Doe mee met de discussie!
Discussie over het zieke water (klik hier)

Het zieke water

Hoe gezond zijn de wateren in Nederland? Wat gebeurt er met ons afvalwater in rioolzuiveringen? Welke afvalstoffen zitten er in het water? Waarom hebben we zoveel last van blauwalgen? Waarom zijn fosfaten verboden en wat is het gevolg van de verstoorde fosfaatbalans die hierdoor is ontstaan?Is het fosfaatprobleem uberhaupt wel een probleem? En hoe schadelijk zijn de zgn. fosfaatvervangers?"schoon water??" 


"fosfaat oorzaak blauwalgen??"
Voorwoord
In de middeleeuwen werden mensen ziek van het open riool. Nu wordt ons (zwaar verontreinigde) afvalwater netjes uit het zicht via rioolbuizen afgevoerd. Schoon en veilig... tenminste, dat denken we!
De vervuiling komt in grote hoeveelheden alsnog in het oppervlakte-, zee- en zelfs drinkwater terecht, met alle gevolgen van dien!
Daarnaast speelt het fosfaatprobleem.
Een verstoorde fosfaatbalans kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van de mens. Ook is, door het verbod op fosfaat, de balans tussen fosfaat en nitraat weg. Hierdoor gedijen juist de (blauw)algen goed in nitraatrijk water.
Maar de milieu-organisaties die het fosfaatprobleem destijds hebben aangekaart, geven nu niet thuis.
Daarnaast doden de fosfaatvervangers, die geintroduceerd zijn, al het goede wat nog wel in het water leeft.

Het lijkt er ook op dat mensen die met belastend bewijs over tafel komen, op alle mogelijke manieren worden tegengewerkt. Ook verdwijnen rapporten in diepe lades om nooit meer boven te komen. Waarom? Is er teveel geld gemoeid met echt schoon water? Leidt er iemand gigantisch gezichtsverlies? Wie is er blij met de huidige situatie en waarom?
Het probleem is groter dan alleen Nederland, groter zelfs dan Europa!
Hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit als er nu niets aan gedaan wordt! Wie luidt de noodklok? Wie initieert onafhankelijk onderzoek? (want de huidige en verouderde rapporten spreken elkaar vaak tegen)

Schoon rioolwater?
Veel mensen denken dat het vuile afvalwater van bedrijven en huishoudens netjes wordt gereinigd door rioolwater zuiveringsinstallaties. (RWZI)
En inderdaad, bij waterzuiveringsinstallaties wordt veel troep en schadelijke stoffen uit het water gehaald. Dit gebeurt door het water te laten bezinken en te filteren en het zo verkregen "schone water" zonder nabehandeling in het oppervlakte water te pompen. Het zwaar verontreinigde slib/bezinksel wordt apart afgevoerd. De oplosbare stoffen blijven in het zogenaamd "gezuiverde" rioolwater.
Het water ziet er helder uit, maar is ongeschikt voor leven. Het water is ziek.

De RWZI's halen dus een heleboel stoffen NIET uit het water!
De resterende stoffen zijn legio: resten van medicijnen, nitriet, fosfaten maar ook de vervuilende fosfaatvervangers, zware metalen en andere chemische verontreinigingen zoals organochloorverbindingen (PCB"s, hexachloorhexaan, hexachloorbenzeen). Om nog maar te zwijgen over de vele ziekteverspreiders en veroorzakers van bijvoorbeeld BSE, hersenvliesontsteking, salmonella, cholera, griep, polio etc. (bacterien, virusdeeltjes en parasitaire wormen)

Dagelijks stroomt er in Nederland op deze manier zo'n 5 miljard liter 'vervuild' riool water uit de huishoudens en bedrijven, het oppervlakte water in. Een kwart hiervan wordt zelfs zonder tussenkomst van een RWZI in het oppervlakte water gepompt.

"Hier een analyse van gezuiverd rioolwater: ammoniak 12.90 nitriet 1,20, nitraat 32.00,
een analyse van zuiver boeren slootwater: ammoniak 2,10 nitriet 0,12, Nitraat  16,00.
Het nitraat probleem in Nederland is een rioolwater probleem en dit wordt verzwegen. Zie hiervoor het wetenschappelijk onderzoeken uit o.a. Brabant, Duitsland en Drenthe.
En de landbouw krijgt de schuld. Terwijl de wetenschappelijke rapporten die er zijn, niet worden gebruikt."
-=(Bron: Jan van de Geest)=-

"Het afvloeisel van afvalwaterbehandelingsinstallaties en andere waterbehandelingssystemen bedreigt al het aquatische leven..."
-=(Bron: lenntech.com)=-

