondenkbaar voor u?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on September 18, 2006, 08:31:59 PM
Morgen op de wereldomroep te horen...

http://www.wereldomroep.nl/gids/internet/luisterlive_nederlands

http://www.wereldomroep.nl/gids/radio/frequenties/frequentie_zoeken

Het programma wordt om 19.35 uur uitgezonden.


Ik dacht dat jullie dat wel zouden willen horen..
_________________
www.rudolfhendriques.forumup.nl
Bewustzijn is de grens van het universum...
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: SignX on January 08, 2007, 05:37:04 PM
@rudeonline

Voordat ik begin, ik heb je theorie maar een stukje gelezen en begreep 'm niet.

Toch heb ik een vraag waar ik zelf mee zit en misschien geeft jouw theorie hier wel een antwoord op (waarna ik het graag beter begrijp).

Ik ben zelf ook wel eens (even) met deze materie bezig geweest (niet jouw theorie, maar het zoeken naar een alomvattende theorie op het niveau van energie, licht, materie, zwaartekracht, etc), maar ik stuitte altijd op een probleem met tijd.

Er zijn (volgens mij) twee mogelijkheden om met tijd om te gaan die beide een fundamenteel probleem hebben:
- of er bestaat een absolute tijd die voortduurt en waar je geen vragen over stelt. Dit wil je natuurlijk niet aangezien je alles wilt verklaren.
- of er bestaat geen absolute tijd en daarmee zeg je dat de werkelijkheid (inclusief tijd) al helemaal geschreven is en dat het 'nu'-moment er alleen nog doorheen moet. Je krijgt dan problemen met het verklaren van dit 'nu'-moment dat wij ervaren. Aangezien de werkelijkheid (inclusief tijd) een statisch geheel is, kan er geen 'balkje' door de werkelijkheid lopen die het 'nu'-moment aangeeft.

Ik weet niet in welke categorie jouw theorie zit, maar ik ben benieuwd of jij hier rekening mee gehouden hebt en zoja, hoe jij het opgelost hebt.

Met vriendelijke groet,

SignX

p.s. Dit bericht is gericht aan rudeonline, maar anderen zijn natuurlijk vrij om te reageren.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on March 18, 2007, 09:16:26 AM
De lichtsnelheid is ook relatief net zoals de rest van het heelal.
Wij noemen iets absoluut als 1m = 1m is maat
Absolute waarden kennen we alleen maar van de aarde.
Dus als je buiten de atmosfeer van de aarde is alles relatief.
De absolute waarden van de aarde zijn gewoon relatief net als in de rest van het heelal.
Alleen omdat wij niets anders kennen noemen we ze absoluut.

De tijd kan men vertragen
Het licht kan men bijna doen stilstaan
Dit zijn allemaal bewijzen van de relatieviteit

Als je aan de lichtsnelheid gaat staat de tijd stil.
Maar aan de lichtsnelheid gaan is net zo onmogelijk als het absolute nulpunt bereiken.     
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Compact on March 28, 2007, 08:45:17 PM
Waar ik veel moeite mee heb...
Snelheid en verplaatsing is altijd ten opzichte van iets. En tijd is afhankelijk aan de snelheid, dus tijd is ook altijd ten opzichte van iets. Als je over een weg rijdt met 50 km/h dan ga je 50 km/h TEN OPZICHTE VAN de aarde. Maar wat nou als het heelal leeg is? Dan heb je geen 'ten opzichte van' meer, dus ook geen tijd en ruimte meer.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on March 28, 2007, 08:55:27 PM
Ja dat is nu eenmaal zo.
Als je niet t.o.v. iets doet werk je met relatieve maten.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on April 19, 2007, 06:49:04 PM
De lichtsnelheid is ook relatief net zoals de rest van het heelal.
Wij noemen iets absoluut als 1m = 1m is maat
Absolute waarden kennen we alleen maar van de aarde.
Dus als je buiten de atmosfeer van de aarde is alles relatief.
De absolute waarden van de aarde zijn gewoon relatief net als in de rest van het heelal.
Alleen omdat wij niets anders kennen noemen we ze absoluut.

De tijd kan men vertragen
Het licht kan men bijna doen stilstaan
Dit zijn allemaal bewijzen van de relatieviteit

Als je aan de lichtsnelheid gaat staat de tijd stil.
Maar aan de lichtsnelheid gaan is net zo onmogelijk als het absolute nulpunt bereiken.     

Wat kan er nog bewegen zonder tijd? Als de lichtsnelheid het nulpunt van tijd is, dan is dat ook het nulpunt van beweging.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 07, 2007, 07:03:52 PM
http://rudolfhendriques.volkskrantblog.nl/

M'n hele verhaal nog eens duidelijk samengevat...
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Brief_Case on August 01, 2007, 11:35:45 AM
Ik wil hier graag het onderwerp tijdmeting aan de orde brengen. En wel mbt de atoomklok, waarmee "bewezen" werd dat de lichtsnelheid constant is.
De eigenschappen van een atoomklok zijn rechtstreeks gevolg van de eigenschappen van hetgene dat ermee wordt gemeten, maw: ZOU de lichtsnelheid variabel zijn, DAN loopt de atoomklok OOK variabel, en wel in dezelfde mate!
Dus is de uitkomst altijd hetzelfde en concludeert men dat de lichtsnelheid constant is.

Wat een fundamentele fout is het dan ook om atoomklokken te gebruiken bij het vaststellen van de lichtsnelheid!!

Ik stel vast dat mechanische klokken, hoe onnauwkeurig ook, WEL geschikt zijn om aan te tonen of de lichtsnelheid constant is, afneemt of toeneemt.

Graag reacties op deze intrigerende stelling!


Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: merkator on August 01, 2007, 09:25:27 PM
maar is het 'mechanisme' van atoomdraaiingen etc. ook niet gebasseerd op een vorm van mechanica (welliswaar de quantum mechanica) maar toch.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on August 05, 2007, 02:48:34 PM
Elke tijdsmeting wordt gedaan middels een "constante" beweging in stukjes te delen. Tijd wordt afgemeten uit beweging, als de tijd stil staat is er ook geen beweging.
De enige constante die we kunnen meten is de lichtsnelheid. Oftwel, een seconde duurt altijd 300.000 lichtkilometers. Als je je eigen snelheid verandert duurt een seconde echter langer of korter.

In het universum leggen we geen kilometers af, we leggen verschillende tijden af. Een afstand moet je eigenlijk uitdrukken in een tijdsverschil.

Als de tijd tot stilstand komt bij de lichtsnelheid, dan bestaan er ook geen afstanden meer. Vanbdaar dat ik stel dat de lichtsnelheid het nulpunt is van tijd en ruimte. Licht is slechts een spoor wat achterblijft vanuit allerlei optionele plaatsen voor jouw eigen toekomst.

Door zelf een bepaalde richting op te reizen in de tijd bepaal je zelf of jouw toekomst straks op het strand is of in de achtertuin. We bepalen continue onze eigen toekomst door keuzes te maken, middels deze keuzes creeren we de toekomst.

http://rudolfhendriques.volkskrantblog.nl/
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on August 06, 2007, 05:25:00 PM
In een gebied waar niets verandert zou dan de tijd stil staan. (dat klinkt logisch)

toch kun je snelheid meten.
is afstand dan een afgeleide van tijdverschil?
waarom kunnen we dan toch afstanden meten?

Waarom kies jij afstand als niet bestaand?? Je kan dan ook stellen dat tijd niet bestaat of dat snelheid niet bestaat.

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on August 07, 2007, 03:14:10 PM
Een tijdsverschil betekend sowiezo dat er een beweging is.
Stel je kijkt naar een steen gedurende 10sec. Je kunt nu zeggen dat deze steen na 10 sec niet bewogen heeft. Dat is in iig wat we gewent zijn om te zeggen.


Als je nu heel exact zou "kijken" dan is er gedurende die 10sec eigenlijhk heel veel gebeurd. Behalve dan dat de aarde in die 10sec met miminaal 30km/sec rond de zon bewoog ( dus de steen bewoog ook) is de steen zelf ook 10sec ouder geworden. Dot ouder worden kun je dan afleiden uit het feit dat 10sec lang allerlei atomen en moleculen bewogen hebben. ( trilling)

Vergelijk de trilling van moleculen met het feit dat de aarde continue in beweging is en vervolgens is elke trilling terug te leiden naar een afgelegde weg.

Alleen als er geen frequentie is is er geen beweging. Dat kan echter alleen het geval zijn als de tijd stil staat.

Beetje te volgen?

( mag ik hier mijn beklag doen over het wetenschapsforum? Ik wordt en ben gebanned en mag daar nooit meer iets plaatsen onder de noemer theorieontwikkeling. De moderatie laat geen enkelle post van mij toe en wenst daar verder ook niet over te discuseren middels email of het klachtenforum. )

Dat wou ik ook even kwijt, want het frustreerd mij dat een stukje wetenschapsontwikkeling doelbewust wordt tegengehouden alleen maar omdat ik het niet eens ben met de heer A. Einstein.

GrtZ Rudolfhendriques   
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: bashanna on August 07, 2007, 10:29:37 PM
volgens jouw theorie staat dus in het absolute nulpunt de tijd stil.
Op zich logisch, want er verandert niets.
De snelheid is 0, dus één of beide grootheden (tijd en afstand) zijn daar ook 0

En op plaatsen waar zoveel massa is, dat er geen beweging meer plaats vindt, is de snelheid ook 0. (denk aan zwarte gaten)

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on August 08, 2007, 02:36:13 PM
Precies! Daarom denk ik dat de lichtsnelheid eigenlijk helemaal geen snelheid is. Het is juist het tegenovergestelde van een maximum snelheid. Het is eigenlijk het absolute nulpunt van tijd en beweging. Misschien vreemd om nu meteen de visualiseren, maar als we 4 of misschien wel 5 dimensionaal leren kijken is het helemaal niet zo vreemd.

Ik basal er van dat het wetenschapsforum hier niet over wenst te discuseren. Als iemand bij machte is mag hij natuurlijk mijn ideeen daar gewoon wel ter discussie stellen. Des te meer mensen hier over beginnen, des te groter is de kans op een redelijke discussie.

GrtZ Rudolfhendriques.

http://rudolfhendriques.volkskrantblog.nl/
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on August 21, 2007, 06:27:10 PM
Even een korte suggestie voor de heren wetenschappers..

Als de tijd achteruit gaat bij het overschreiden van de lichtsnelheid, gaat licht dan ook in z'n achteruit?

Hoe heet het moment waarop je van vooruit naar achteruit gaat?

Ik vindt die theoruie van Einstein maar een vreemde gedachtegang. Ik zou willen stellen dat niets trager gaat dan licht. Misschien moeiijk voor te stellen, maar wel een stuk logischer. Ik zou dan graag de mening willen horen van een neuroloog over de werking van de hersnenen, alles wat we zien bevindt zich immers tussen de oren. Zien wij de aarde als ronde vorm omdat onze hersenen zich geen andere vorm kunnen voorstellen?

Tot zover dan maar weer even..
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on August 21, 2007, 08:08:26 PM
aan de andere kant is gewoon aangetoond dat licht er zoveel seconden over doet om van A naar B te geraken.
Dat is ook de vertraging in o.a. glasvezelnetwerken etc.

dus dat licht een grote afstand kan afleggen in zeer korte tijd lijkt mij gewoon een feit.. ???
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on August 25, 2007, 01:38:30 PM
aan de andere kant is gewoon aangetoond dat licht er zoveel seconden over doet om van A naar B te geraken.
Dat is ook de vertraging in o.a. glasvezelnetwerken etc.

dus dat licht een grote afstand kan afleggen in zeer korte tijd lijkt mij gewoon een feit.. ???

Dat is nu juist het punt..

Licht doet er zelf 0,0 sec over. Wij tellen de secondes. En als er geen seconde voorbij gaat, hoe kan iets ( licht) dan een afstand afleggen?

Licht is een spoor, en sporen bewegen niet. Die blijven achter. Ihn dit geval blijft licht achter in de ruimte/tijd.

( dat is iig hoe ik erover denk..)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on March 17, 2008, 09:57:39 AM
De lichtsnelheid 0.
We kunnen erover dicusiëren maar we kunnen ook gewoon
met redelijke argumeten over de brug komen.

De lichtsnelheid is 300 000 km per seconde.
En er is niemand die een duidelijk argument kan geven waarom dat niet zo is!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on March 25, 2008, 10:04:04 PM
Dan zou je je even moeten inlezen in mijn theorie.. ik geen juist argumenten waarom dat wel zo zou kunnen zijn.. ;)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 11, 2008, 07:14:51 PM
Ik zal u enkele vragen stellen:

1) Indien jij zegt dat de lichtsnelheid nul is hoe komen fotonen dan vooruit?