20% van de karperachtigen tweeslachtig door de pil!
Om een idee te geven van de problematiek: 80% van alle vrouwen in Nederland gebruikt de pil. Via ontlasting komt het oestrogeen (het werkzame bestanddeel van de pil) in het rioolwater. Omdat de RWZI het niet kan tegen houden, komt het oestrogeen dagelijks met grote hoeveelheden in het oppervlaktewater terecht. Deze hormonen worden niet afgebroken door de natuur en komen uiteindelijk in de voedselketen en het drinkwater terecht.
De concentraties van dergelijke stoffen zijn in grote rivieren, zoals de Rijn en de Maas, nog hoger, omdat ook andere Europese steden hierin hun afvalwater lozen!
Door deze vervuiling zijn in deze rivieren 20% van alle karperachtigen tweeslachtig/dubbelslachtig! Uiteindelijk zal door de voedselkringloop ook ons eigen voedsel besmet worden met deze hormonen. En wat zijn dan de gevolgen...(het aantal gevallen van onvruchtbaarheid stijgt al jaarlijks!)

En wat doen we met het vervuilde slib?
Het slib uit de RWZI"s en de rivieren is een 2e probleem. Waar laten we al dat slib?
Er zijn proeven gedaan met bemesting van land met het overgebleven slib. Het gewas dat hierop werd verbouwd, werd gevoerd aan cavia's die, als gevolg daarvan, allemaal het loodje legden. Niet zo'n goed idee dus om dit te gebruiken als mest! Terwijl het vermoeden bestaat dat er op kleine schaal toch nog op deze manier wordt gewerkt. Het afvoeren van dit verontreinigde slib is namelijk een kostbare zaak!
Daarnaast bezinkt de vervuiling van veel Europese steden via rivieren in de rivierdelta's (en Nederland is zo'n delta!)
Tegenwoordig dumpen we het slib daarom ook "netjes" in de Noordzee. Dan hebben wij er geen last van... denken we. Het leven in de zeeen ondervindt de gevolgen des te meer!

Lekker schaatsen op vervuild oppervlakte water... niet dus.
Het oppervlaktewater heeft steeds meer moeite om te bevriezen. Als het bevriest is het soms wit-geel en bros; een teken van zware verontreiniging. Voor de kunstijsbaan in Heerenveen 2004, moest het oppervlaktewater tot drie maal toe gefilterd worden, voor het geschikt was om te laten bevriezen.

Wist u dat...

 • De huidige (3-traps) waterzuiveringsinstallaties alleen maar slib van water kunnen scheiden?
 • Er zo per dag 5.000.000.0000 liter chemisch vervuild water in de sloten, vaarten, kanalen, meren en rivieren terecht komt?
 • Via riooloverstorten per jaar 400.000.000 kubieke meter rioolwater in het oppervlakte water terecht komt?
 • Er elk jaar 6 miljoen ton rioolslib uit de zuiveringsinstallaties komt en men hiervan 2 miljoen ton in de Noorzee dumpt?
 • 30% van al het Europese rioolslib in de Noordzee wordt gedumpt?
 • Er via het rioolstelsel grote hoeveelheden medicijnen in het oppervlaktewater terechtkomen, tot zelfs in het drinkwater toe?
 • Oestrogene stoffen niet worden afgebroken in de zuiveringsinstallaties en ook niet in de natuur?  (dit leidt dus tot tweeslachtige vissen en organismen in binnenwateren alsook de zee)
 • Er zonder enige beperking vergunningen worden verleend voor riooloverstorten?
 • Fosfaatvrije wasmiddelen zeer giftige oppervlakte-actieve stoffen bevatten die alles in het water vernietigen?
 • In de zuiveringsinstallaties versnelde doorstroming plaatsvindt als het een dag regent?
 • Dat men het chemisch vervuilde rioolwater biologisch wil laten reinigen in de boerensloten?

-=(bron: prof. Dr. M. Scheffer van de Universiteit van Wageningen)=-Jan van de Geest en zijn strijd tegen het vervuilende rioolwater
Zijn verhaal begint in 1983. De veehouder Jan van de Geest krijgt te kampen met ziek vee, spontane abortus bij koeien en zwakke kalveren. De vee-arts heeft geen idee waar het probleem vandaan komt. Er worden bloedmonsters genomen maar ook deze brengen geen duidelijkheid. De koeien drinken gewoon het slootwater wat ze altijd dronken. Daar kan toch niets mis mee zijn?
De boer merkt wel op dat het slootwater zeer helder is. Je kan tot op de bodem kijken!
En hij bemerkt nog wat anders: er groeien helemaal geen waterplanten meer in de sloot? En ook de watervlooien, kevers en kikkers zijn verdwenen??
Dan legt de boer het verband met de aanleg van een Riool Water Zuiverings Installatie (RWZI) in de buurt en de riooloverstort* in zijn sloten.