2) Energie word massa, de rustmassa van een foton is nul dus om te blijven bestaan moet het aan de lichtsnelheid gaan namelijk 300 000km/s

3) Uit je beweringen blijkt dat je tijd als iets relatiefs ziet iets wat niet klopt.

4) Wat is tijd volgens jou?

Vooral met dat eerste heb je een struikelblok ik heb gepoogt het te verklaren vanuit jou theorie maar dat lukt simpelweg niet!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 12, 2008, 10:06:31 PM
Hallo, ik zal eerst even een link geven naar mijn weblog. Daar staan wat meer "update's" over mijn ideeen.

http://relativiteitstheorie.volkskrantblog.nl/


Een antwoord op je vragen zal ik hier ook proberen te geven.

1) Fotonen gaan niet vooruit zoals je in eerste instantie zou denken. Fotonen blijven "achter". Je zou dit het best kunnen vergelijken met het trekken van een spoor. Als je zelf met 100km/u rijdt dan zou je auto een spoor achter kunnen laten op de weg. Vanuit de auto zie je dat spoor met 100km/u toenemen, maar dat is natuurlijk gewoon je eigen snelheid.

Zo werkt dat ook met licht, licht blijft achter vanuit diversre plaatsen die t.o.v. jou plaatsen in de toekomst zijn. Een afstand tussen jou en een ander object vertegenwoordigt eigenlijk een stukje tijd. Je bepaald zelf in "hoeveel" tijd je een bepaalde afstand aflegt.

Het idee dat de ruimte om je heen 3 dimensionaal is is slechts schijn. Het zijn jouw hersenen die je een beeld geven van de omgeving. In 4 dimensionale zin bevindt alles zich op een plaats in de toekomst. Je zou dit op een tijdslijn kunnen plaatsen waarbij jij A bent ehn je omgeving B.


A  ------------    afstand/tijdslijn  --------------------- B

 Je beweegt zelf eigenlijk met 300.000kmn/sec over de tijdslijn. Een object wat stil staat t.o.v. jou beweegt met exact dezelfde snelheid over die lijn.

De afstand/tijdslijn zou je kunnen zien als een spoor van fotonen die je met je ogen opvangt.

Door naar een object toe te bewegen wordt het tijdsverschil tussen jou en het object kleiner.

Stel nu bijvoorbeeld A en B als 2 personen die beide in hun eigen "nu" bestaan.

A ( heden) -------------------- Afst/tijdslijn -------------B ( heden)


Door naar elkaar toe te bewegen wordt het tijdsverschil tussen jou en B kleiner. Door van elkaar weg te lopen wordt het tijdsverschil groter.


Als de lijn bijvoorbeeld 300.000km lang zou zijn, dan bestond er precies 1sec tijdsverschil tussen jou en B.

Wel ik hoop dat dit een beetje duidelijker is nu..


Verder is tijd zelf niet releatief, de snelheid van tijd is dat wel.

Een seconde duurt altijd 300.000 lichtkilometers. Als je je eigen snelheid verandert dan gaat je eigen tijd ongemerkt sneller of trager.


Bij het bereiken van de "lichtsnelheid" sta je eigenlijk absoluut stil in zowel tijd als ruimte.

GrtZ Rudolfhendriques
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 13, 2008, 08:03:10 PM
Wel ik zal simpel zeggen waarom je theorie wat wankel zal doen staan.

1) Indien wij ons op een foton zouden bevinden(dus aan de lichtsnelheid gaan hoe snel/traag die ook is) dan zou de tijd stilstaan.
MAAR indien wij dan ook (zoals je zegt) stil zouden staan op gebied van ruimte dan kan een foton die vanuit de zon 'vertrekt' ons nooit toch bereiken?

2) Als de snelheid van een foton nul is hoe komt het dan dat een foton bestaat?
Zijn rustmassa is namelijk 0!

Al vind ik wel dat je gedachtengang zeer goed is je conclusie is verkeerd.
Iets wat Einstein niet gedaan heeft en zodoende niet de verkeerde conclusies trok.
Accepteer nu gewoon dat de lichtsnelheid 300 000 km/sec is.

(een laatste bemerking zie eens niet alles al absoluut zoals de lijn die ja altijd poogt voor te stellen!)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sampelemoos on May 18, 2008, 01:09:32 PM
1 oke de tijd staat stil t.o.v. wat? ( als de tijd stil staat valt alles naar niets )

2 rustmassa is anders dan het stil vallen van iets. kijk maar naar het licht dat zich in water voortplant, deze is niet gelijk aan 300.000 km/sec.
Dus ook voor rustmassa geld t.o.v. wat?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 18, 2008, 04:06:24 PM
Eerst de antwoorden:

1) De tijd staat stil op een foton ten opzichte van hetgeen je ziet.
Dat wil zeggen dat indien je je met de lichsnelheid voortplant je niet ouder word ten opzichte van de mensen op de aarde.
Voor jou verstrijkt er dus geen tijd.

2) Wel de rustmassa van een foton is 0 gram. Het gewicht van een foton word bekomen omdat de snelheid zo hoog is en dus omgezet kan worden in gewicht. Als de lichtsnelheid voldoende vertraagt zoals in water, kan het foton ingevangen worden door een elektron.
De rustmassa van een foton is niets en dit kan ten opzichte van ieder ander object bekeken worden. Elektrovolt is namelijk een universele maat, die is niet afhangelijk van de gravitatie.

Nog eens om duidelijk te zijn de rustmassa(een punt waar een foton geen energie heeft) van een foton is NUL elektrovolt(deze eenheid is veel gebruikt in kernfysica je zou hem dus zeker moeten begrijpen)

Mijn vraag:

1) "Als de tijd stil staat valt alles naar niets "
Wilt u dit aub eens verduidelijken, voor mij is het niet bijster veelzeggend.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sampelemoos on May 18, 2008, 06:15:31 PM
De rustmassa (m0) is de massa van een deeltje dat zich in rust bevindt. Volgens de relativiteitstheorie is de momentane waarde van de massa afhankelijk van de snelheid; er is dus een massatoename bij toenemende snelheid. Dit effect is pas merk- of meetbaar wanneer de lichtsnelheid voldoende benaderd wordt. Er is steeds meer energie nodig om het deeltje te versnellen naarmate het de lichtsnelheid nadert.
De massa m bij een gegeven snelheid v en een rustmassa m0 is gelijk aan:

waarbij geldt:
mv is de massa bij de gegeven snelheid in kg
m0 is de rustmassa in kg
v is de gegeven snelheid in m / s
c is de lichtsnelheid van 299792458 m / s
γ is de Lorentz-factor

mv = m0/wortel"1-(v/c)kwadrad" = m0y

mv = 0/A = m0y  0/A geeft oneidig klein of groot of niets???????????


De tijd staatstil op een foton t.o.v. aarde?

snelheidlicht = 300.000 km/sec
omtreksnelheid van de aarde is 3,07 km/sec
Als de mens 1 jaar is, is de foton 3,07x364x24x60/300.000 = 5,364 min. oud


"Als de tijd stil staat valt alles naar niets "
op het moment dat de tijd stilstaat en de gebeurtenissen doorgaan (heelal)
zal op het moment dat de tijd inbeweging komt al deze gebeurtenissen direct zich manifesteren en er zal een mega chaostheorie onstaan.
De uitwerking is zoals gezegt de beste super mega bom die ooit in het heelal veroorzaakt is.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 20, 2008, 05:45:52 PM
Ten eerste klopt uw berekening niet, echt totaal niet!

Als je aan de lichtsnelheid gaat dan staat voor jou de tijd stil.
Dus ten opzichte van jezelf verouder je niet.


Dat laatste als de tijd stilstaat valt alles naar niets dat is een onmogelijk doem scenario dus dat kan niet.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sampelemoos on May 25, 2008, 12:00:50 AM
Als je niet veroudert betekend dat je organen niet functioneerd.
Dat zou de dood betekenen?

Ik denk dat dit niet de bedoeling is?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 25, 2008, 12:54:34 PM
Daarom is het fijn dat licht stilstaat en wij niet.. ;)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 25, 2008, 01:06:44 PM
Kom eens terug op het onderwerp en weerleg eens mijn argumenten want daar ben je nog altijd niet in geslaagd!

ALs lichtsnelheid 0 is, hoe komt licht van de zon dan bij ons terecht?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 25, 2008, 04:18:25 PM
Omdat wij samen met de zon door de tijd reizen.

In principe ligt de zon t.o.v. ons een klein beetje in de toekomst. Wij reizen eigenlijk achter de zon aan, en daarbij laat de zon een energiespoor achter wat wij op een later tijdstip waarnemen.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 25, 2008, 07:40:52 PM
Je theorie klopt niet ik heb me er nu een uur deftig mee beziggehouden en ik heb direct enkele fouten bemerkt!

1)Je stelt dat tijd en afstand gelijk zijn, maar je kunt een afstand(van A naar B) aan 100k/u afleggen of aan 200 k/u waarbij je bij het laatste geval er dus 2 keer zo snel zult zijn.
Wat als resultaat geeft dat je er minder tijd over doet, terwijl je zegt dat tijd en afstand dezelfde is. Zodoende moet je er wel altijd dezelfde tijd over doen om van A naar B te gaan.
Hetgeen je hierbij zegt dat je zelf kunt bepalen hoe snel je van A naar B gaat is een drogreden om de fout in je theorie te verdoezelen.

“Elke afstand vertegenwoordigt een stukje tijd waarbij jij zelf bepaald hoeveel tijd jij nodig hebt om deze afstand af te leggen”

Dit is wat je zegt, maar je kunt de hoeveelheid tijd laten variëren, dus moet je ook de afstand kunnen laten variëren.
Als we het voorbeeld van de supermarkt nemen. Zien we duidelijk dat je de afstand totaal niet kan laten veranderen!

2) Je zegje over het atoomklokken experiment is totaal onjuist.

"De klok welke met de draairichting van de aarde mee vloog liep voor op de vaste klok, en de klok welke tegen de draairichting van de aarde in werd gevlogen liep achter op de vaste klok"

Dit is wat je zegt, dit klopt nog compleet.
Je zegt echter dat de klok die tegen de draairichting van de aarde gaat 0 km afgelegd heeft dat klopt echter niet. Laten we de cirkel ontrollen in de richting van de daarzin, dan zien we dat de ene klok op de aarde naar links gaat en de klok die tegen de richting van die klok gaat naar rechts gaat. Wat de totale afstand dus op 80 000 km brengt en dus NIET op 0 km.
Wat dus impliceert dat de tijd dus trager loopt indien je meer km aflegt!

Dit zijn 2 elementen die je theorie geheel teniet doen!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 26, 2008, 09:43:46 AM
Als dit de enige tegenargumenten zijn, dan valt dat nog wel mee.

Ten eerste is de afstand tussen jou en de supermarkt variabel. Er is natuurlijk een kortste weg, dat zou een rechte lijn moeten zijn.

Ik zeg dat de tijd en nruimte tussen jou en de supermarkt variabel is.

Je kunt zelf kiezen hoe lang je over je tocht naar de supermarkt doet.
Stap je op de fiets, ga je wnadellen of misschien wel met de auto.

Er zijn meerdere routes om naar de supermarkt te gaan, je mag zelf kiezen voor welke route je kiest. En ook de tijdsduur die jij nodig hebt om daar te komen, ook dat kun je helemaal zelf bepalen.

Het eesrte argument vindt ik dan ook niet zo sterk;. ;)

Het tweede argument val ook op verschillende manieren uit te leggen. Hoe bepaal je wat de korste weg rond de aarde is als je niet weet wat de bewegingsrichting van de aarde is?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 26, 2008, 05:28:07 PM
Ten eerste leg je bij het eerste argument steeds dezelfde weg af maar in een verschillende afstand! Dus het is wel degelijk van belang. Je neemt dus geen andere weg.

VERKLAAR DIT MAAR EENS

Ten tweede om mijj argument te verduidelijken zal ik het volgende uitleggen:

 A = de atoomklok op de grond
 B = de satteliet met de atoomklok erin die boven A "zweeft" en dus de draairichting van de aarde volgt
 C = de satteliet met de atoomklok erin die dezelfde weg als B aflegt maar dan begint bij het einde van satteliet B, dus waar B links gaat gaat C rechts.