Deze boer heeft nog een ander stuk land waar de sloten niet in contact staan met een open riooloverstort. Het vee van dit land doet het perfect en ook de sloten zitten vol met leven.
Na nog een paar gevallen van dood vee, besluit hij watermonsters te nemen om te onderzoeken wat er nou werkelijk in dat heldere en "schone" water zit. De eerste uitkomsten zijn opmerkelijk.

In het heldere water zit ruim 7 keer meer nitriet dan is toegestaan! Ook zit het water vol met allerlei bacteriën en virusverwekkers.

Na bekendmaking van het probleem bij lokale overheden en het beheer van de RWZI, stuit hij op veel weerstand. Hij had verwacht dat zijn ontdekking zou leiden tot actie, omdat het milieu iedereen aangaat. Niet dus..
De boer verenigd zich met nog een paar "buren" en probeert gezamenlijk aandacht voor het probleem te krijgen. Na nog meer onwelwilligheid van lokale overheden besluit de boer zijn eigen land af te bakenen en zijn vee leidingwater te geven. Al gauw lost dit het probleem voor de boer op, maar de kosten kan hij op niemand verhalen, omdat er geen wetenschappelijk bewijs is.
Daarnaast is het toch van de zotte dat niemand het ernstige milieuprobleem wil erkennen.
Na gesproken te hebben met tal van organisaties krijgt hij het geld bijeen voor een onderzoek. De uitkomsten van het onderzoek zijn nog schrikbarender dan werd gedacht. Het water is nog veel vuiler dan eerst werd aangenomen. (oa. fosfaatvervangers, organochloorverbindingen, zware metalen, hormonen, resten van medicijnen etc.)

Naast de enorme vervuiling van riooloverstorten, is er nog een ander probleem.
In een RWZI wordt het rioolwater gescheiden van de vaste stoffen(slib). Het bezinksel/slib wordt apart afgevoerd en het heldere residu wordt in het oppervlakte water gepompt.
Het "schone" en heldere oppervlakte water bevat een groot aantal vervuilers; van virusdeeltjes tot bacteriën en van zware metalen tot restanten van medicijnen en hormonen. Zelfs anticonceptiemiddelen zitten het "schone" water. (dit komt omdat 80% van alle vrouwen aan de pil zijn!) Dat verklaarde meteen waarom de koeien niet drachtig werden en vroegtijdige abortus lieten zien. Ook blijken de fosfaatvervangers in wasmiddelen zelf uitermate schadelijk voor het milieu (de vervanger van het fosfaat is nog erger dan het probleem zelf!)

De boer strijdt 20 jaar lang, als lid van werkgroepen en stichtingen, om de waterkwaliteit te bevorderen.
Met de resultaten van zijn onderzoek en opvolgende rapporten in de hand, spreekt hij, met wisselend succes, praktisch iedereen aan die verantwoordelijk is voor de problematiek, of er iets aan kan doen, tot aan de verantwoordelijke ministers in de 2e kamer aan toe! Al waren er ook ministers die hem niet serieus namen. Na 20 jaar strijd wordt zijn probleem door de overheid erkend en wordt er aan 21 getroffen boeren een schadevergoeding uitgekeerd. Voor zijn strijd is Dhr. J. v/d Geest geridderd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

MAAR HET ONDERLIGGENDE PROBLEEM BLIJFT! DE VERVUILING BLIJFT!

* Wat is een riooloverstort?

Het stelsel van rioolbuizen komt uiteindelijk terecht bij een RWZI. Deze heeft een bepaalde capaciteit om het rioolwater weer "schoon" te maken. Bij o.a. hevige regenval kan de RWZI de toeloop van al het "smerige" rioolwater niet aan, en wordt de riooloverstort in werking gezet. Hierbij wordt het overtollige water op diverse plekken in het oppervlaktewater gepompt (in de sloten, rivieren, plassen etc). Hierbij kleurt het water in de boerenslootjes tijdelijk zwart. Er zijn in Nederland zo'n 15.000 riooloverstorten!

-=(bron: "Om het behoud van de rechtsstaat", door: Jan van de Geest, ISBN:90-8548-010-8)=-Visserij ook in gevaar door vervuild water
Niet alleen de boeren ondervinden problemen van het vervuilde water. Ook vissers ondervinden de problemen en merken dat de vissen niet meer zijn wat ze waren.
Oudere ervaren vissers voelen met hun vingers dat het water "dun" is. Het water bevat te weinig "voedsel". Dit komt deels omdat fosfaatvervangers al het leven doden, terwijl fosfaten juist de basis zijn voor al het voedsel! Het gebrek aan fosfaten zorgt voor minder voedsel voor de vissen.