Als we een rondje die de aarde heeft afgelegd bekijken dan zien we dat B ten opzichte van A geen afstand afgelegd heeft.
Kijken we naar C dan heeft deze zijn eigen afstand afgelegd (40 000km) plus de afstand van B (40 000km).
Het is juist bij C dat de tijd wat achter loopt dus waar de tijd trager is gaan lopen.
Dus hoe meer afstand je aflegt hoe trager de tijd verloopt

Je theorietje heb ik nu met redelijke argumenten teniet gedaan. Geef het nu eens op je theorie is verkeerd punt. Je maakt gewoon een groot zootje van het relativiteitsprincipe!


Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sampelemoos on May 29, 2008, 01:17:46 AM
leuk geredeneerd.
andere redenatie.
a = warm
b= warmer
c= heet

nu jij.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 29, 2008, 07:42:12 PM
Met humor gaan we er niet geraken!

Rudeonline moet gewoon toegeven dat zijn theorie verkeerd is, ik heb namelijk al zijn aanwijzingen kunnen ontkrachten!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 29, 2008, 07:58:49 PM
Met humor misschien niet, maar wel met 3 klokken en een centimeter.

Meet voor iedere seconde die voorbij tikt 1cm. En ga dan eens kijken welke klok de meeste cm aflegd.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 29, 2008, 08:04:15 PM
Zeg ik ben geen labo eh!

Geef gewoon toe dat je verkeerd bent!
[admin break]

Je kan het puur hypothetisch niet meer halen en dan begin je met het rondstrooien van "proeven" die we moeten doen.
Dit gaat me hier wat te ver hoor.

En het is maar om te weten maar aflegd is met een "T", dit bewijst weer je onkunde! [admin break.. iedereen maatk wel eens spelvauten]

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 10, 2008, 02:18:05 PM
Ten eerste leg je bij het eerste argument steeds dezelfde weg af maar in een verschillende afstand! Dus het is wel degelijk van belang. Je neemt dus geen andere weg.

VERKLAAR DIT MAAR EENS

Ten tweede om mijj argument te verduidelijken zal ik het volgende uitleggen:

 A = de atoomklok op de grond
 B = de satteliet met de atoomklok erin die boven A "zweeft" en dus de draairichting van de aarde volgt
 C = de satteliet met de atoomklok erin die dezelfde weg als B aflegt maar dan begint bij het einde van satteliet B, dus waar B links gaat gaat C rechts.

Als we een rondje die de aarde heeft afgelegd bekijken dan zien we dat B ten opzichte van A geen afstand afgelegd heeft.
Kijken we naar C dan heeft deze zijn eigen afstand afgelegd (40 000km) plus de afstand van B (40 000km).
Het is juist bij C dat de tijd wat achter loopt dus waar de tijd trager is gaan lopen.
Dus hoe meer afstand je aflegt hoe trager de tijd verloopt

Je theorietje heb ik nu met redelijke argumenten teniet gedaan. Geef het nu eens op je theorie is verkeerd punt. Je maakt gewoon een groot zootje van het relativiteitsprincipe!
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/205718
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 10, 2008, 03:16:08 PM
Geef eens uitleg ipv een site!

Je bent gewoon iemand die zijn fouten niet kan toegeven en zodoende niet luistert naar mensen die je met redelijke argumenten willen doen inzien dat je verkeerd bent.

Een internetsite geven waarop je gewoon een theorietje hebt uitgeschreven is hier totaal naast de kwestie. Ik wil dat je verklaart waarom ik met mijn atoomklok experiment gelijk heb.
Wat ik wil zeggen is namelijk het volgende: hetgeen op die site staat is gewoon een toepassing van het relativiteitsprincipe, iets wat jij namelijk verkeerd interpreteert!

Hetgeen ook naast de site staat is het feit dat ik kan bewijzen dat je theorie mis is en dat je daar niet op schijnt te reageren.

[admin break]

Ik wil vriendelijk blijven maar je negeert gewoon hetgeen ik zeg!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 10, 2008, 04:49:45 PM
Geef eens uitleg ipv een site!

Je bent gewoon iemand die zijn fouten niet kan toegeven en zodoende niet luistert naar mensen die je met redelijke argumenten willen doen inzien dat je verkeerd bent.

Een internetsite geven waarop je gewoon een theorietje hebt uitgeschreven is hier totaal naast de kwestie. Ik wil dat je verklaart waarom ik met mijn atoomklok experiment gelijk heb.
Wat ik wil zeggen is namelijk het volgende: hetgeen op die site staat is gewoon een toepassing van het relativiteitsprincipe, iets wat jij namelijk verkeerd interpreteert!

Hetgeen ook naast de site staat is het feit dat ik kan bewijzen dat je theorie mis is en dat je daar niet op schijnt te reageren.

[admin break]

Ik wil vriendelijk blijven maar je negeert gewoon hetgeen ik zeg!

Matti,

Je hebt geen flauw benul van wat een deftig gesprek is. Ik negeer niet wat je zegt, ik geef je een link waar ik antwoord tracht te geven op jouw vragen.

Probeer eerst maar te begrijpen dat je een snelheid meet met een klok en een afgelegde weg.

Probeer daarna te begrijpen dat atoomklokken niet allemaal even snel lopen. Ook atoomklokken aan boord van satelieten moeten dagelijks worden bijgesteld.

Succes!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on June 10, 2008, 06:06:13 PM
Beste Menschen,

Gelieve deze discussie inhoudelijk en op een redelijk zakelijk niveau te voeren. Moddergooien is nergens goed voor.
Ik heb wat reacties aangepast omdat beledigingen niet passen binnen dergelijke discussies.

Dank  u  ;)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 10, 2008, 06:21:26 PM
Moderator ipv mensen die redelijke gesprekken op gang willen trekken waarin beide partijen argumenten aangeven en fouten toegeven te becommentarieëren
Zou je beter eens het gesprek nalezen en verstaan dat hij al mijn argumenten negeert.
Eerst zegt hij A, bewijs ik A als zijnde onjuist zegt hij B, bewijs ik dat als zijnde onjuist van verspringt hij maar wat.

Neoweb vond ik een goede site totdat ik doorkreeg dat met de mensen hier geen redelijk gesprek te voeren val(met sommigen dan toch).

Ik heb nog een laatste vraag: als je wetje toch zo goed is rudeonline waarom heb je hem dan nog nooit voorgelegd aan een professor?
Omdat die jou zou uitlachen in je gezicht daarom, ik probeer het nog deftig te houden maar indien je blijft met mij spotten en mijn argumenten blijft negeren kan ik daar natuurlijk niet veel aan doen!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 10, 2008, 06:26:48 PM
Ahja rudeonline wanneer zul jij eens inzien dat ik niets moet begrijpen!
Maar dat jij eindelijk eens moet inzien dat je wetje op niets trekt.
Relativiteitsprincipe zegt jou dat niets?

Maar om terug te komen op hetgeen ik een antwoord op wil!

A = de atoomklok op de grond
B = de satteliet met de atoomklok erin die boven A "zweeft" en dus de draairichting van de aarde volgt
C = de satteliet met de atoomklok erin die dezelfde weg als B aflegt maar dan begint bij het einde van satteliet B, dus waar B links gaat gaat C rechts. In de atoomklok loopt de tijd merkbaar trager.(ok jullie kunnen nu zeggen dat ik maar wat zever, maar zoek het op en je zult snel zien dat ik gelijk heb.)

Als we een rondje die de aarde heeft afgelegd bekijken dan zien we dat B ten opzichte van A geen afstand afgelegd heeft.
Kijken we naar C dan heeft deze zijn eigen afstand afgelegd (40 000km) plus de afstand van B (40 000km).
Het is juist bij C dat de tijd wat achter loopt dus waar de tijd trager is gaan lopen.

Dus hoe meer afstand je aflegt hoe trager de tijd verloopt!

Waarom zeg jij hier over net het tegenovergestelde?

Terwijl ik mijn rezultaten simpel uiteenleg ipv een onverstaanbare woordenreeks op de mensen los te laten.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 10, 2008, 11:36:27 PM
Quote
Dus hoe meer afstand je aflegt hoe trager de tijd verloopt!

Kijk, dit is dus de tegnstrijdigheid die ik aanvecht.

Begrijp je dat een seconde altijd 300.000 lichtkilomaters duurt. Dat wil zeggen dat er voor iedere 300.000km die we een foton zien afleggen, dat er voor ons dan telkens een seconde voorbij gaat?

En Matti, neem het allemaal niet al te persoonlijk. We voeren een discussie waarin we het niet met elkaar eens zijn. Dat is niet erg, dat is namelijk de reden waarom we discuseren.

Je kunt zeggen dat je mijn ideeen soms niet begrijpt, net zo min als dat ik de huidige bestaande ideeen niet begrijp. Mijn inziens is de relativiteitstheorie tegenstrijdig.

Klokken kunnen niet zowel voor als achter op elkaar lopen. Er is slechts 1 tijdsmeting mogelijk waarin 1 klok voorloopt op de ander.

Volgens de wetenschap kunnen 2 klokken zowel voor als achter op elkaar lopen. En dat is een vreemde conclusie.

GrtZ Ruud
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Digihans on June 11, 2008, 10:26:50 AM
Met de huidige relativiteitstheorie is het heelal niet volledig te verklaren.
Daarnaast heeft Einstein al aangegeven dat zijn theorie eigenlijk niet compleet en verre van compleet is.

Ik denk dat het daarom wel eens verstandig kan zijn om een andere theorie uit te diepen. (Hoe onzinnig die in het begin ook mag lijken)
Kom je uiteindelijk tot de conclusie dat die theorie (met aanpassingen) geen stand houdt, dan is dat nog geen schande.

Toen Newton zijn experimenten uitvoerde, had hij ook te maken met onzichtbare factoren, die z'n data corrupt maakten, waardoor hij uiteindelijk een foutieve of incomplete theorie heeft opgesteld! Pas eeuwen later kwam de relativiteitstheorie die ook verre van compleet is.

In de theorie die Ruud zitten wel een paar briljante gedachtenexperimenten, maar ook wat verkeerde aannames.

Stel dat verhaal van de aarde en de zon.
Ruud stelt dat de zon zich met 300.000 km/s verplaatst en dat wij er met dezelfde snelheid achteraan vliegen.
Wat wij dan zien zijn stilstaande fotonen, waar we zelf met 300.000 km/s langs/doorheen vliegen. Maar waarom hangen die fotonen daar? Die komen uit de zon! Dus hebben een bepaalde impuls en vector meegekregen, als ik buiten het pad/slipstream van de zon zou sturen, door een haakse bocht te nemen, zou ik volgens jouw theorie de zon niet meer kunnen zien?? omdat in dat pad geen fotonen zijn. Maar kijk ik dan opzij, dan zie ik nog steeds de fotonen uit diezelfde zon.
En stel we verwijderen wij ons met 300 km/s van de zon af, dan bewegen we ons dus eigenlijk met 600.000 km/s terug in de slipstream/staart van het pad dat de zon aflegt door de tijdruimte en gaan we stilstaande fotonen voorbij die we eerder al voorbij zijn gegaan. (het verleden)

Waar volgens mij jouw idee zit:
Stel je staat op de zon en vliegt met 300.000 km/s er van weg. Kijk je dan om je heen, dan zou je stilstaande fotonen zien. Je snelheid tegenover die deeltjes is dan 0. Dat klopt..
Maarrrrr....dat geldt slechts in 1 richting.
Tenopzichte van andere helemelichamen, die je tegemoet komen. vlieg je met 300.000 km/s tegen de stroom fotonen in en die vliegen al met 300.000 km/s je tegemoet, dus die zou je dan met 600.000 km/s voorbij zien vliegen.
En bekijk je het heelal als één ruimte, dan vlieg jij gewoon met 300.000 km/s van een vast punt af.

Verder heb ik je volkskrantblog gelezen, maar daar haal je ruimte en ruimtetijd doorelkaar.
En maak je een foutje om te veronderstellen dat je door een omweg te gebruiken meer of minder tijd aflegt, maar toch op hetzelfde moment ergens kan komen.

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 11, 2008, 09:35:21 PM
Hallo Digihans, bedankt voor je commentaar op mijn ideeen. Fijn om te horen dat je een aantal van mijn gedachte experimenten brilliant vindt. Ik wordt nogal eens voor "erg dom" uitgemaakt, en dan is het fijn om te horen dat er ook mensen zijn die mijn ideen redelijk kunnen volgen en daar ook mooie ideeen uit halen.

Ik heb zojuist een soort presentastie gemaakt om mijn idee nog eens duidelijker te maken. Die vindt je hier op mijn weblog,

 http://www.volkskrantblog.nl/bericht/205975


Ik begrijp dat het verwarrend is als ik het de ene keer over ruimte/tijd heb en deze 2 nog wel eens door elkaar haal.

Het punt is dat ik tracht aan te tonen dat deze 2 exact dezelfde zijn.
Tijd is een stukje afgelegde weg. Misschien dat bovenstaande presentatie daar iets aan toe kan voegen.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 11, 2008, 09:58:50 PM
Je zegt dat tijd een stukje afgelegde weg is, wel laten we dan weer het voorbeeld van de supermarkt nemen.

Als ik van punt A(mijn huis) naar B(de supermarkt) moet.
Dan kan ik daar 1 uur over doen ofwel 2 uur over doen, jou theorietje impliceert echter dat hierbij een andere afgelegde weg is dus dat het aantal kilometers varieert.
Omdat je er juist langer/korter over doet, ik neem echter telkens dezelfde afstand namelijk die in vogelvlucht.

Hoe verklaar jij echter met je theorie dat de afgelegde weg zogezegd anders is?
(kom deze keer niet aub niet af met internetadressen of flauwe experimenten, verklaar het gewoon!)


Nog een laatste woord: als je theorie zo geniaal is waarom heb je hem dan nog niet voorgelegd aan een of andere professor? ... het antwoord ligt voor de hand is het niet  ;D
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 11, 2008, 10:14:53 PM
Je zegt dat tijd een stukje afgelegde weg is, wel laten we dan weer het voorbeeld van de supermarkt nemen.

Als ik van punt A(mijn huis) naar B(de supermarkt) moet.
Dan kan ik daar 1 uur over doen ofwel 2 uur over doen, jou theorietje impliceert echter dat hierbij een andere afgelegde weg is dus dat het aantal kilometers varieert.
Omdat je er juist langer/korter over doet, ik neem echter telkens dezelfde afstand namelijk die in vogelvlucht.

Hoe verklaar jij echter met je theorie dat de afgelegde weg zogezegd anders is?
(kom deze keer niet aub niet af met internetadressen of flauwe experimenten, verklaar het gewoon!)


Nog een laatste woord: als je theorie zo geniaal is waarom heb je hem dan nog niet voorgelegd aan een of andere professor? ... het antwoord ligt voor de hand is het niet  ;D

Als je nou ook nog eens de draaing van de aarde 9 30km/sec) mee zou nemen in je verhaal, dan leg je dus een langere weg af naar de supermarkt als je er 2 uur over doet i.p.v. 1 uur.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 12, 2008, 05:32:18 PM
De draaiing van de aarde doet er niet toe!

Wel om de reden dat de aarde bij de eerste keer draait maar evengoed bij de tweede keer.
Geen goed argument een soort lap antwoord zou ik het noemen maar dat is het zelfs niet waard.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Harrie on June 13, 2008, 08:03:27 AM
De draaing van de aarde is één van de belangrijkste factoren is het begrip tijd en snelheid.
Feit dat een vuurtoren zijn licht in alle richtingen met gelijke snelheid doet voortbewegen ,bewijst dat lichtsnelheid niet afneemt,maar de lichtsterkte wel.
Obstakels als waterdamp,stof en vervelende in de weg lopende mensen zijn er de oorzaak van dat een bepaald deel van de golven gedempt worden.
Nou ja zelfs dat is niet zeker,het is dus weliswaar mogelijk dat de lichtsnelheid afneemt,maar dat is dan niet meetbaar,met onze bekrompen electronica.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 14, 2008, 12:37:21 PM
De draaiing van de aarde doet er niet toe!

Wel om de reden dat de aarde bij de eerste keer draait maar evengoed bij de tweede keer.
Geen goed argument een soort lap antwoord zou ik het noemen maar dat is het zelfs niet waard.Natuurlijk doet de draaing van de aarde er wel toe!

Begrijp je dan niet dat de aarde eigenlijk een enorm ruimteschip is welke door het universum BEWEEGT?

Als je je eigen snelheid wilt bepalen door het universum, dan moet je 3 referentiekaders nemen waarvan je in eerste instantie niet weet welke snelheden de onderlinge kaders hebben.


Als 2 waarnemers beide voor c exact dezelfde lichtsnelheid meten, dan is dat het perfecte referentiekader.


Ze kunnen dan d.m.v. het tijdsverschil wat ze bij elkaar waarnemen zelf zien wie het meest heeft bewogen,

Misschien moet je mijn animatie eens bekijken?

http://www.volkskrantblog.nl/bericht/205975

Of op youtube,

http://nl.youtube.com/watch?v=TWLmEwbYx24
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 14, 2008, 01:11:06 PM
De draaiing doet er niet toe omdat dit in beide gevallen dezelfde blijft!

Als ik van punt A(mijn huis) naar B(de supermarkt) moet.
Dan kan ik daar 1 uur over doen ofwel 2 uur over doen, jou theorietje impliceert echter dat hierbij een andere afgelegde weg is dus dat het aantal kilometers varieert.
Omdat je er juist langer/korter over doet, ik neem echter telkens dezelfde afstand namelijk die in vogelvlucht.

Hoe verklaar jij echter met je theorie dat de afgelegde weg zogezegd anders is?
(kom deze keer niet aub niet af met internetadressen of flauwe experimenten, verklaar het gewoon!)

(ik zal blijven hetzelfde zeggen tot je het verklaart hebt.)

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Benjamin23 on June 14, 2008, 02:03:01 PM
punt A en B liggen 100 meter uitelkaar.

Een persoon p1 gaat in 100 seconden van A naar B.
Iedere seconde legt p1 1 meter af.
Zijn snelheid is 1m/s

Stel dat punt A en B op een groter object X zouden gesitueerd zijn.
Dit object X vliegt door een ruimte met 10 m/s

Dan doet p1 er nog steeds 100 seconden over om van A naar B te geraken.

Echter.. het hele object X(waarop zich punt A, B en de persoon p1 bevinden) zijn ondertussen wel 1.000 m verder.
Persoon p heeft dus 1.100 meter afgelegd in 100 seconden. = 11 m/s

Op het moment dat p1 begint te lopen begint een andere persoon p2 ook te lopen, maar 2 keer zo snel. (dus 2/ms)
Echter loopt p2 niet in een rechte lijn van A naar B, maar eerst naar punt C op object X dat zich 100 meter van zowel punt A als B bevindt.

Persoon p2 legt dus 200 meter af op het object X in 100 seconden en ondertussen is het object X 1.000 meter verder en heeft persoon dus eigenlijk 1.200 meter afgelegd. = 12m/s

En dit geldt alleen als object X en persoon p1 en p2 dezelfde richting op bewegen.
Maar dat is als onmogelijk omdat je op een rechte lijn geen punt C kan vinden die zich evenver van punt A als punt B bevindt.

Of om het begrijpelijk te maken.

Ik start op maandag met een voetreis en leg 100 km af in 5 dagen
Jij start op maandag met een fiets en reist kriskras en legt 500 km af
Samen vliegen we met 300.000km/s door het heelal.
In 5 dagen hebben we in het hele heelal dezelfde afstand overbrugt. Maar op aarde heb jij 500 km afgelegd en ik 100.
En iemand die daar al woonde heeft 0km afgelegd.

Dus wat wil je nu duidelijk maken?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 14, 2008, 06:40:24 PM
Eum hoe zal ik het uitleggen...

Je hebt de gesprekshistorie niet gelezen naar ik vermoed.
Ik wil dat rudeonline het uitlegt hij zegt namelijk dat tijd en afstand dezelfde zijn.
Een van zijn belangrijkste aanwijzingen voor zijn theorie.
Verklaar dit dan maar eens:

Als ik van punt A(mijn huis) naar B(de supermarkt) moet.
Dan kan ik daar 1 uur over doen ofwel 2 uur over doen, jou theorietje impliceert echter dat hierbij een andere afgelegde weg is dus dat het aantal kilometers varieert.
Omdat je er juist langer/korter over doet, ik neem echter telkens dezelfde afstand namelijk die in vogelvlucht.

Verklaar maar.

Ahja de draaiing van de aarde is bijzaak omdat deze bij beide keren 1u/2u dezelfde blijft!

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 14, 2008, 11:27:27 PM
Bekijk m'n video's eens..

Misschien komt het antwoord dan...

http://nl.youtube.com/watch?v=sM5Vpy3yM7E
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 15, 2008, 08:29:19 AM
Die video trekt op niets als je het mij vraagt.
Ik zou liever een tekst zien die kun je tenminste 2 keer lezen en beter begrijpen.
Maarja natuurlijk kun je daarin ook sneller de fouten zien...

In mijn vorbeeld leg je altijd dezelfde afstand af dus ten opzichte van mekaar gezien een absolute afstand, want er zijn telkens dezelfde voorwaarden, enkel de snelheid verandert.
Leg nu eens eindelijk je argument uit in gewonen taal.
Ik wou dat we er op msn even over dissusiëerden, maar dat wil je niet omdat je wilt dat iedereen onze bedenkingen kan lezen.
Waarom geef je dan echter gewoon een internetadres?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 15, 2008, 11:36:00 AM
Die video trekt op niets als je het mij vraagt.
Ik zou liever een tekst zien die kun je tenminste 2 keer lezen en beter begrijpen.
Maarja natuurlijk kun je daarin ook sneller de fouten zien...

In mijn vorbeeld leg je altijd dezelfde afstand af dus ten opzichte van mekaar gezien een absolute afstand, want er zijn telkens dezelfde voorwaarden, enkel de snelheid verandert.
Leg nu eens eindelijk je argument uit in gewonen taal.
Ik wou dat we er op msn even over dissusiëerden, maar dat wil je niet omdat je wilt dat iedereen onze bedenkingen kan lezen.
Waarom geef je dan echter gewoon een internetadres?


Ik heb je gewoon mijn msn adres toegezonden. Ik zei echter dat ik de discussie liever openbaar zou willen voeren, man kan dan mijn en zowel jouw beperkingen lezen. Is daar wat mis mee?

Middels mijn animatie probeer ik te laten zien dat tijd een snelheid heeft. Voor iedere seconde leggen wij exact dezelfde afstand af door de ruimte/tijd.

Dat is niet een sneklheid t.o.v. een andere massa, dat is een snelheid t.o.v. een foton.
HEt hele idee is moeilijk te begrijpen omdat we fotonen alle kanten op zien bewegen, onze eigen bewinging is dan moeilijk voor te stellen.

Als je begint te denken in tijdsrichtingen, dan kun je je wel voorstellen dat wij ons altiojd richting de toekomst bewegen en dat licht t.o.v. ons eigenlijk achterblijft richting het verleden.

Als je een foton zou kunnen volgen, dan zou je je met 300.000km/sec van ons af bewegen. Ik zou kunnen zeggen dat jij dan met c beweegt.

Dat is echter een denkfout.

Ik wordt immers ouder terwijl jij stil blijft staan in de tijd.

Zonder tijd kun je niet bewegen.

Het is een heel simpel principe, het is echter moeilijk voor te stellen omdat we nooit geleerd hebben om in ruimte/tijd te deneken. Wij denken enkel in ruimte ( afstanden) en vergeten dat we de tijd ook mee moeten rekenen.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 15, 2008, 02:56:00 PM
Je zegt dat voor iedere seconde men dezelfde afstand aflegt.
Indien ik aan 10km/s beweeg leg ik 10km af.
Indien jij aan 1m/s beweegt leg je echter maar 1 meter af.

Je negeert mijn bedenkingen gewoon de hele tijd een antwoord geef je er nooit op.

Een vraag van mij aan jou: indien het belachelijke idee dat de lichtsnelheid 0m/s is hoe komt het dan dat we 300 000km/s meten. Leg dat maar eens uit.
Je kunt niet zeggen dat dat komt omdat wij vooruitgaan, want hoe snel je ook gaat, je blijft altijd 300 000km/s meten.

Dus hoe komt men dan aan het getal 300 000km/s ?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 15, 2008, 03:28:06 PM
Je zegt dat voor iedere seconde men dezelfde afstand aflegt.


Dus hoe komt men dan aan het getal 300 000km/s ?


Dat probeer ik hier dus te visualizeren...

 http://nl.youtube.com/watch?v=s5_LRPcFUCo
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 15, 2008, 04:07:23 PM
Eum wil je dat eens uitleggen!
Zoals altijd geen internetadressen maar uitleg!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 15, 2008, 04:13:41 PM
Eum wil je dat eens uitleggen!
Zoals altijd geen internetadressen maar uitleg!

Het is m'n eigen video, dus het is niet zomaar een linkdump. Oke?

Ik laat in die video zien dat tijd en ruimte gelijktijdig toenemen.

Je kunt stellen dat licht altijd met 300.000km/sec gaat, of dat een seconde altijd 300.000 lichtkilometers duurt.