Paling gevangen in het IJsselmeer is dik en vet, maar paling gevangen bij een zuiveringsinstallatie in het IJsselmeer, dus chemisch vervuild water, is te licht en niet vet. De watervogels bij het slibdepot in de monding van de IJssel zijn mager, waarom? In dat chemisch vervuilde  water zijn de vogels en de vissen niet gezond, zoals vroeger met loodvergiftiging het geval was. Daarom groeien ze niet. In de Noordzee hetzelfde probleem, de jonge vis wil ook niet groeien. In dat chemisch vervuilde water voelt de vis  zich niet gezond. En in dat chemisch vervuilde water leven geen watervlooien, het zoöplankton is het voedsel voor de jonge visjes, en dit 'voedsel' gaat dood door vergiftiging. 

Ook op plaatsen waar slib in de Noordzee wordt gedumpt, is de visstand ernstig verstoord. Ook kokkelvissers merken de problemen.

Het rioolwater van grote kuststeden zoals Brussel & Den Haag wordt via kilometers lange pijpverbindingen in de Noordzee gedumpt, waar het het milieu ernstig aantast. Ook zijn er dumpplaatsen in de Noorzee waar het giftige "droge" slib in massale hoeveelheden wordt neergeplempt. Ook daar ondervindt het ecosysteem ernstige complicaties.

Is fosfaat wel het probleem?
Er is ooit onderzoek gedaan door David Schindler naar fosfaten en eutrofiëring (
Eutrofiëring is de verrijking van waterlopen en rivieren met voedingsstoffen). Uit dit onderzoek bleek inderdaad dat fosfaten de (algen)groei bevordert. De algen overwoekeren de wateren en door deze algengroei verstikt het water uit de sloten en krijgen de vissen geen zuurstof. De milieubewegingen namen de resultaten van het onderzoek klakkeloos over. Daarom heeft men destijds fosfaten, zonder nadenken, in de ban gedaan, niet wetend dat fosfaten ook nog wel van belang zouden kunnen zijn! Fosfaten staan aan de basis van de voedselkringloop! De natuurlijke vijanden van de blauwalg zijn door de huidige vervuiling en fosfaattekorten totaal uitgeschakeld! Daarnaast gedijt de blauwalg ook goed op enkel nitraten.
Het verbieden van de fosfaten heeft dus amper effect op het gedijen van de blauwalg. Maar door het verbod en tekort aan fosfaten groeien er geen waterplanten meer om de nitraten uit het water te filteren, want deze planten hebben de fosfaten juist hard nodig om te groeien.
Uit recente studies blijkt ook weer dat fosfaten essentieel zijn voor het ecosysteem en de afbraak van nitraten juist bevorderen. Het evenwicht is dus totaal zoek, dankzij het verbod op fosfaten.
En de oplossing die men nu gebruikt, zijn fosfaatvervangers die ook niet al te goed voor het milieu zijn! Ze bevatten oppervlakte actieve stoffen die alles doden wat in het water leeft.

"Strikt genomen is er geen enkel wasmiddelbestanddeel geheel zonder milieubezwaren."
-=(Bron: http://www.kennislink.nl/web/show?id=4070)=-

Tegenbewijs verdwijnt in diepe lades
Dr. D. Boddeke was destijds werkzaam bij het RIVO (Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek) heeft eind jaren 70, al gewaarschuwd voor een tekort aan fosfaat in de Noordzee. Met als gevolg een dalende visstand. Hij laat in een studie zien, dat 170 gram fosfaat de plantengroei in zee bevorderdt, en zo 1200 gram van het giftige nitraat uit het water kan opnemen. (hetzelfde nitraat waardoor blauwalgen zo goed groeien!)
(Ru)Dolf Boddeke werd door de directie van het RIVO gecensureerd. Alle stukken die hij publiceren wilde, moesten gekeurd worden door het RIVO. Want de ingenomen stelling van het RIVO, mede ingegeven door de milieubeweging, dat fosfaat schadelijk is voor het zeemilieu, mocht niet weerlegd worden.
Vele onderzoeken zijn op deze manier in een diepe lade terecht gekomen, met het gevolg, dat belangrijke tegenwerpingen tegen het fosfaatbeleid, niet openbaar zijn. Toen niet en nu nog steeds niet.
Begin jaren 80 is Dolf Boddeke door diverse medewerkers van het RIVO belachelijk gemaakt en uitgelachen om zijn fosfaat-verhaal. Nu anno 2006, blijkt het tegendeel.
Uiteindelijk is hij met vervroegd pensioen gegaan/gestuurd, omdat hij zijn bevindingen niet openbaar mocht maken.