Als je je snelheid veranderd, dan veranderd gelijktijdig de duur van een seconde.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 16, 2008, 07:08:31 PM
Ik vraag enkel waarom men dan aan het getal 300 000km/s en niet al de rest die je erbij zevert!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 20, 2008, 11:52:05 AM
Welke rest?


Ik probeer je te laten zien dat als men de lichtsnelheid meet, dat men eigenlijk zijn eigen snelheid meet..

Verder ook een positieve reactie vanuit Engeland..

 http://www.popastro.com/phpBB2/viewtopic.php?p=61013#61013
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 20, 2008, 05:27:18 PM
Wel hoe verklaar je dan dat ze ongeacht welke snelheid ze gaan, ze altijd 300 000km/s voor de lichtsnelheid meten?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 20, 2008, 05:28:54 PM
Wel hoe verklaar je dan dat ze ongeacht welke snelheid ze gaan, ze altijd 300 000km/s voor de lichtsnelheid meten?

Omdat we met een constante snelheid door de tijd reizen..
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 20, 2008, 05:31:23 PM
Dat klopt niet.
Wat als we onze snelheid veranderen van 10m/s naar 500m/s.
Dan blijven we 300 000km/s meten terwijl je theorie zegt dat je bij het laatste geval sneller door de tijd reist.


(een goede raad: ga met je gedachtengang naar een prof sterrenkunde die zal je het wel kunnen uitleggen waarom je nu precies verkeerd bent. Oftewel ben je gewoon te eigenwijs om je ongelijk toe te geven)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 20, 2008, 05:36:45 PM
Dat klopt niet.
Wat als we onze snelheid veranderen van 10m/s naar 500m/s.
Dan blijven we 300 000km/s meten terwijl je theorie zegt dat je bij het laatste geval sneller door de tijd reist.


(een goede raad: ga met je gedachtengang naar een prof sterrenkunde die zal je het wel kunnen uitleggen waarom je nu precies verkeerd bent. Oftewel ben je gewoon te eigenwijs om je ongelijk toe te geven)


De persoon die het met mij eens is is een natuurkundige..
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: matti on June 20, 2008, 05:38:30 PM
hahaha dat zeg jij!

Daarom dat je theorietje nog geen wereldnieuws is (haha)

Je zegt gewoon iets waar je dan zogezegd bewijzen van geeft, ik toon aan dat je bewijzen verkeerd zijn maar doe je daar wat mee?
Ho maar!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 20, 2008, 09:27:04 PM
hahaha dat zeg jij!

Daarom dat je theorietje nog geen wereldnieuws is (haha)

Je zegt gewoon iets waar je dan zogezegd bewijzen van geeft, ik toon aan dat je bewijzen verkeerd zijn maar doe je daar wat mee?
Ho maar!

Ik vertel je toch waarom men wel een lichtsnelheid meet, maar waarom deze eigenlijk geen snelheid is?

Het gelach van je laat zien hoe jong je bent..
Het wereldnieuws is onderweg, je moet soms echter een beetje gedult hebben.

Er is nu in India een andere wetenschapper mijn ideeen ook aan het overdenken, de reactie's zijn tot nu toe positief.

Ow ja.. dat zijn mensen die al meer dan 20 jaar met natuurkunde bezig zijn, misschien legt dat wat gewicht in de schaal?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sparky on June 20, 2008, 11:49:36 PM
even kort samenvattend.

hoe sneller je gaat, des te trager verloopt tijd? Dus hoe langzamer je gaat, de te sneller verloopt tijd?
Hoe meet JIJ tijd dan?

We hebben tijd er bij bedacht:

x=v.t

300.000 km afleggen in 1 sec:
300.000 = 300.000 . 1

In die vergelijking maakt het allemaal niet zoveel uit of je legt 1 km af in 300.000 sec
of je legt 0,000000000001 in heeel veeel seconden

Maar we kunnen bepaalde dingen gewoon meten.
1 meter is 1 meter.
1 seconde is 1 seconde.
1m/s is 1m/s

in die formule heb je:
afstand = afstand/tijd keer tijd
tijd kun je in die formule ook weglaten, maar dan krijg je afstand = afstand.
Dus ook al ga je sneller en heb je daar minder tijd voor nodig x blijft x, afstand blijft afstand.

een meter blijft een meter

E = mc2

E = Energie
m = massa
c = lichtsnelheid

Energie wordt uitgedrukt in Joule
1 joule = 1 N·m = 1 kg·m2·s-2 = 1 W·s
Oftewel de energie die nodig is om 1 kg over 1 meter te verplaatsen.

binnenin deze formule zit alweer massa

dus
kg·m2·s-2 = m . c2

c is lichtsnelheid uitgedrukt in m/s

dus kg.m2.s-2 = kg.m.s2

wat hier eigenlijk staat is:
kg = kg
m = m
s = s
v = v
c = c

of een klein beetje massa met zeer hoge snelheid is veel energie

en dan kom je weer uit bij x = v.t
voor een object dat langzaam gaat of snel gaat, verandert de tijd niet, en de afstand niet!
voor een object dat snel gaat, verandert de tijd niet en de afstand niet!

Het enige wat tijd of afstand kan vervormen is massa.

Als 2 bollen 10 meter uitelkaar staan, trekken ze elkaar aan.
Als 2 bollen 20 meter uitelkaar staan, trekken ze elkaar ook aan, maar duurt het langer voordat ze elkaar raken

En hoe zou jij jouw formule dan vorm willen geven?

c = afstand/tijd
dus als jij beweert dat c = 0
dan heb je een aantal mogelijkheden

uitgaande van v = x/t (snelheid = afstand / tijd)
c = 0/tijd (c is dan 0) (iets dat met de lichtsnelheid vliegt, kan in 0 seconde geen afstand afleggen!)
of c = afstand/tonbekend (er is geen getal voor t, dat kan voldoen om c nul te maken)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 22, 2008, 01:19:40 PM
Hey Sparky...


Kan ik uit jouw vergelijking nu wel of niet halen dat licht geen snelheid heeft?


Als enige aanmerking zou ik willen zeggen dat je met een verkeerde veronderstelling begint..

Quote
hoe sneller je gaat, des te trager verloopt tijd? Dus hoe langzamer je gaat, de te sneller verloopt tijd?
Hoe meet JIJ tijd dan?Ik vermoed juist dat hoe sneller je gaat, des te sneller gaat de tijd.

De lichtsnelheid is de constante van tijd. Foton kunnen zelf niet in de tijd reizen en blijven achter in verleden tijd


Ik heb nu een Engelse wetenschapper gevonden die de taal van wetenschap beter spreekt dan ik, hij is het volledig met mij eens dat licht geen snelheid heeft.

Dit verklaard ook waarom licht geen accereratiesnelheid heeft. En dat is toch iets waar de wetenschap geen antwoord oop heeft en ik wel..
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on June 22, 2008, 05:02:25 PM
Quote
Ik vermoed juist dat hoe sneller je gaat, des te sneller gaat de tijd.

Hoe loopt dit verband? als ik 2 keer zo hard loop? wordt ik dan 2 keer zo snel ouder?

En waarom zou licht geen snelheid hebben. Dat kun je gewoon meten.

Als ik een lamp aan doe en deze met spiegels 300.000 km laat afleggen, zie ik het licht pas na 1 seconde aankomen.

Een geluidsgolf doet er door de lucht 300 seconden over. In weze werken beide processen met hetzelfde principe.

Dat licht altijd met 300.000 km/seconde ontstaat is net zoiets als water dat precies op 0 graden bevriest.

Dat zijn gewoon de basic eigenschappen van bepaalde dingen. Er is wel een verschil tussen geluid en licht bij bijvoorbeeld vaccuum. Want in vaccuum kan geluid zich niet voortplanten.
Maar licht is in die zin niet uniek, want zwaartekracht en straling kunnen wel weer door het luchtledige.

Dat licht bij het ontstaan direct 300.000 km/s vliegt kan ook liggen aan de manier waarop een foton uit een atoom wordt losgemaakt. Wellicht draait dat foton al z'n rondjes op die snelheid en hoeft het alleen maar geblokkeerd te worden, waardoor het uit het atoom botst.

Electriciteit is heel iets anders dan licht (denken we) en werkt ook met 300.000 km/s.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sparky on June 22, 2008, 06:45:26 PM
Volgens jouw theorie geldt het volgende:
Iets dat heel snel gaat en waarbij de tijd trager zou gaan lopen

Algemeen aagenomen wordt: snelheid is afstand gedeeld door tijd.  (v = x/t)

In die vergelijking zou tijd (t) volgens jouw theorie dus groter worden naar mate v ook groter wordt. Als je afstand deelt door een groter getal, wordt de snelheid automatisch minder. De enige manier om dat op te lossen is om x groter te maken.

Maar dan veranderen alle 3 de variabelen op dezelfde manier en blijft de snelheid gewoon hetzelfde.
Neem bijvoorbeeld

v = x/t
3 = 10/5

Volgens jouw wordt t groter (tijd trager) als je sneller gaat.
dus
6 = 10 / 10
(dat klopt niet) 6 is namelijk niet hetzelfde als 1

Een manier om het kloppend te maken is de snelheid te verlagen naar 1
1 = 10/10 , maar als je de snelheid verlaagt, loopt de tijd niet trager, en moet je dus weer een kleiner getal in vullen voor t. Dus 1 = 10/2 (klopt ook niet)

Dus snelheid en tijd zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat je niet kan stellen dat snellere objecten trager gaan, want dan spreekt die formule zich zelf tegen.
Dan zou de snelheid automatisch ook lager zijn, want snelheid is gerelateerd aan diezelfde tijd!
Op die manier zou alles met dezelfde snelheid bewegen en dat doet het niet.

Tenzij!!!! ja ja .. tenzij!!
Tenzij je doelt op relativiteit.
Een klok die mee zou reizen op ruimteschip dat bijna de lichtsnelheid heeft zou BIJNA stil blijven staan. Dat wisten de wetenschapper al.
(zie deze applet)
http://www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/tijdvertraging.htm

Maar een toeschouwer buiten het ruimteschip, zou gewoon de tijd tussen vertrek en aankomst meten.

Voor een foton zou de tijd dus stil kunnen staan. Een foton is ook eigenlijk niets en het heeft geen massa.
Dus dan kom je eigenlijk op een hele andere vraag. "Wat is licht?"

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sparky on June 22, 2008, 06:50:21 PM
Hier nog een plaatje die de werking van relativiteit uitlegt. Het gaat over bliksem die inslaat op een snelrijdende trein.

Een persoon A (groen) buiten de trein en een persoon B (roze) op een plattewagon in het midden van de trein.

De bliksem slaat gelijktijdig in op de voor en achterkant van de trein.
Voor peroon A lijkt dat ook zo te gelden. Het licht van de bliksem inslagen komt allebei op hetzelfde moment aan bij persoon A.

Voor persoon B komt het licht van de bliksem aan de voorkant eerder dan het licht van de achterkant.
Persoon B zal daarom zeggen dat de bliksem eerst aan de voorkant en daarna aan de achterkant insloeg.
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 22, 2008, 07:02:18 PM
Volgens jouw theorie geldt het volgende:
Iets dat heel snel gaat en waarbij de tijd trager zou gaan lopen

Algemeen aagenomen wordt: snelheid is afstand gedeeld door tijd.  (v = x/t)

In die vergelijking zou tijd (t) volgens jouw theorie dus groter worden naar mate v ook groter wordt. Als je afstand deelt door een groter getal, wordt de snelheid automatisch minder. De enige manier om dat op te lossen is om x groter te maken.

Maar dan veranderen alle 3 de variabelen op dezelfde manier en blijft de snelheid gewoon hetzelfde.
Neem bijvoorbeeld

v = x/t
3 = 10/5

Volgens jouw wordt t groter (tijd trager) als je sneller gaat.
dus
6 = 10 / 10
(dat klopt niet) 6 is namelijk niet hetzelfde als 1

Een manier om het kloppend te maken is de snelheid te verlagen naar 1
1 = 10/10 , maar als je de snelheid verlaagt, loopt de tijd niet trager, en moet je dus weer een kleiner getal in vullen voor t. Dus 1 = 10/2 (klopt ook niet)

Dus snelheid en tijd zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat je niet kan stellen dat snellere objecten trager gaan, want dan spreekt die formule zich zelf tegen.
Dan zou de snelheid automatisch ook lager zijn, want snelheid is gerelateerd aan diezelfde tijd!
Op die manier zou alles met dezelfde snelheid bewegen en dat doet het niet.