Meer tegenbewijs
TNO wetenschappen schrijft 20 Maart 1995:
"zo heeft halvering van de fosfaat belasting geen invloed gehad op de algendichtheid in zee. Overmatige algenbloei is niet het gevolg van overbemesting, maar van de chemische vervuiling. In onvervuild water, schrijft men, kan het ecosysteem tien keer zoveel fosfaat verwerken. De problemen die er zijn, zijn ontstaan door de aanwezigheid van gifstoffen. Uitspoeling van fosfaat en nitraat is minimaal"
-=(aldus T.N.O)=-

Dr. Martin Scholten is in 2005 gepromoveerd op een onderzoek waarin hij stelt dat de hoeveelheid fosfaat in de Noordzee met 50% is gedaald, maar dat hierdoor de groei van blauwalgen niet is verminderd. De chemische vervuiling van de zee is de hoofdoorzaak van het ontstaan van blauwalgen. De natuurlijke vijanden van de blauwalg zijn door vervuiling en fosfaattekorten uitgeschakeld! Meer fosfaat betekent meer plantengroei en meer plantengroei geeft juist een goede zuivering van het water.

En fosfaat bindt de zware metalen zo als zink, lood, kobalt en cadmium. Bij fosfaatgebrek wordt het fosfaat uit de bodem aangesproken en komen deze zwaar verontreinigde stoffen uit de bodem vrij en kunnen in de voedselketen terecht komen.

We moeten dus stoppen met het gebruik van dodelijke fosfaatvervangers. Die zijn erger dan het probleem zelf!
De fosfaten zijn geen probleem!
Maar wie luidt de noodklok? Wie durft het verhaal openbaar te maken? Wie durft de (europese)overheid met de neus op de feiten te drukken? Wie zorgt er voor een onafhankelijk onderzoek?

"Van 1903 tot 1955 was de opbrengst van bodemvis uit de Noordzee ongeveer 400.000 ton per jaar. In de zestiger jaren steeg de visaanvoer snel tot 1 miljoen ton per jaar.
Verklaring hiervoor is de toevoer van fosfaten en stikstoffen, afkomstig uit de menselijke samenleving, naar de Zuidelijke Noordzee. De welvaart steeg en daarmee ook het gebruik van fosfaten en nitraten.
Het liet zien hoe goed fosfaat en nitraat is voor de bouwstenen van het leven in zee. Het is zeer belangrijk voor de kinderkamergebieden in de Noordzee, van soorten zoals schol, tong, wijting en haring. Ook de kabeljauw-, garnalen-, mossel-, en kokkelbestanden namen zeer sterk toe!
In de tachtiger jaren werd het fundament onder de bloeiende visserij industrie weggeslagen.
De milieubeweging beging een kapitale fout, doordat zij fosfaat in de ban deed in plaats van de chemische vervuiling. Dit is de bron van alle visserijproblemen!"
-=
(Bron: Dr. P. Hagel & Dr. R. Boddeke)=-

In Noorwegen wordt nu al fosfaat in zee gepompt om de visgronden te stimuleren!

Willen milieu organisaties geen gezichtsverlies leiden?
Juist als je denkt dat milieubewegingen staan te trappelen om dergelijke spraakmakende openbaringen te gebruiken in hun strijd voor het milieu, kom je bedrogen uit. Zij zijn het immers, die in de jaren tachtig het fosfaatprobleem hebben aangekaart, niet wetend welke gevolgen dit nu heeft! Het lijkt erop dat ze bang zijn om hun standpunten veranderen.
En dat zou niet geloofwaardig over komen. Misschien zijn ze bang voor gezichtverlies, ledenverlies en (veel) inkomstenverlies. Milieubewegingen zoals Greenpeace geven nu dus niet thuis, terwijl de bewijzen zich opstapelen. Daarnaast is het toch niet raar dat voortschrijdend inzicht een standpunt kan veranderen.

Ook belangenorganisaties zoals LTO staan niet achter de keiharde rapporten waarin het onomstotelijke bewijs staat voor grootschalige vervuiling van het oppervlaktewater door het huidige riool- en waterzuiveringsstelsel.
Waarschijnlijk omdat LTO jarenlang haar eigen achterban heeft moeten overtuigen van het zogenaamde fosfaat- en mestprobleem.

Gelukkig zijn er organisaties die het probleem wel erkennen, zoals:
-Stichting Natuur en Millieu
-De ANWB
-Het Centrum voor Landbouw en Milieu
-De Consumentenbond
-De Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
-De Nederlandse Vereniging van Sportvissers federaties,
-Stichting Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu,
-De 12 Provinciale Milieufederaties
-De Werkgroep voor Wetenschappelijk Natuur- en Milieubeleid
En uiteraard:
-Neoweb.nl

Wij roepen de media op om te graven, te onderzoeken, en te publiceren.Fosfaat oorzaak blauwalg??
Om de waterrecreanten het naar de zin te maken, moeten meren en plassen vrij zijn van blauwalgen. Eén van de oorzaken van de onstuimige groei van blauwalg zou een overmaat van fosfaat zijn. (al zijn er onderzoeken die dit weerleggen)
Om het fosfaatprobleem het hoofd te bieden, zijn er nu wasmiddelen met fosfaatvervangers op de markt. Ook bedrijven moeten zuinig omspringen met het lozen van fosfaten in het oppervlaktewater.
Maar over de schadelijkheid van de fosfaatvervangers hoor je niemand! Vaak doden juist die al het leven dat in het water aanwezig is!

En over de nitraatconcentraties in het water hoor je ook niemand? (blauwalgen zijn ook dol op nitraat en nitriet (NOx verbindingen!). Ze hebben helemaal geen fosfaat nodig om goed te kunnen gedijen! Uiteraard moet je wel oppassen dat er niet een heksenjacht op nitraat wordt gehouden. Want dan blijkt over 20 jaar dat nitraten ook weer belangrijk zijn voor het leven in zoet en zout water.
Maar de balans is nu zoek. Fosfaten worden teveel geweerd, terwijl nitraten vrij spel hebben. Daarnaast zijn de fosfaatvervangers zeker geen lieverdjes!

Watersport recreatie & blauwalgen
Nederland heeft veel water waarin gerecreëerd wordt. Natuurlijk willen we niet zwemmen in water dat is vervuild door blauwalgen. Maar waarom zijn blauwalgen niet wenselijk?
Blauwalgen bevatten kleine hoeveelheden gifstoffen. Bij een explosieve groei van de blauwalgen kan het gifgehalte gevaarlijk worden voor zwemmers en dieren.
Door inname van grote concentratie blauwalgen kan je ziek worden. (misselijkheid, diaree, hoofdpijn, slecht zicht)
Het drinken van ditzelfde giftige algenwater door bijvoorbeeld watervogels kan ook dodelijk zijn. En dode vogels kunnen weer voor botulisme zorgen.
Al met al is dit niet wenselijk

Hoe ontstaan blauwalgen?
Blauwalgen (cyano-bacterien) zijn bacterien uit het begin van het ontstaan van de aarde. De bacterie kan direct stikstof opnemen uit de lucht. Maar wanneer er veel opgelost stikstof (nitriet/nitraat) in water aanwezig is, geeft de bacterie daar de voorkeur aan.
Blauwalgen zijn gevuld met kleine luchtzakjes en "zweven" door het water. Daarbij 'zoeken' ze zelf de beste plekjes op. Hierbij blokkeren ze licht dat nodig is voor de groei van andere waterplanten.
Blauwalgen groeien het beste bij de volgende omstandigheden:
-stilstaand water
-veel voedingsstoffen in het water
-veel nitriet/nitraat in het water
-gebrek aan concurrentie van macrofyten (waterplanten zoals kranswieren of de krabbescheer)

Waarom doen blauwalgen het zo goed in het oppervlakte water?
-Veel oppervlaktewater in Nederland staat stil of is nauwelijks in beweging
-De Nederlandse wateren bevatten veel voedingsstoffen (het probleem is het hoge nitraatgehalte waar de blauwalgen juist op groeien)
-De blauwalgen blokkeren het zonlicht, waardoor andere (waterzuiverende) waterplanten geen kans krijgen.
-Het gebrek aan waterplanten zorgt ervoor dat karpers de bodem makkelijk om kunnen woelen, waardoor extra voedingsstoffen uit het slib in het water terecht komen en de blauwalgen nog meer voedingsstoffen krijgen.

Wat kunnen we doen tegen de blauwalg?

Blauwalgen kunnen worden aangepakt door de volgende middelen:

 • breng het water in beweging: Als je het water, van een meer of plas, kunstmatig in beweging houdt, verdwijnen de blauwalgen. Bij "kunstmatige menging" kunnen de blauwalgen namelijk niet langer zelf een plaatsje zoeken. De mengstroom voert ze onverbiddelijk mee. Kunstmatige menging wordt onder meer toegepast in de Nieuwe Meer in het Amsterdamse Bos. Door het op grote schaal inblazen van perslucht veranderde het meer in een soort bubbelbad. Al in het eerste jaar van de toepassing kelderde het aandeel van de blauwalg Microcystis in het plankton (kleine zwevende plantjes in het water) van ver boven de 90 % tot enkele schamele procentjes.
  -=(bron: http://www.kennislink.nl/web/show?id=96786 )=-
 • haal nitraat en extra voedingsstoffen uit het water: Dit kan bereikt worden door betere nieuwe vormen van waterzuivering. Maar laat de balans ook niet weer te ver uitslaan, want dan krijg je weer een soort fosfaatprobleem, maar dan voor nitraat.
 • haal het licht weg: (Als we doorgaan met grootschalige verbranding van olie en andere grondstoffen gebeurt dat vanzelf wel)
  Maar licht weghalen is helaas geen goede optie. De blauwalg heeft zonlicht nodig om te groeien. Als je zonlicht weghaalt, sterft de blauwalg. Maar zonder zonlicht zullen andere waterplanten ook niet overleven. Wel kunnen beperkte gebieden op deze manier vrij worden gemaakt van blauwalgen, waarna goede waterplanten moeten worden uitgezet, zodat de blauwalg geen kans meer krijgt.
  Of misschien kan een biologisch afbreekbare lichtondoorlaatbare stof, die zich enkel aan de blauwalg hecht, ontwikkeld worden. Hierdoor zal de blauwalg ook afsterven. Uiteraard moet deze stof niet een nadelige invloed hebben op het milieu. Eventueel kan er in de biotechnologie gekeken worden naar een oplossing voor het probleem. (denk aan genetisch gemanipuleerde blauwalgen die bijvoorbeeld niet kunnen 'zweven'.
 • Introductie van macrofyten (waterplanten zoals kranswieren (Chara) en Krabbescheer (Stratiotes aloides)): Bepaalde waterplanten scheiden stoffen uit waar blauwalgen niet van houden. Dit kunnen allerlei stofjes zijn: alkaloïden, fenolen, zwavelverbindingen. Het proces van het loslaten van de die stofjes noemen we allelopathie.
  Door beplanting en herintroductie van gebieden met dergelijke waterplanten kan het water sterk verbeterd worden. Daarnaast zorgen de wortels van de waterplanten ervoor dat karpers de bodem minder kunnen omwoelen, waardoor er geen extra voedingsstoffen in het water terecht komen. Nader onderzoek is nodig
  -=(bron:http://www.kennislink.nl/web/show?id=96452)=-
 • Ook de aanleg van rietvelden schijnt een goede invloed te hebben op de waterkwaliteit.
 • Het bevissen van wateren om de populatie karperachtigen te verminderen. Zij woelen immers de voedselrijke bodem om, en zorgen er tevens voor dat jonge waterplanten geen kans krijgen om te wortelen. (dit wordt op beperkte schaal toegepast)

Botontkalking, kunstheupen & reuma...toch niet door Fosfaat tekort??

Fosfaat is een belangrijke bouwstof voor levende wezens. Het speelt een belangrijke rol bij allerlei enzymprocessen en de energiehuishouding van het lichaam. Ook botten en tanden zijn in grote mate afhankelijk van voldoende fosfaat.
Fosfaat en Calcium houden elkaar in evenwicht in het lichaam:

 • Een teveel aan Fosfaat leidt tot een vermindering van Calcium, waardoor botten bros worden.
 • Maar een tekort aan Fosfaat leidt eveneens tot brose botten!
 • En een overmatig Calcium gebruik is ook niet goed, want dat verdringt het Fosfaat, waardoor de botten ook weer bros worden. (Tegenwoordig wordt er zelfs melk met extra calcium verkocht! Terwijl dit dus botontkalking bevordert)

Daarnaast bevat melk en vlees steeds minder fosfor/fosfaat waardoor de calcium/fosfaat balans weg is! Dit komt weer omdat het vee gevoerd wordt met fosfaat-arm veevoer.

In Denemarken (en de rest van Europa) is, door strenge regelgeving, het fosfaatgebruik in de landbouw en in veevoer drastisch verminderd. Ook wordt fosfaat vaak vervangen voor fytase.
Het gevolg van deze maatregelen: zeugen die door de heupen zakken, kippen met ontstoken gewrichten en vergroeide borstbeenderen en verlammingsverschijnselen.
In Denemarken is, in 2004, 20% van de brouwgerst afgekeurd vanwege fosfaatgebrek. Hebben de Denen het licht gezien?!

"En de consument betaalt het met zijn gezondheid. Vorig jaar 83000 mensen met botbreuken als gevolg van botontkalking, en dat elk jaar weer. Wat krijgen zij dan als medicijnen,? bisfosfonaten, dat zijn fosfaat tabletten. Weer die fosfaten die zo ontzettend belangrijk zijn voor sterke botten. Het fosfaat is de lijm in het botgroei proces. Het is irrationeel?Hoeveel knie en heup operaties worden er per jaar verricht? Er is een wachtlijst van een halfjaar. Het leed van botontkalking en gewrichten is niet in geld uit te drukken.
Er moet een wetenschappelijk onderzoek komen naar [de hoeveelheid] het tekort aan fosfaat in het vlees, vis, groente, in heel het voedsel aanbod dat de mens te eten krijgt. Een fosfaat tekort leidt tot bot problemen aldus mijn leraar landbouwschool. In ontwikkelings landen komt dit probleem van botontkalking veel minder voor, men drinkt geen melk, maar men eet veel soja waar veel fosfaat in zit."
-=(Bron: Jan van de Geest)=-