Tenzij!!!! ja ja .. tenzij!!
Tenzij je doelt op relativiteit.
Een klok die mee zou reizen op ruimteschip dat bijna de lichtsnelheid heeft zou BIJNA stil blijven staan. Dat wisten de wetenschapper al.
(zie deze applet)
http://www.xs4all.nl/~wjsn/tekst/tijdvertraging.htm

Maar een toeschouwer buiten het ruimteschip, zou gewoon de tijd tussen vertrek en aankomst meten.

Voor een foton zou de tijd dus stil kunnen staan. Een foton is ook eigenlijk niets en het heeft geen massa.
Dus dan kom je eigenlijk op een hele andere vraag. "Wat is licht?"
Er gaat iets mis in je beredenering.

Als je sneller gaat, dan gaat de tijd ook sneller.
Als je trager gaat, dan gaat de tijd trager.


Bij het naderen van de lichtsnelheid gaat jouw tijd heel traag en meet je eigenlijk ook een tragere snelheid.

En dat de duur van een seconde altijd gelijk is de "lichtsnelheid", dat tracht ik hier te laten zien.

http://nl.youtube.com/watch?v=pUPMwOR_iQ0&feature=related

Voor iedere seconde gaat er 300.000km/sec ruimte tijd voorbij.

De lichtsnelheid is eigenlijk de conssnte van tijd.

Wij reizen in de tijd, licht kan dat niet en blijft achter in de verleden ruimte/tijd.

 
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 25, 2008, 05:59:55 PM
(http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/06/25/1214407368-350.jpg) (http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/761471.html)


Hierin stelt het laken de ruimte/tijd voo'.

Dit is slechts een 2 dimensionaal vlak.


(http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/06/25/1214406106-360.jpg) (http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/761425.html)

In dit model introduceer ik ook de tijd.

Ieder frame kun je zien als dat 2 dimensionale laken.

Voor iedere seconde nemen de ruimte en tijdsframe's toe in alle richtingen tegelijk.

De massa kan echter door reizen naar de 4e dimensie. Licht kan dat niet, en kan hierdoor enkel maar achterblijven in zijn eigen frame.


Iets duidelijker zo?

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 27, 2008, 05:02:05 PM
In het Juli/Augustus nummer van het blad "Speigelbeeld" staat een eerste publicatie van mij..
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on July 02, 2008, 12:13:57 AM
Misschien dat deze animatie duidelijk is?

http://nl.youtube.com/watch?v=6Kff8EBJ3Qo (http://nl.youtube.com/watch?v=6Kff8EBJ3Qo)
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Pascal on July 03, 2008, 02:10:11 PM
Zo... komen we nu werkelijk bij de omgekeerde wereld uit?

Laat mij het daarom omdraaien vanuit een andere kant gezien om misschien in het midden uit te komen.... want daar ligt de waarheid.

Energie wordt in ons deel van het universum opgewekt door verbranding van materie om de voortdurende ''teruggang'' of verval van materie, waar deze zelfde energie vandaan kwam (de BigBang) tegen te gaan.

Licht ''ont''staat'' door verbranding van materie (metabolisme). Bij meer snelheid (dus meer energie) gaat tijd langzamer omdat het deze teruggang naar het andere deel van het universum tegenhoud.

Licht staat dus niet stil maar is het uiterste van de mogelijke snelheid of energië die teruggang tegengaat.

Het zwartegat is ''stilstand'' en bestaat uit gefuseerde ''uitgebrande'' materie.

Het is als een cirkel waar het licht de overgang betekent naar het zwartegat. De twee uiterste (stilstand en lichtsnelheid) liggen dan ook tegen elkaar aan.

De sterretjes begonnen dus pas te branden en werden pas gevormd toen de teruggang (fusie) de overhand kreeg op dit uitdijende deel van het universum.
Toen begon de evolutie van alles. Hiervoor was alles licht in dit deel van het universum vanuit de Bigbang van het zwartegat.

De sterren stralen dus licht (fissie) uit door fusie wat hen tegelijkertijd voor zover ze de materie kunnen verbanden hier in dit deel van het universum houd en ze langer laat draaien om de kern.
(zwartegat)

Licht onstaat dus door gedeeltelijke stilstand (fusie) hier en blijft daarmee weg van de stilstand in het andere deel van het universum. Dat is de enige reden dat de tijd minder snel verstrijkt als iets de lichtsnelheid heeft.

In alles zitten altijd twee kanten en alles werkt beide kanten op omdat alles een geheel of het heelal betrefd. Het één komt uit het ander voort.... het is de voortdurende oneindige levensdans.

Is dit deel van het universum uiteindelijk ''opgebrand'' dan wordt daardoor het andere deel (zwartegat) verlicht enz. enz.

Hebben beide delen (ons uitdijende deel en het zwartegat) straks gelijke massa dan heb je een bigbang. Dan zijn er gelijke polen en die stoten elkaar af. Dan draait alles zich om.

De mens zelf creeerd straks een bigbang op aarde door ''kernenergie'' waardoor wij allen verlicht worden. (van leiden en lijden...haha)
Het zelfde zie je terug bij een elektron die naar een lager energie niveau valt en dan licht uitzend.
Dit licht reist dus eigenlijk weg van de teruggang en verlicht daarmee iets anders.

Als je het begrijpt zou je dus kunnen stellen dat wij zelf al in het zwartegat leven om uiteindelijk verlicht te worden. Maar daar zijn vele sprookjes over verteld en helaas vaak ver''keerd'' (omgedraaid) geïnterpeteerd.

Als je het dan nog eens anders bekijkt en je begrijpt dat eerst de sterren zijn ontstaan om licht uit te zenden en deze sterren planeten voort brachten en planeten ons leven en de mens uiteindelijk het vuur vond en later kernenergie (daarom lucifer genoemd) dan kan je misschien begrijpen dat wijzelf de laatste zijn in het hele evolutie proces om terugval tegen te gaan door energie uit materie op te wekken.

Leggen wij straks het loodje en de aarde zend ons gemaakte licht uit ( kernoorlog) dan valt hij uiteindelijk terug op de zon. Dan zijn de uiterste (wij) vechtend voor overleven door de steeds verdere verzwakking (energie afname) heen gegaan en begint in het andere deel van het universum de cyclus opnieuw.

Wijkt hier en daar misschien een beetje af van het onderwerp maar....

Beide kanten zijn dus waar wat betreft de lichtsnelheid en tijd..... Ga je vooruit dan ga je tegelijkertijd achteruit. Maar absoluut 0 is het nooit.

It all begins where it ends!

 
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Pascal on July 03, 2008, 04:15:27 PM
Nog even een bericht op je theorie Rudeonline....

Ik kan hem trouwens goed begrijpen en vind het uiterst mooi gevonden.

Maar zoals ik al stelde zijn beide kanten waar. Dat wij als mens dit niet kunnen begrijpen komt gewoon omdat wij onderdeel zijn van het geheel en wij dus in dat geheel een bepaald punt innemen en vandaaruit de dingen proberen te verklaren.

Het geheel is er namelijk altijd en wat ''daarin'' hier niet is is ergens anders wel zo.
Dit alles komt gewoon omdat alles in het geheel altijd in beweging is voor het behoud van het geheel.

Einstein noemde zijn theorie niet voor niets relatief.... Het gekke is dat toen hij het eenmaal gezien had dat de volledigheid niet te verklaren valt met woorden en berekeningen hij zich zeker heel klein moet hebben gevoeld en daardoor erg veranderde.

Mensen denken nu eenmaal in beelden en beelden staan stil, het geheel valt niet in een beeld te vangen.
Dat is de oneindigheid van ons denken wat een illusie zal blijken te zijn.

Het is wat het is, meer niet.
 
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on July 28, 2008, 01:36:19 PM
Nog even een bericht op je theorie Rudeonline....

Ik kan hem trouwens goed begrijpen en vind het uiterst mooi gevonden.

Maar zoals ik al stelde zijn beide kanten waar. Dat wij als mens dit niet kunnen begrijpen komt gewoon omdat wij onderdeel zijn van het geheel en wij dus in dat geheel een bepaald punt innemen en vandaaruit de dingen proberen te verklaren.

Het geheel is er namelijk altijd en wat ''daarin'' hier niet is is ergens anders wel zo.
Dit alles komt gewoon omdat alles in het geheel altijd in beweging is voor het behoud van het geheel.

Einstein noemde zijn theorie niet voor niets relatief.... Het gekke is dat toen hij het eenmaal gezien had dat de volledigheid niet te verklaren valt met woorden en berekeningen hij zich zeker heel klein moet hebben gevoeld en daardoor erg veranderde.

Mensen denken nu eenmaal in beelden en beelden staan stil, het geheel valt niet in een beeld te vangen.
Dat is de oneindigheid van ons denken wat een illusie zal blijken te zijn.

Het is wat het is, meer niet.
 


Hallo Pacal, ik ben blij dat je mijn theorie helemaal begrijpt. Heb je mijn animatie op youtube al eens bekeken?

Hij staat hier..

http://nl.youtube.com/watch?v=6Kff8EBJ3Qo

Ik had intussen natuurlijkj ook gehoopt op een aantal reacties vasn andere forumleden hier, zoals b.v. Sparky en Matti, ik zou graag hun reacties op jouw en natuurlijk mijn eigen visie willen weten?
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sparky on July 29, 2008, 10:51:21 AM
Zoals ik al zei, als je kijkt naar relativiteit zijn er situaties waarin je theorie klopt.
Maar die theorie bestond eigenlijk al en brengt wezenlijks niets nieuws. Het is wel een andere manier van benaderen en daaruit blijkt dus dat die theorie van Einstein nog steeds stand houdt.

Maar onthoud wel dat de relativiteitstheorie relatief is.. (dat klinkt vreemder dan het is)
Relativiteit houdt in dat 1 ogenschijnlijke gebeurtenis, meerdere oorzaken/gevolgen lijkt te hebben, als je vanuit meerdere referentiekaders kijkt.
Als je het heelal bekijkt als een groot grid (referentiekader), dan bewegen fotonen gewoon met de snelheid van het licht.
Als je 1 individuele foton als referentiekader gebruikt, dan staat die natuurlijk stil en beweegt het hele heelal rondom dit foton.
Maar pak je 2 fotonen die elk een andere kant opvliegen, dan is het raar om te veronderstellen dat het heelal op hetzelfde moment in 2 richtingen vliegt. Dan pak je eigenlijk dus een verkeerd referentiekader.

En aangezien een foton onderdeel is van een groter geheel, denk ik dat we een foton niet als referentiekader moeten nemen.
Het is toch te bizar voor woorden dat ieder deeltje dat zich ergens in een richting met een bepaalde snelheid beweegt eigenlijk stil staat, en de rest van alle deeltjes eromheen draait?  (terwijl al die andere deeltjes eigenlijk ook stilstaan!)

Want als je relativiteit op 1 deeltje toepast, moet je het eigenlijk voor ieder deeltje doen!
Het kan niet zo zijn dat ieder deeltje stilstaat en de rest er omheen draait. Want ieder deeltje zou dan stil staan!

Daar zit eigenlijk de grootste onvolkomenheid van jouw theorie en die van Einstein, dat je van 1 deeltje niets kan zeggen.

Het is net als met een grafiek.
Als ik 1 punt zet in een assenstelsel kan ik van dat punt een heleboel zeggen. Eigenlijk kan ik met iedere willekeurige formule en een verschuiving van de assen (het referentiekader) dit punt bereiken.

Pak ik 2 punten, dan kan ik hele wilde speculaties doen over richting en de positie van een mogelijk 3e punt, maar ook daar weet je het niet zeker! (al voldoen er al veel minder formules om deze 2 punten te vormen)

Pak ik 3 punten dan kan ik bijna met zekerheid zeggen waar een 4e punt zich gaat bevinden. Er zijn een paar formules die eenzelfde lijn/curve produceren, maar die gedragen zich dan ook hetzelfde, waardoor ik nog steeds een 4e punt kan uitrekenen.

Tenzij die formule afhankelijk is van een andere formule!!

Neem de dichtheid van water. Dat is een mooie rechtlijnige grafiek, waarbij de dichtheid en temperatuur nauw met elkaar zijn verbonden.
Maar ga je proefondervindelijk de dichtheid bepalen, dan kom je tot een paar vreemde conclusies. Er zit dan ook een knik en een dal in de grafiek.

Als je de dichtheid van water van 60 graden, 70 graden en 80 graden meet, kun je een grafiek opstellen en met zekerheid zeggen wat de dichtheid van water van 50 graden is. Maar bij 4 graden, 100 graden en 0 graden gaat het helemaal mis.
Dit komt omdat er dan andere variabelen een rol spelen.
Doe je dezelfde proef op de maan, in het luchtledige, op de bodem van de oceaan of op een berg, dan zal de uitkomst weer heel anders zijn. De uitkomst is ook hier relatief!

Het maakt veel uit welk referentiekader je gebruikt. Echter kun je van water, temperatuur en druk niet terugvallen op fotonen met een lichtsnelheid 0. Hier gelden andere regels, andere variabelen, andere referentiekaders.

Waar wil ik heen???
relativiteit lijkt te bestaan, maar is niet iets van alleen fotonen en lichtsnelheid. Relativiteit zit overal, in alle natuurwetten. Pas als we alle variabelen kennen, en hoe deze op elkaar inwerken, kun je een theorie opperen die mogelijk stand houdt.

In het voorbeeld van het water, blijken kernkrachten, zwaartekracht, vanderwaalskrachten, oppervlaktespanning etc ook een rol te spelen. (en misschien spelen er nog wel veel meer variabelen bij!)

Is de brekingsindex van licht door glas op aarde is ook heel anders dan de brekingsindex van licht door glas bij een zwart gat?

Misschien is lichtsnelheid niet een 0-snelheid, maar een temperatuur van een deeltje van precies 43.332,3108 graden Kelvin??
Misschien is lichtsnelheid wel een zwaartekracht van 3 Newton
Misschien is lichtsnelheid wel een druk van 8 bar?

Overigens zijn heel veel natuurkundige variabelen, zoals temperatuur en druk, het product van een gemengde formule van massa, afstand, richting en tijd.
Echter is afstand of tijd een afgeleide.
Een massa dat een afstand in een bepaalde richting aflegt, doet hier een bepaalde tijd over
Een massa die een bepaalde tijd in een bepaalde richting beweegt, legt een bepaalde afstand af.

Maar ook dit nog steeds relatief!

Stel 2 mega sterren (massa) bewegen richting (vector) elkaar over een bepaalde afstand (afstand)
Ze doen er een bepaalde tijd (tijd) over.

Hoe je het ook went of keert, ze komen bijelkaar. Je kan vinden dat ze ver uitelkaar staan, en dat het lang duurt, maar pak je een ander referentiekader, dan liggen ze vlak bijelkaar en botsen ze binnen no-time.

In weze duurt een botsing tussen 2 megasterren of 2 atomen niet langer of korter.
Alleen voor een toeschouwer is dit verschil te zien.

Massa doet er zelfs niet toe! Massa of gewicht is een gewoon een verzameling energiedeeltjes met een bepaalde snelheid een bepaalde ruimte inneemt.

Het enige wat er eigenlijk in het heelal gebeurt, zijn energievectoren die met elkaar botsen.
En misschien is dat nog wel te uitgebreid gedacht en zijn vectoren ook afgeleiden van afstand! En is het hele heelal een continue proces waarin energie verandert.

Aantrekking en afstoting zoals zwaartekracht hoeft niet perse een fundamentele kracht te zijn.
Als energie door wervelingen op een bepaalde manier draait, en 2 van deze wervelingen komen elkaar tegen, stoten ze elkaar door de snelheid misschien wel af. Of grijpen ze juist in elkaar
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: Leo van den haak on August 04, 2008, 12:21:57 PM
Het Higgdeeltje bestaat niet, zwaartekracht varieert naar mate er Massa bewegingen zijn.
Voor één verondersteld deeltje hebben we wel een zintuig en ook meetinstrumenten. Het zwaartekrachtdeeltje. Als we onze arm omhoog houden, wordt de arm moe door de zwaartekracht en dat voelen we in onze spieren.
We voelen ook de zwaartekracht, een uitwendig iets maar ze varieert, op de maan voelt een arm die je omhoog houdt lang zo zwaar niet omdat op de maan de zwaartekracht kleiner is.
We voelen als er bepaalde delen van ons in beweging gebracht worden, door welke oorzaak dan ook ! Iedere beweging levert frixtie op haar grens vlakken .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we de zwaartekracht zien trotseren , de maat dat de zwaartekracht actief is als voor ons zichtbare en voelbare resultante .
Tijd is een maat voor de mate waarmee we frixtie ervaren .
Als WIJ het niet meer ervaren en zien spreken we over rust. Maar dat is nog geen reden om aan te nemen dat de zwaartekracht zijn werk niet doet en ook geen reden te veronderstellen dat er een speciaal zwaartekracht deeltje bestaat , we zien slechts een verzameling Fotonen , een foto of film van het gebeuren !
Laat dat gebeuren nu juist de licht snelheid hebben .
Laat nu de foto of film reproduceerbaar zijn , dus volkomen kunnen worden losgekoppeld van het fenomeen , dus licht gaat alleen maar over de waarneming die wij kunnen vormen .
Fotonen komen steeds met de zelfde snelheid bij ons aan , maar zegt dat iets over vertraging of versnelling door de zwaartekracht ? Neen .
De kracht heeft slechts een naam gekregen , zwaartekracht .
En het heeft verder niets , maar dan ook totaal niets met licht te maken . Wat we zien is relatief , massa heeft niets met licht te maken .
Het is slechts een enorm groot lokaal waar we in leven , we kunnen nauwelijks van onze plaats komen , en beweren alles "te zien" wat er gebeurt . Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is. Dus de theorie van Einstein is larie koek. Massa varieert naar mate er beweging is in de ruimte. E= Mc^2 kan niet algemeen gelden.

Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is ofwel rotatie.

De statischevelden beheersen de kosmos, Niet de dynamische velden , dan zou de kosmos een grote chaos van energie stromen zijn .
Rust beheerst de kosmos daar in de meeste gevallen ontbreekt aan een goede geleider.
Lorentz wist dit ook, de theorie van Lorentz over het optische gedrag van stoffen, Lorentz wist niet iets anders als ik en U en dat wat steeds weer geconstateerd wordt in de laboratoria, ( b.v. het FOM ), De optische eigenschappen zijn terug te voeren tot de electrische eigenschappen van atomen en moleculen . We ZIEN dus hoe het gedrag van stoffen verloopt . )
Lorentz zag de wereld van de dingen zo als wij ze ervaren, niet de wereld van enorme chaotische energie stromen, Lorentz HAD DE MOGELIJKHEID DE DINGEN OM HEM TE VERKLAREN DANK ZIJ DIE RUST , HIJ IS NIET VERBRAND NOG VERPLETTERT DOOR DE KRACHTEN DIE EEN DYNAMISCH-VELD ZOUDEN OPLEVEREN
Het is zondermeer duidelijk,dat je met een botsing niets kan aantonen . Je weet niet wat je meet ,
Idee fix van de debiele wetenschap en geld weggooien.
Wat waarneming ziet en hoort lijkt werkelijkheid te zijn, omdat ze alleen tot het bewustzijn toelaat wat overeenkomt met de wensen van de waarnemer. Dit leidt tot een wereld van illusies, een wereld die onophoudelijk verdedigd moet worden omdat ze niet werkelijk is. Wanneer je gevangen bent in de wereld der waarneming ben je in een droom gevangen. Zonder hulp kan je niet ontsnappen. Het is het doel van de Geest ons te helpen ontsnappen uit de droomwereld door te leven en te leren te ruiken,voelen, proeven, zien, horen, doen, ons denken om te keren en onze vergissingen af te leren, `de ideeën, wensen en emoties die de overhand hebben in onze geest' moeten gericht zijn op waarheid, reflectie en ontmoeting.
Het enige zintuig voor de zwaartekracht heb ik al omschreven , de vaststelling van frixtie kan je niet in dergelijke omgeving doen, het statische veld wat zwaartekracht is kan je niet op dergelijke manier meten. Er is slechts een onlading van de botsings energie te meten.
Het word hoogtijd dat de debiele wetenschap zijn juiste zintuigen gaat gebruiken.
Een zwaartekrachtveld kan worden beschreven als een vectorveld. Elk object met massa heeft in dit veld een zwaartekrachtpotentiaal. MEER NIET.
Was er meer als een potentiaal dan had de rust er niet geweest , in dergelijke situatie kunnen we slechts chaos overhouden !

DE WETENSCHAP IS ZO DEBIEL ALS EEN LODE DEUR DAT NIET IN TE ZIEN !!!!!!!!!!!!!

Zijn er toch heren geleerden die beweren dat
Eén van de basiswetten van de natuurkunde is dat ladingen noch ontstaan, noch vergaan.

Hebben ze nu echt een gaatje in het hoofd ?
Ze zijn helemaal het statisch veld vergeten !
Statische elektriciteit kan mechanisch opgewekt worden.
Ieder atoom in het heelal genereert thans zwaartekracht. Die zwaartekracht is niet direct gekoppeld aan massa; De zwaartekracht is geen puur fundamentele en autonome kracht van materie/ het atoom.
Maar niets staat stil in het heelal dus : blijkt dat zwaartekracht een aan beweging van massa gerelateerde kracht is.
Steeds is er de in een zwaartekrachtveld gebonden massa doch varieert de gegenereerde hoeveelheid zwaartekracht naar mate er beweging van de aanwezige massa,s is.
Ook het krachten veld rond zwarte gaten word door de zwaartekracht beheerst, maar we hebben hier te maken met een zeer grote negatieve lading , veroorzaakt door een enorme massa stroom.
Voor ontlading heb je een geleider nodig en een spanningsverschil, in een zwartgat gaat het dus om statische electriciteit, veroorzaakt door de massa stroom.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge spanning aanwezig is.

Als de ontlading er niet is gaat de opbouw van zo,n krachtveld bij beweging van massa gewoon door, met het aantrekken van nieuwe massa.
Door wrijving van verschillende materialen kan statische elektriciteit opgewekt worden.
In de kosmos gebeurd niet anders, het verschil in statische lading is bij ieder fenomeen aanwezig en ik heb er toch echt geen elektrische apparatuur gezien om zo,n veld op te wekken.
Onder statische elektriciteit wordt elektriciteit bedoeld waarbij geen stroom loopt, maar wel een hoge (gelijk)spanning aanwezig is.
Elektrische tegenpolen trekken elkaar aan. Dus als er geen stroom loopt is er toch een effect.
Het gaat om het "potentiaalverschil" en alleen bij nagenoeg nul c.q. vereffend is er een relatieve rust zijn.
Wat een fout om dat niet te onderkennen in een kosmos waar de massa niet gelijk verdeeld is !!!!!!
Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on August 24, 2008, 07:26:19 PM
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/217261


Misschien brengt deze video verlichting... ;)
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: jamalking on December 11, 2008, 05:54:57 PM
stel je voor.
later in de verre toekomst.
dan zijn er auto's op lichtsnelheid.
hoe ziet er dan uit als je de lichten aan doet?
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: Robert on December 14, 2008, 01:50:36 PM
het is (theoretisch) onmogelijk om massa te versnellen tot de lichtsnelheid. Dat komt door de wet van Einstein: E=MC2

Verder speelt er relativiteit.
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: matti on December 26, 2008, 02:39:02 PM
matti is back  ;D
Ik heb in de tijd dat ik niet actief was op neoweb mijn middelbaar afgewerkt en ben nu fysica aan het studeren aan de universiteit van gent.
Ik heb met mijn prof mechanica gesproken over hetgeen je beweerd en hij zei zeer simpel: "lees een boek".
het belangrijkste is echter dat hij zei dat je voor je argumenten de relativiteit aan je laars lapt, je moet de formules gebruiken om tot het verstaan te komen van relativiteit.
Er zijn maar 2 mensen die zonder de formules te bestuderen relativiteit verstaan en dat zijn einstein en hawkings!
De formules zijn zeer simpel maar ze verduidelijken veel!

De lichtsnelheid is tov iedere waarnemer hetzelfde en is 300 000 km per seconde, indien je het hier niet mee eens bent moet je zelf eens contact opnemen met een prof die zullen kunnen zeggen waar je juist fout zit.
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on May 17, 2009, 01:17:56 PM
matti is back  ;D
Ik heb in de tijd dat ik niet actief was op neoweb mijn middelbaar afgewerkt en ben nu fysica aan het studeren aan de universiteit van gent.
Ik heb met mijn prof mechanica gesproken over hetgeen je beweerd en hij zei zeer simpel: "lees een boek".
het belangrijkste is echter dat hij zei dat je voor je argumenten de relativiteit aan je laars lapt, je moet de formules gebruiken om tot het verstaan te komen van relativiteit.
Er zijn maar 2 mensen die zonder de formules te bestuderen relativiteit verstaan en dat zijn einstein en hawkings!
De formules zijn zeer simpel maar ze verduidelijken veel!

De lichtsnelheid is tov iedere waarnemer hetzelfde en is 300 000 km per seconde, indien je het hier niet mee eens bent moet je zelf eens contact opnemen met een prof die zullen kunnen zeggen waar je juist fout zit.