Een structureel fosfaattekort in de totale voedselketen levert dus ook bij de menselijk bevolking problemen op. Denk hierbij aan versleten knieeen, heupgewrichten en hernia"s. Ook botontkalking en reuma vinden hier hun oorzaak, alsmede nieuwe vormen van De Engelse ziekte.Kortom...
-Het oppervlakte water in Europa wordt dagelijks enorm vervuild. Rioolwater zuiveringsinstallaties (RWZI"s) hebben grotendeels een cosmetisch effect. Het water ziet er weer helder uit, maar is nog steeds zwaar verontreinigd.
-Riooloverstorten zorgen voor nog meer vervuiling van het oppervlaktewater omdat onbehandeld rioolwater in het milieu komt.
-Rioolslib en slib uit rioolverontreinigde gebieden (zoals grote rivieren) is zeer toxisch
-Fosfaten weren om blauwalgen te bestrijden is geen goede maatregel, je belemmert hiermee de groei van de natuurlijke concurrenten. Beter is het om het nitraatgehalte aan te pakken, wat veel te hoog is.
-Fosfaattekort werkt door in de hele voedselketen (van gras en granen tot vlees en vis).
-Toxische verontreiniging werkt ook door in de hele voedselketen (van gras en granen tot vlees en vis).

Hoe nu verder?
Hoe ziet de wereld er over 50 jaar uit indien hier niets aan gedaan wordt.??

Daarom de volgende mogelijke actiepunten:

 • Waterzuiveringinstallaties moeten verbeterd worden (oa met koolstoffilters) zodat ook de overgebleven verontreiniging uit het oppervlaktewater wordt geweerd. (zoals nitriet, nitraat, zwavelverbindingen, oestrogenen, medicijnresten, virusdeeltjes, bacterien, organochloorverbindingen etc.)
 • De capaciteit van RWZI"s moet ook worde uitgebreid om riooloverstorten onmogelijk te maken.
 • Regenwater zou via de grond afgevoerd moeten worden en niet via het rioolsysteem. Een regenput in iedere tuin zou dit probleem al grotendeels oplossen. Dankzij een regenput wordt het regenwater in de grond opgeslagen, waar het eveneens de verdroging door bebouwing tegengaat. Het opgeslagen regenwater kan ook voor de tuin gebruikt worden, waardoor kostbaar drinkwater niet wordt verspild
  Ook een 2e rioolnet of een aparte afvoer voor schoon regenwater zou mogelijk kunnen zijn. (In oa. Barneveld zijn bedrijven dit al verplicht. Zij mogen regenwater niet in het rioolstelsel laten lopen)
 • Consumenten en bedrijven moeten opletten met wat ze in het riool gooien. (bewustwording via voorlichting)
 • Ontwikkeling van een pil die biologisch afbreekbaar is.
 • Het zwaar verontreinigde rioolslib en slib uit de rivieren moet veilig worden opgeborgen, zodat het geen kwaad kan doen aan de levende omgeving. Dus geen "illegale" dumpingen meer in de Noordzee omdat het daar de visstanden en zooplankton ernstig aantast. En ook niet stiekem gebruiken als meststof voor het verbouwen van voedsel voor vee!
  Het moet inzichtelijk zijn waar al dat giftige slib blijft. Want nu is de helft spoorloos!
 • Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar de fosfaatcyclus. De opname in de bodem, de afgifte aan planten, de opname van fosfaat door planten. Het fosfaatgebrek bij dieren (en de daarmee samenhangende problemen zoals verminderde vruchtbaarheid, verlammings verschijnselen en gewrichtsproblemen). En de invloed van een tekort van fosfaat op de volksgezondheid: vruchtbaarheid, afweersysteem, botontkalking, reuma etc.

Bronnen:

Lees ook het rapport (nr. 97028)" Riooloverstorten: Risico"s voor de gezonheid van melkvee", door

Lees ook het boek: "Om het behoud van de rechtsstaat" , door: Jan van de Geest, ISBN:90-8548-010-8)

Lees ook: http://www.lenntech.com/water-ecologie-faq.htm

Lees ook: http://www.lenntech.com/fosforcyclus.htm

Lees ook: http://www.kennislink.nl/web/show?id=4070
Downloads:
Gerelateerde Links:
Brieven van J. v/d Geest aan de de 2e kamer
deel 1: Martin Scholten
deel 2: De leugen regeert
deel 3: Fosfaat
deel 4: De consument
deel 5: Bemonstering Rioolwater
deel 6: Hoe lossen we het probleem op

-Discussie over "De Zieke Zee" (doe mee!)

-Brief van Werkgroep voor een Gezonde Zee en Oppervlakte Water

Boeken
Bestel hier het boek "Om het behoud van de rechtsstaat" .
(uitgeverij www.gigaboek.nl)


NeoWeb is powered by Terra-IT International IT-Services

NeoWeb & Terra-IT zijn geregistreerde handelsmerken van Global-WebShop.com.
(c) 1999-2007 Global-WebShop. Alle rechten voorbehouden