En waarom zou je niet kunnen zeggen dat wij t.o.v. licht met 300.000km/sec bewegen?
En ook Hawkings begrijpt de RT niet volledig, enkel Einstein dus. Maar die is er niet meer om ons te vertellen dat hij het misschien fout had.

Hoe kan een leraar jou de rt uitleggen als hij hem zelf niet begrijpt?
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: matti on May 17, 2009, 02:43:40 PM
Natuurlijk kunt ge da zeggen, dat is gewoon anders referentiestelsel!
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: Digihans on May 17, 2009, 04:52:10 PM
Ergens klopt er ook iets niet, want stel je het volgende voor.

Je heb 2 waarnemers op 600.000 km afstand van elkaar.
Midden in, wordt een bijzonder sterke lamp aangezet.
Het duurt voor beide waarnemers dan 1 seconde voordat ze dit zien.

Het is niet zo dat het licht stilstaat, en zij er beide met 300.000 km's op afvliegen.
tocht?
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on June 07, 2009, 10:01:04 PM
Ergens klopt er ook iets niet, want stel je het volgende voor.

Je heb 2 waarnemers op 600.000 km afstand van elkaar.
Midden in, wordt een bijzonder sterke lamp aangezet.
Het duurt voor beide waarnemers dan 1 seconde voordat ze dit zien.

Het is niet zo dat het licht stilstaat, en zij er beide met 300.000 km's op afvliegen.
tocht?


Probeer dit zo te zien. De 2 waarnemers staan 600.000km uit elkaar. In het midden blaast men een enorme ballon op met de lichtsnelheid. Na 1sec bereikt de wand van de ballon beide waarnemers.

Nu kan die ballon ook staan voor de grens van het universum welke steeds verder uitdijdt. Fotonen volgen dan gewoon de richting van de uitdijing van het universum.

Met deze analogie komt men ook wel eens opzetten met als voorbeeld dat er 2 mieren op die wand van de ballon staan. De mieren bewegen dan uit elkaar zonder zelf te bewegen.

beetje duidelijk zo? :)
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: feederchamp on January 03, 2010, 04:38:34 PM
Ik vindt dit een interresante discussie. Zelf heb ik weinig opleiding maar lees veel op hetgebied van wetenschap.

Ik weet niet of de vraag al is gesteld maar een ding laat mij niet los.

Wat gebeurt er met tijd / energie / zwaartekracht / snelheid en noem maar op als ik of wij niet zouden bewegen?
Ik bedoel helemaal geen beweging ten opzichte van het universum of heelal.

Jos.
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: rudeonline on January 04, 2010, 03:59:56 PM
Hallo Jos,

Misschien geeft dit antwoord op je vraag?

Het besef dat ons eigen bewustzijn, het absolute "nu", de 5e dimensie is gaat er maar moeizaam in bij veel mensen. Ik kan nog pagina's volschrijven over stilstaande fotonen, vreemde interpretaties van de tweelingparadox over tijd en ruimte (die zomaar kan verdwijnen in het niets)  of zeer eenvoudige wiskunde die (te) simpel kan bewijzen dat fotonen niet kunnen reizen en ook geen tijd kennen. Het probleem blijft dat niets bewezen kan worden zonder geloof te hebben in het bewijs. Ieder bewijs staat bij de gratie van geloof. Als ik Einstein zijn ongelijk bewijs is dit nooit voldoende omdat men geen geloof heeft in het bewijs. Je kunt ieder bewijs immers wel of niet geloven.

 
http://www.vkblog.nl/bericht/294833/Een_opening_naar_een_nieuwe_dimensie..
Het meest eenvoudige bewijs is gewoon een sommetje wat verdacht veel op 1-1 = 0 lijkt.

 

Onze constante snelheid door de ruimte/tijd is c. Dit is een constante snelheid door de ruimte/tijd welke je zou kunnen vergelijken met een constante stroom zoals het water in een rivier. Alle druppels hebben dezelfde snelheid en enkel als ze zich verplaatsen t.o.v. elkaar veranderd deze snelheid een klein beetje. En gevolg van deze verplaating is het ontstaan van minmale tijdsverschillen zolals we deze ook tegenkomen bij stationaire satelieten en eigenlijk ( als je heel exact zou meten) ook bij iedere verplaatsing die je maakt hier op aarde. Zodra je stopt met bewegen heb neem je direct de collectieve snelheid weer aan ( moeder Aarde!) en lopen klokken weer gelijk. Dat wil zeggen met exact dezelfde snelheid.

 

Als ik mij nu met de "snelheid" van een foton  snelheid verplaats in een andere richting dan krijg je eenvoudig het sommetje dat;

 

c - c = 0 

 

Een reiziger die zich dus met c verplaatst t.o.v. mij ( de Aarde)  staat dan dus eigenlijk absoluut stil terwijl ik verder ga met c.

 

En natuurlijk kan de reiziger ook zeggen dat hij dan met c gaat, het probleem wat de reizger heeft is dat hij geen/nauwelijks tijdsverloop zal kennen terwijl ik ongelovelijk snel ouder zou worden.

 

t.o.v. de reiziger verouder ik dan met een oneindig hoge snelheid. Als hij 1sec tijd zou meten op zijn klok dan zou ik intussen een paar eeuwen ouder zijn. En tja, zonder tijd kan er geen beweging zijn. In feite staat de reizger dus stil in zijn eigen tijdsframe zonder dat hij ouder wordt. En wordt hij dat toch.. dan gaat dat proces zeer traag. Daarkomt hij pas achter zodra hij weer terugkomt in mijn tijdsframe.

 

Vergelijk het met een rivier die rondstroomt waarbij een druppel achterblijft. Een andere druppel zal verdampen en later als regendruppel weer terugvallen op de oude plek.

 

De druppel die achter is gebleven is "hypothetisch" nooit veranderd of verplaatst terwijl de andere druppel een heel proces van verdampen/verplaatsen en opnieuw neervallen heeft ondergaan. Probeer fotonen te zien als achtergebleven regendruppels terwijl wij zelf continue verder gaan. 

 

Goed, ook dit zal waarscjhijnlijk weer een onbegrijpenlijk bewijs zijn. Vandaar dat ik u vraag om onderstaande video eens te bekijken.

 

Woorden en eenvoud zijn de sleutel tot de 5e dimensie en niet de verwarring die de wetenschap nu zaait..

Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: feederchamp on January 04, 2010, 08:06:26 PM
De discussie over het bewegen volg ik op diverse sites. Maar misschien kan ik de vraag beter anders stellen.

Welke snelheid hebben wij in het heelal. Dus b.v. hoe snel gaan we met ons zonnestelsel door de melkweg?
Hoe snel gaan we met de melkweg door het heelal?

En in het geval dat wij stil staan TENOPZICHTE VAN HET HEELAL en alles van ons af gaat of dichterbij komt wat doet dit met de tijd?

Jos.
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: loadrunner on January 05, 2010, 12:22:18 PM
Heeft iemand wel eens gedacht aan Anti-snelheid?

Hoe de werkelijke formule er uit gaat zien weet ik niet.

Daarbij is lichtsnelheid gelijk aan 0

En dan eerst na te gaan wat "tijd" nu werkelijk is. Is het een kracht, is het een energie, is het materie, of is het niets meer dan het product van snelheid over afstand.

Als de lichtsnelheid "0" is, dan kan het niet anders dan dat de tijd ook "0" is, het enige wat veranderd is de afstand

hier ook te zien, dan als je snelheid "1" is, dan is de tijd ook "1"   . bij snelheid "-1" dan is de tijd "-1". en dat is dan niet mogelijk, in het 3Dimensionale vlak.   want negatief x negatief is positief je krijgt dan weer automatisch een positief getal.

Je zou in de tijd terugreizen, maar dan bevind je je weer op het punt waar je was op het moment dát je terug in de tijd ging. als je dan 5 minuten in de tijd terug gaat, ben je aanwezig op het punt waar je 5 minuten geleden was. Dit omdat er van elk deeltje maar 1 is, je zou wel naar de toekomst kunnen reizen. Maar dan ben je in feite "vermist", en verdwenen vanaf het punt dat je de reis maakt.

(dit is de grootste fout die de films maken met tijdreizen, je kan je zelf in de toekomst nooit tegenkomen, omdat je in het verleden immers bent verdwenen)  En ook hierbij, de wet van behoud van massa. Aangezien je al je massa laat "verdwijnen" op vertrekpunt, dan zal je met je unieke massa kunnen verschijnen op het eindpunt.
 

En ook hier is plaats weer heel belangrijk.   Stel je voor, je hebt een apparaat gemaakt(soort van telefooncel), waarmee je naar de "toekomst" kan reizen. je reist nu 6 maanden naar de "toekomst". Maar intussen is de aarde van plaats veranderd. dus als je zelf niet veranderd(beweging) dan bevind je je wel in de toestand van 6 maanden later, maar de plaats is exact gelijk aan je vertrekpunt. En dat is dan midden in de ruimte. want de aarde draait door, en die bevind zich aan de andere kant van de zon. En Dan heb je ook nog eens dat het hele universum van plaats verandert, de zon verandert van plaats. Je zou dus 6 maanden naar de toekomst kunnen, maar de reis naar het vertrekpunt zal dan ook weer 6 maanden duren.

Want als je sneller dan het licht reist naar je vertrekpunt, dan reis je dus weer door de tijd, En met een snelheid onder die van de lichtsnelheid, kan je nooit op tijd weer op het vertrekpunt aankomen.


 
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: hpietersma on March 19, 2010, 06:03:43 PM
Als de lichtsnelheid 0 zou zijn, hoelang duurt het dan voordat mijn slaapkamer verlicht wordt als ik de lamp aan doe? Als die snelheid 0 is, duurt het langer dan mijn hele leven. Hoe dom moet je zijn om te denken dat die snelheid 0 is? Hij is gemeten op 300.000 km/seconde (in vacuum)

Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: loadrunner on March 22, 2010, 03:18:32 AM
heb je de berichten wel doorgelezen?


Snelheid zo als jij die kent is als die bij een auto die van punt A naar B reist. in km/u

Licht is geen vaste materie. die je kan vastpakken.

Ja je kamer is verlicht in 300.00km/s dat klopt. maar....  ja een "maar"

Dat is ook maar bedacht in een theorie, door een persoon.


Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: yrrah on August 13, 2010, 07:01:38 PM
Sorry, ik ben nieuw op dit forum, dus heb behalve de eerste pagina niet alle reactie's gelezen.

Misschien wat simpel van mij, maar zelf ben ik van mening dat het niet uitmaakt welke naam het "beestje" krijgt (of kreeg), als de vergelijkingen maar in stand blijven.

Ik bedoel dat als de lichtsnelheid als standaard "0" zou zijn, zal de waarnemer een (negatieve ;D ) snelheid bezitten van 299,792,458 km/s, dus "alle tot nog toe erkende" natuurkundige principe's en mathematica blijven van kracht!

Net zoals b.v. de termen "noord en zuid" alleen maar cultureel gebonden namen zijn die voor het zelfde geld andersom zouden kunnen zijn. ;)
Title: Re:lichtsnelheid...0?
Post by: Harrie on September 02, 2010, 08:23:37 PM
Dat klopt wel aardig ,het leven en een leefbare planeet gaan behoorlijk achteruit.

Title: Re: lichtsnelheid...0?
Post by: sampelemoos on April 16, 2017, 04:58:26 PM
licht snelheid = 0   ?
Ik heb in een artikeltje ge lezen dat licht niet het snelste is.

Sneller dan het licht, het kan dus......
Op 18 november 2011 werd bekend, dat natuurkundige van het CERN eerder resultaten konden bevestigen. Al in september 2011 lukte het wetenschappers deeltjes te sturen, die sneller dan het licht gingen. Het licht gaat met een snelheid van 300.000 meter per seconden.
In de deeltjesversneller worden de deeltje over een afstand van 730 kilometer van CERN naar een ondergronds laboratorium in Italië gestuurd.

Tijdens deze experimenten werd duidelijk dat kleine deeltjes, die neutrino's worden genoemd, eerder in in Italië aankwamen dan op basis van de theorie werd voorspeld. De neutrino's kwamen enkele nanoseconden (1 miljardste deel van een seconde) eerder aan dan verwacht. Onderzoeker konden hieruit concluderen dat de neutrino's de route dus hadden afgelegd met een snelheid, die hoger was dan de lichtsnelheid.

Dus is de Neutrino toevallig 0 ?

Het is een redenering dat zegt dat iets 0 moet zijn?

Ik begrijp dat licht geen begin snelheid heeft, dus wat is 0?